รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ม.1-3
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การรู้เรื่องการอ่าน
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
1 บ้านวังบวบ สพป.สงขลา เขต 3 3 29 5 34 6 23 6 10 13 1 30
2 ดารุลอามานมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 64 0 64 0 64 1 19 40 4 64
3 ตัสดีกียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 1 41 0 41 2 39 18 16 5 0 39
4 กีญามุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 161 0 161 13 148 9 44 65 30 148
5 สมบูรณ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 3 144 0 144 0 144 27 65 40 12 144
6 ลำไพลศานติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 188 0 188 24 164 35 49 55 25 164
7 พัฒนศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 205 0 205 6 199 119 67 15 3 204
8 ศรีนครมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 1 111 2 113 0 111 0 0 0 0 0
9 ตายุคตอลิบิน สช.จังหวัดสงขลา 3 214 2 216 0 214 9 67 138 0 214
10 ดารุสสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 2 52 0 52 0 52 7 18 5 22 52
11 ตาญูฎฎอลิบาต สช.จังหวัดสงขลา 3 178 0 178 0 178 0 0 56 122 178
12 รักษ์อิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 2 8 0 8 3 5 3 1 1 0 5
13 จริยศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 99 0 99 8 91 24 36 23 8 91
14 ทางธรรมวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 25 0 25 0 25 3 14 8 0 25
15 ประทีปศาสตร์อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 60 0 60 0 60 0 22 38 0 60
16 อิตีซอมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 199 0 199 0 199 88 56 31 25 200
17 มำบาอูลอูลูม สช.จังหวัดสตูล 3 68 0 68 0 68 10 30 22 6 68
18 แสงประทีปวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 13 0 13 2 11 0 3 5 3 11
19 อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์ สช.จังหวัดสตูล 2 15 0 15 0 15 1 3 7 4 15
20 แสงธรรม สช.จังหวัดสตูล 3 78 0 78 1 77 3 9 61 4 77
21 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 173 0 173 4 169 77 65 20 7 169
22 สันติศาสตร์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 46 0 46 5 41 8 15 18 0 41
23 ดารุลอูลูม สช.จังหวัดสตูล 3 384 0 384 2 382 97 120 165 0 382
24 ดารุลมาอาเรฟ สช.จังหวัดสตูล 3 445 0 445 11 434 11 158 213 52 434
25 ธรรมศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 147 0 147 11 136 9 64 45 18 136
26 มุสลิมศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 324 0 324 2 322 52 181 64 25 322
27 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สช.จังหวัดสตูล 3 74 1 75 1 73 7 31 30 5 73
28 อนุบาลมุสลิมสตูล สช.จังหวัดสตูล 3 533 0 533 28 505 97 169 152 87 505
29 ศาสนธรรมวิทยา สช.จังหวัดสตูล 2 59 0 59 0 59 11 36 12 0 59
30 ทุ่งหว้าวิทยาคาร สช.จังหวัดสตูล 2 31 0 31 0 31 0 8 23 0 31
31 วรคามินอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 72 0 72 0 72 26 37 8 1 72
32 อามานะศักดิ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 171 1 172 2 169 51 102 16 0 169
33 เจริญศรีศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 2 17 0 17 1 16 2 8 6 0 16
34 ศานติธรรมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 211 0 211 0 211 33 127 51 0 211
35 ปูยุดประชารักษ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 305 0 305 2 303 143 89 63 8 303
36 บำรุงอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 553 0 553 0 553 154 370 29 0 553
37 พัฒนาอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 520 0 520 0 520 185 160 138 37 520
38 สตรีพัฒนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 86 0 86 0 86 19 60 7 0 86
39 วิทยาอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 257 4 261 0 257 30 76 151 0 257
40 ศาสนูปถัมภ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 1035 0 1035 0 1035 747 200 88 0 1035
41 เตรียมศึกษาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 352 0 352 0 352 50 152 136 14 352
42 จงรักสัตย์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 693 0 693 0 693 16 215 259 203 693
43 ซอลีฮียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 251 0 251 34 217 4 93 65 55 217
44 มูฮัมมาดียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 361 0 361 0 361 80 186 82 13 361
45 มูลนิธิอาซิซสถาน สช.จังหวัดปัตตานี 3 1311 0 1311 0 1311 98 843 341 29 1311
46 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 19 0 19 0 19 0 4 12 3 19
47 แสงประทีปวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 218 0 218 0 218 10 78 114 16 218
48 บากงพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 144 0 144 23 121 4 27 27 63 121
49 ศาสน์สามัคคี สช.จังหวัดปัตตานี 3 625 0 625 29 596 77 195 324 0 596
50 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 290 0 290 0 290 21 91 178 0 290
