รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ม.1-3
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การรู้เรื่องการอ่าน
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
1 สุมิตรา สช.จังหวัดสงขลา 3 10 4 14 0 10 6 4 0 0 10
2 ดารุลอามานมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 64 0 64 0 64 1 19 40 4 64
3 รุ่งโรจน์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 6 1282 0 1282 0 1282 339 533 410 0 1282
4 ตัสดีกียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 6 379 0 379 18 361 207 106 48 0 361
5 ศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) สช.จังหวัดสงขลา 6 1035 0 1035 0 1035 109 336 386 204 1035
6 ดรุณวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 6 244 0 244 0 244 216 28 0 0 244
7 สรรเสริญอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 6 245 0 245 15 230 37 68 77 48 230
8 ดีนูลอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 6 335 0 335 0 335 57 232 46 0 335
9 กีญามุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 6 334 0 334 48 286 12 79 131 64 286
10 มุสลิมจะนะศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 6 150 0 150 7 143 23 32 86 2 143
11 บุสตานุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 6 324 0 324 99 225 12 73 140 0 225
12 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 6 1151 5 1156 0 1151 1016 125 9 1 1151
13 เจริญธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 6 96 0 96 0 96 0 6 71 19 96
14 ดำรงศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 6 372 2 374 0 372 93 166 113 0 372
15 อิสลามวิทยานุเคราะห์ สช.จังหวัดสงขลา 6 341 0 341 17 324 61 146 106 11 324
16 สมบูรณ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 6 285 0 285 0 285 36 120 117 12 285
17 ส่งเสริมอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 6 626 0 626 60 566 35 89 189 253 566
18 ลำไพลศานติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 6 367 0 367 24 343 68 123 115 37 343
19 อิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 4 528 0 528 0 528 49 131 348 0 528
20 ศาสน์สันติธรรม สช.จังหวัดสงขลา 6 146 0 146 16 130 8 53 58 11 130
21 สามัคคีศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 166 0 166 39 127 16 46 49 16 127
22 ดารุลมูญาฮีดีนวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 181 0 181 27 154 9 73 62 10 154
23 พัฒนศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 205 0 205 6 199 119 67 15 3 204
24 ศรีนครมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 1 111 2 113 0 111 0 0 0 0 0
25 เทพอำนวยหาดใหญ่ สช.จังหวัดสงขลา 3 36 0 36 2 34 7 16 12 1 36
26 บุสมีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 6 117 0 117 5 112 51 35 26 0 112
27 พะตงวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 980 1 981 19 961 408 405 132 16 961
28 แสงธรรมวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 6 615 0 615 71 544 61 187 228 68 544
29 ตายุคตอลิบิน สช.จังหวัดสงขลา 6 425 4 429 5 420 76 129 215 0 420
30 ดารุสสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 5 106 0 106 0 106 9 30 22 45 106
31 ตาญูฎฎอลิบาต สช.จังหวัดสงขลา 6 355 0 355 0 355 0 0 111 244 355
32 รักษ์อิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 6 16 0 16 3 13 7 4 1 1 13
33 อันซอรียะห์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 6 106 0 106 5 101 24 74 3 0 101
34 รัศมีอนุสรณ์ สช.จังหวัดสงขลา 6 235 0 235 5 230 24 152 54 0 230
35 ธรรมคีรีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 6 104 0 104 0 104 1 22 80 0 103
36 จริยศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 99 0 99 8 91 24 36 23 8 91
37 ทางธรรมวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 6 50 0 50 0 50 4 21 25 0 50
38 ประทีปศาสตร์อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 6 123 0 123 0 123 3 44 76 0 123
39 ศาสนอุปถัมภ์ สช.จังหวัดสงขลา 6 330 0 330 6 324 59 132 133 0 324
40 เร๊าะห์มานียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 6 270 4 274 18 252 15 100 90 47 252
41 อิตีซอมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 6 403 0 403 0 403 89 139 96 55 379
42 ธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา สช.จังหวัดสงขลา 6 291 0 291 7 284 54 112 107 11 284
43 มำบาอูลอูลูม สช.จังหวัดสตูล 6 136 0 136 0 136 17 59 54 6 136
44 แสงประทีปวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 6 27 0 27 3 24 0 10 8 6 24
45 อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์ สช.จังหวัดสตูล 4 31 0 31 0 31 1 7 16 7 31
46 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 6 670 2 672 0 670 156 286 228 0 670
47 แสงธรรม สช.จังหวัดสตูล 6 156 0 156 1 155 5 17 129 4 155
48 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 6 343 0 343 4 339 157 131 44 7 339
49 สันติศาสตร์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 6 92 0 92 14 78 11 33 33 1 78
