รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ม.1-3
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-7 กันยายน 2561
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การรู้เรื่องการอ่าน
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
1 รุ่งโรจน์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 630 0 630 0 630 109 261 260 0 630
2 ตัสดีกียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 193 0 193 8 185 130 39 16 0 185
3 ศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) สช.จังหวัดสงขลา 3 513 0 513 0 513 48 176 182 107 513
4 ดรุณวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 121 0 121 0 121 103 18 0 0 121
5 สรรเสริญอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 124 0 124 11 113 35 28 37 13 113
6 ดีนูลอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 164 0 164 0 164 29 114 21 0 164
7 กีญามุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 173 0 173 35 138 3 35 66 34 138
8 บุสตานุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 161 0 161 44 117 1 37 79 0 117
9 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 559 0 559 0 559 519 30 9 1 559
10 เจริญธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 48 0 48 0 48 0 5 33 10 48
11 ดำรงศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 174 2 176 0 174 36 51 87 0 174
12 อิสลามวิทยานุเคราะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 170 0 170 4 166 3 81 71 11 166
13 สมบูรณ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 3 141 0 141 0 141 9 55 77 0 141
14 ส่งเสริมอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 313 0 313 30 283 20 48 102 113 283
15 ลำไพลศานติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 179 0 179 0 179 33 74 60 12 179
16 อิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 1 114 0 114 0 114 34 61 19 0 114
17 ศาสน์สันติธรรม สช.จังหวัดสงขลา 3 73 0 73 10 63 3 31 29 0 63
18 บุสมีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 61 0 61 5 56 18 20 18 0 56
19 แสงธรรมวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 307 0 307 45 262 38 95 106 23 262
20 ตายุคตอลิบิน สช.จังหวัดสงขลา 3 211 2 213 5 206 67 62 77 0 206
21 ดารุสสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 2 54 0 54 0 54 2 12 17 23 54
22 ตาญูฎฎอลิบาต สช.จังหวัดสงขลา 3 177 0 177 0 177 0 0 55 122 177
23 รักษ์อิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 8 0 8 0 8 4 3 0 1 8
24 อันซอรียะห์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 53 0 53 0 53 16 37 0 0 53
25 รัศมีอนุสรณ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 117 0 117 5 112 2 76 34 0 112
26 ธรรมคีรีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 54 0 54 0 54 0 10 44 0 54
27 ทางธรรมวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 25 0 25 0 25 1 7 17 0 25
28 ประทีปศาสตร์อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 63 0 63 0 63 3 22 38 0 63
29 ศาสนอุปถัมภ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 150 0 150 0 150 12 71 67 0 150
30 เร๊าะห์มานียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 134 2 136 4 130 10 58 39 23 130
31 อิตีซอมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 204 0 204 0 204 1 83 65 31 180
32 ธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา สช.จังหวัดสงขลา 3 145 0 145 0 145 21 48 72 4 145
33 มำบาอูลอูลูม สช.จังหวัดสตูล 3 68 0 68 0 68 7 29 32 0 68
34 แสงประทีปวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 14 0 14 1 13 0 7 3 3 13
35 อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์ สช.จังหวัดสตูล 2 16 0 16 0 16 0 4 9 3 16
36 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 340 1 341 0 340 129 139 72 0 340
37 แสงธรรม สช.จังหวัดสตูล 3 78 0 78 0 78 2 8 68 0 78
38 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 170 0 170 0 170 80 66 24 0 170
39 สันติศาสตร์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 46 0 46 9 37 3 18 15 1 37
40 อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 179 0 179 0 179 55 70 49 5 179
41 ดารุลอูลูม สช.จังหวัดสตูล 3 380 0 380 0 380 185 105 90 0 380
42 ดารุลมาอาเรฟ สช.จังหวัดสตูล 3 439 0 439 26 413 29 246 112 26 413
43 ธรรมศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 132 0 132 0 132 8 68 35 21 132
44 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 664 0 664 36 628 61 255 259 53 628
45 ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ สช.จังหวัดสตูล 3 137 0 137 0 137 44 71 22 0 137
46 มุสลิมศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 325 0 325 0 325 64 170 91 0 325
47 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สช.จังหวัดสตูล 3 74 1 75 4 70 5 33 27 5 70
48 อนุบาลมุสลิมสตูล สช.จังหวัดสตูล 3 532 0 532 38 494 52 225 171 46 494
49 ศาสนธรรมวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 59 0 59 0 59 2 25 32 0 59