51 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 38 0 38 0 38 7 21 10 0 38
52 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 135 0 135 0 135 24 57 47 7 135
53 วัฒนธรรมอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 1000 0 1000 0 1000 67 427 384 122 1000
54 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 555 0 555 63 492 5 84 196 207 492
55 วิทยาศีล สช.จังหวัดปัตตานี 3 66 0 66 0 66 6 37 18 5 66
56 ดรุณมุสลิมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 226 0 226 0 226 131 54 31 10 226
57 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 147 0 147 23 124 52 33 25 14 124
58 กูตงวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 104 0 104 0 104 16 58 26 4 104
59 สันนิธิอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 62 0 62 15 47 0 13 28 6 47
60 ศาลาฟี สช.จังหวัดปัตตานี 3 94 0 94 0 94 42 52 0 0 94
61 อิสลามศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 270 194 464 0 270 45 66 159 0 270
62 รัศมีสถาปนา สช.จังหวัดปัตตานี 3 954 0 954 22 932 50 217 447 218 932
63 ธรรมพิทยาคาร สช.จังหวัดปัตตานี 3 148 0 148 0 148 4 40 79 25 148
64 อิสลามประชาสงเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 245 0 245 0 245 58 100 60 27 245
65 อิสลามนิติวิทย์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 174 0 174 0 174 34 90 45 5 174
66 ภักดีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 134 0 134 0 134 98 45 7 0 150
67 ดรุณศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 1946 0 1946 33 1913 414 799 638 62 1913
68 ราษฎร์ประชานุเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 253 0 253 0 253 99 135 19 0 253
69 อรุณศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 177 0 177 0 177 38 71 50 18 177
70 บำรุงมุสลีมีน สช.จังหวัดปัตตานี 3 230 0 230 0 230 52 90 78 10 230
71 ลาลอวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 358 0 358 0 358 0 38 253 67 358
72 ศาสนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 493 0 493 76 417 5 163 228 21 417
73 สามารถดีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 330 0 330 9 321 13 89 137 82 321
74 สายบุรีอิสลามวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 1178 0 1178 0 1178 843 152 155 28 1178
75 อัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 38 0 38 0 38 4 14 21 0 39
76 มุสลิมพัฒนศาสตร์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 251 0 251 0 251 53 79 119 0 251
77 ส่งเสริมศาสน์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 489 0 489 0 489 86 127 214 62 489
78 ประสานวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 1006 0 1006 39 967 54 660 246 7 967
79 ดารุลบารอกะฮุ สช.จังหวัดปัตตานี 3 65 0 65 0 65 14 23 28 0 65
80 มูลนิธิสันติวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 258 0 258 0 258 6 100 120 32 258
81 ปอซันพัฒนา สช.จังหวัดปัตตานี 3 110 0 110 0 110 4 27 66 13 110
82 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 373 0 373 0 373 13 183 177 0 373
83 แสงธรรมศึกษาปัตตานี สช.จังหวัดปัตตานี 3 109 0 109 0 109 7 39 57 6 109
84 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 117 0 117 0 117 11 37 56 13 117
85 อะห์มาดีวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 101 0 101 0 101 7 6 65 23 101
86 นาวาวิทย์ สช.จังหวัดปัตตานี 2 100 0 100 8 92 2 21 42 27 92
87 นูรูลฮีดายะห์อัลอีสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 59 0 59 6 53 15 12 26 0 53
88 จริยธรรมอิสลามวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 110 0 110 0 110 45 41 22 2 110
89 ปูลาพัฒนาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 102 0 102 0 102 30 40 32 0 102
90 อัล-กุรอาน และภาษากาลามุลลอฮ สช.จังหวัดปัตตานี 3 98 0 98 0 98 7 61 30 0 98
91 ลัดดาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 49 17 66 4 45 27 19 12 8 66
92 อัลฮุสนียะห์อิสลามวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 109 0 109 10 99 1 25 65 8 99
93 อรุณอิสลามวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 75 0 75 7 68 1 32 35 0 68
94 ดารุสสอลีฮีน สช.จังหวัดปัตตานี 3 134 0 134 7 127 1 26 100 0 127
95 มุสลิมสันติชน สช.จังหวัดปัตตานี 3 25 0 25 0 25 4 7 14 0 25
96 วัฒนาอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 143 0 143 2 141 0 6 54 81 141
97 บูรณาการศึกษาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 1 80 0 80 0 80 4 31 33 12 80
98 ศึกษาธรรมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 40 0 40 0 40 10 18 12 0 40
99 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 149 0 149 0 149 9 31 109 0 149
100 นิติธรรมพิทยาภาดา สช.จังหวัดปัตตานี 3 32 0 32 0 32 11 15 6 0 32
รวมทั้งหมด 655 57,402 315 57,717 1,395 56,007 11,526 19,116 19,482 5,797 55,921
1 2 3 หน้าที่ 1/3