50 อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 6 358 0 358 3 355 109 143 93 10 355
51 ดารุลอูลูม สช.จังหวัดสตูล 6 764 0 764 2 762 282 225 255 0 762
52 ดารุลมาอาเรฟ สช.จังหวัดสตูล 6 884 0 884 37 847 40 404 325 78 847
53 ธรรมศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสตูล 6 279 0 279 11 268 17 132 80 39 268
54 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 6 1328 0 1328 55 1273 139 546 466 122 1273
55 ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ สช.จังหวัดสตูล 6 277 0 277 0 277 81 133 59 4 277
56 มุสลิมศึกษา สช.จังหวัดสตูล 6 649 0 649 2 647 116 351 155 25 647
57 นิด้าศึกษาศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 3 213 0 213 0 213 39 105 69 0 213
58 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สช.จังหวัดสตูล 6 148 2 150 5 143 12 64 57 10 143
59 อนุบาลมุสลิมสตูล สช.จังหวัดสตูล 6 1065 0 1065 66 999 149 394 323 133 999
60 ศาสนธรรมวิทยา สช.จังหวัดสตูล 5 118 0 118 0 118 13 61 44 0 118
61 สามัคคีอิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 6 697 0 697 47 650 54 220 291 85 650
62 อนุบาลท่าแพพัฒนา สช.จังหวัดสตูล 2 26 2 28 0 26 8 7 6 5 26
63 รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์ สช.จังหวัดสตูล 6 66 0 66 10 56 1 37 18 0 56
64 ทุ่งหว้าวิทยาคาร สช.จังหวัดสตูล 5 63 0 63 0 63 0 19 44 0 63
65 วรคามินอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 6 147 0 147 0 147 64 66 16 1 147
66 อามานะศักดิ์ สช.จังหวัดปัตตานี 6 342 2 344 2 340 115 166 59 0 340
67 เจริญศรีศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 4 34 0 34 1 33 3 18 12 0 33
68 ศานติธรรมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 6 424 0 424 21 403 47 190 132 34 403
69 ปูยุดประชารักษ์ สช.จังหวัดปัตตานี 6 611 0 611 3 608 166 176 238 28 608
70 บำรุงอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 6 1099 0 1099 39 1060 410 561 89 0 1060
71 พัฒนาอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 6 1042 0 1042 0 1042 309 324 310 99 1042
72 สตรีพัฒนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 6 151 0 151 0 151 34 106 11 0 151
73 วิทยาอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 6 542 8 550 58 484 70 148 266 0 484
74 ศาสนูปถัมภ์ สช.จังหวัดปัตตานี 6 2072 0 2072 0 2072 970 858 225 19 2072
75 เตรียมศึกษาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 6 699 0 699 0 699 73 262 335 29 699
76 จงรักสัตย์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 6 1385 0 1385 31 1354 61 475 561 257 1354
77 ซอลีฮียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 6 501 0 501 34 467 7 182 172 106 467
78 มูฮัมมาดียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 6 714 0 714 8 706 193 372 115 26 706
79 อิสลามสามัคคี สช.จังหวัดปัตตานี 3 78 0 78 0 78 0 0 71 7 78
80 มูลนิธิอาซิซสถาน สช.จังหวัดปัตตานี 6 2619 0 2619 0 2619 352 1690 532 45 2619
81 พีระยานาวินคลองหินวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 406 0 406 0 406 100 147 149 10 406
82 ลำหยังวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 4 124 0 124 12 112 3 37 72 0 112
83 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 6 37 0 37 0 37 1 16 17 3 37
84 แสงประทีปวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 6 438 0 438 0 438 17 156 218 47 438
85 บากงพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 6 284 0 284 35 249 4 42 83 120 249
86 ศาสน์สามัคคี สช.จังหวัดปัตตานี 6 1232 0 1232 86 1146 81 340 601 124 1146
87 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 6 595 0 595 29 566 28 169 369 0 566
88 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 6 72 0 72 0 72 7 41 24 0 72
89 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 6 280 0 280 0 280 48 112 104 16 280
90 วัฒนธรรมอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 6 1992 0 1992 0 1992 111 825 869 187 1992
91 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 6 1097 0 1097 95 1002 24 198 413 367 1002
92 วิทยาศีล สช.จังหวัดปัตตานี 6 138 0 138 0 138 6 56 66 10 138
93 ดรุณมุสลิมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 6 468 0 468 0 468 201 112 133 22 468
94 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 6 292 0 292 23 269 55 68 97 49 269
95 กูตงวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 6 206 0 206 0 206 18 100 77 11 206
96 สันนิธิอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 6 122 0 122 15 107 0 18 79 10 107
97 ศาลาฟี สช.จังหวัดปัตตานี 6 186 0 186 0 186 75 89 22 0 186
98 อิสลามศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 6 531 194 725 0 531 83 133 315 0 531
99 รัศมีสถาปนา สช.จังหวัดปัตตานี 6 1904 0 1904 30 1874 106 448 918 402 1874
100 ธรรมพิทยาคาร สช.จังหวัดปัตตานี 6 295 0 295 0 295 21 71 166 37 295
รวมทั้งหมด 1,458 127,114 381 127,495 3,320 123,794 23,185 43,648 44,294 12,623 123,750
1 2 3 หน้าที่ 1/3