50 สามัคคีอิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 343 0 343 25 318 32 124 125 37 318
51 อนุบาลท่าแพพัฒนา สช.จังหวัดสตูล 1 13 1 14 0 13 4 4 2 3 13
52 รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์ สช.จังหวัดสตูล 3 33 0 33 0 33 1 19 13 0 33
53 ทุ่งหว้าวิทยาคาร สช.จังหวัดสตูล 3 32 0 32 0 32 0 11 21 0 32
54 วรคามินอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 75 0 75 0 75 38 29 8 0 75
55 อามานะศักดิ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 171 1 172 0 171 64 64 43 0 171
56 เจริญศรีศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 2 17 0 17 0 17 1 10 6 0 17
57 ศานติธรรมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 213 0 213 21 192 14 63 81 34 192
58 ปูยุดประชารักษ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 306 0 306 1 305 23 87 175 20 305
59 บำรุงอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 546 0 546 39 507 256 191 60 0 507
60 พัฒนาอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 522 0 522 0 522 124 164 172 62 522
61 สตรีพัฒนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 65 0 65 0 65 15 46 4 0 65
62 วิทยาอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 285 4 289 58 227 40 72 115 0 227
63 ศาสนูปถัมภ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 1037 0 1037 0 1037 223 658 137 19 1037
64 เตรียมศึกษาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 347 0 347 0 347 23 110 199 15 347
65 จงรักสัตย์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 692 0 692 31 661 45 260 302 54 661
66 ซอลีฮียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 250 0 250 0 250 3 89 107 51 250
67 มูฮัมมาดียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 353 0 353 8 345 113 186 33 13 345
68 อิสลามสามัคคี สช.จังหวัดปัตตานี 3 78 0 78 0 78 0 0 71 7 78
69 มูลนิธิอาซิซสถาน สช.จังหวัดปัตตานี 3 1308 0 1308 0 1308 254 847 191 16 1308
70 พีระยานาวินคลองหินวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 406 0 406 0 406 100 147 149 10 406
71 ลำหยังวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 90 0 90 6 84 3 29 52 0 84
72 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 18 0 18 0 18 1 12 5 0 18
73 แสงประทีปวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 220 0 220 0 220 7 78 104 31 220
74 บากงพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 140 0 140 12 128 0 15 56 57 128
75 ศาสน์สามัคคี สช.จังหวัดปัตตานี 3 607 0 607 57 550 4 145 277 124 550
76 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 305 0 305 29 276 7 78 191 0 276
77 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 34 0 34 0 34 0 20 14 0 34
78 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 145 0 145 0 145 24 55 57 9 145
79 วัฒนธรรมอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 992 0 992 0 992 44 398 485 65 992
80 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 542 0 542 32 510 19 114 217 160 510
81 วิทยาศีล สช.จังหวัดปัตตานี 3 72 0 72 0 72 0 19 48 5 72
82 ดรุณมุสลิมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 242 0 242 0 242 70 58 102 12 242
83 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 145 0 145 0 145 3 35 72 35 145
84 กูตงวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 102 0 102 0 102 2 42 51 7 102
85 สันนิธิอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 60 0 60 0 60 0 5 51 4 60
86 ศาลาฟี สช.จังหวัดปัตตานี 3 92 0 92 0 92 33 37 22 0 92
87 อิสลามศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 261 0 261 0 261 38 67 156 0 261
88 รัศมีสถาปนา สช.จังหวัดปัตตานี 3 950 0 950 8 942 56 231 471 184 942
89 ธรรมพิทยาคาร สช.จังหวัดปัตตานี 3 147 0 147 0 147 17 31 87 12 147
90 อิสลามประชาสงเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 241 0 241 0 241 63 73 64 41 241
91 อิสลามนิติวิทย์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 180 0 180 0 180 7 70 69 34 180
92 ภักดีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 134 0 134 0 134 72 40 22 0 134
93 ดรุณศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 1964 0 1964 16 1948 545 820 539 44 1948
94 ราษฎร์ประชานุเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 253 0 253 0 253 102 133 18 0 253
95 อรุณศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 177 0 177 0 177 38 74 54 11 177
96 บำรุงมุสลีมีน สช.จังหวัดปัตตานี 3 230 0 230 0 230 29 74 117 10 230
97 ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 160 0 160 0 160 24 59 60 17 160
98 ลาลอวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 356 0 356 0 356 35 78 159 84 356
99 ศาสนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 498 0 498 89 409 15 185 187 22 409
100 สามารถดีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 330 0 330 4 326 13 135 137 41 326
รวมทั้งหมด 668 56,472 50 56,522 1,596 54,876 9,222 20,464 20,307 4,948 54,941
1 2 3 หน้าที่ 1/3