ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.3 ครั้งที่ 4 (7-13 กุมภาพันธ์ 2562) แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,222 26,051 13,868
(53.23)
6,290
(24.14)
3,892
(14.94)
2,001
(7.68)
26,051 3,888
(14.92)
10,463
(40.16)
10,199
(39.15)
1,501
(5.76)
26,051 5,287
(20.29)
6,879
(26.41)
8,249
(31.66)
5,636
(21.63)
26,051 7,880
(30.25)
9,805
(37.64)
5,890
(22.61)
2,476
(9.50)
26,051 9,236
(35.45)
7,856
(30.16)
7,413
(28.46)
1,546
(5.93)
26,051 7,316
(28.08)
9,672
(37.13)
7,167
(27.51)
1,896
(7.28)
26,051
สช. 206 13,267 6,698
(50.49)
3,162
(23.83)
2,249
(16.95)
1,158
(8.73)
13,267 2,665
(20.09)
5,298
(39.93)
4,602
(34.69)
702
(5.29)
13,267 3,159
(23.81)
3,436
(25.90)
3,714
(27.99)
2,958
(22.30)
13,267 4,365
(32.90)
4,646
(35.02)
2,986
(22.51)
1,270
(9.57)
13,267 5,350
(40.33)
4,016
(30.27)
3,210
(24.20)
691
(5.21)
13,267 4,254
(32.06)
4,449
(33.53)
3,535
(26.65)
1,029
(7.76)
13,267
ตชด. 24 352 173
(49.15)
100
(28.41)
48
(13.64)
31
(8.81)
352 60
(17.05)
146
(41.48)
134
(38.07)
12
(3.41)
352 80
(22.73)
85
(24.15)
134
(38.07)
53
(15.06)
352 131
(37.22)
131
(37.22)
60
(17.05)
30
(8.52)
352 116
(32.95)
129
(36.65)
98
(27.84)
9
(2.56)
352 113
(32.10)
126
(35.80)
101
(28.69)
12
(3.41)
352
รวม 1,452 39,670 20,739
(52.28)
9,552
(24.08)
6,189
(15.60)
3,190
(8.04)
39,670 6,613
(16.67)
15,907
(40.10)
14,935
(37.65)
2,215
(5.58)
39,670 8,526
(21.49)
10,400
(26.22)
12,097
(30.49)
8,647
(21.80)
39,670 12,376
(31.20)
14,582
(36.76)
8,936
(22.53)
3,776
(9.52)
39,670 14,702
(37.06)
12,001
(30.25)
10,721
(27.03)
2,246
(5.66)
39,670 11,683
(29.45)
14,247
(35.91)
10,803
(27.23)
2,937
(7.40)
39,670