รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ม.1-3
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-7 กันยายน 2561
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การรู้เรื่องการอ่าน
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
1 รุ่งโรจน์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 650 0 650 0 650 190 258 202 0 650
2 ตัสดีกียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 184 0 184 0 184 133 35 16 0 184
3 ศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) สช.จังหวัดสงขลา 3 495 0 495 0 495 87 156 168 84 495
4 ดรุณวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 121 0 121 0 121 109 12 0 0 121
5 สรรเสริญอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 121 0 121 17 104 28 44 23 9 104
6 ดีนูลอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 159 0 159 0 159 24 76 52 7 159
7 กีญามุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 146 0 146 8 138 19 57 48 14 138
8 บุสตานุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 158 0 158 11 147 17 79 51 0 147
9 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 556 0 556 28 528 333 195 0 0 528
10 เจริญธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 47 0 47 0 47 0 5 36 6 47
11 ดำรงศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 164 0 164 0 164 57 64 43 0 164
12 อิสลามวิทยานุเคราะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 158 0 158 3 155 40 84 26 5 155
13 ลำไพลศานติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 185 0 185 0 185 38 83 64 0 185
14 บุสมีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 54 0 54 7 47 13 22 12 0 47
15 แสงธรรมวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 308 0 308 15 293 36 94 140 23 293
16 ตายุคตอลิบิน สช.จังหวัดสงขลา 3 210 2 212 18 192 23 36 133 0 192
17 ดารุสสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 2 54 0 54 0 54 10 16 11 17 54
18 ตาญูฎฎอลิบาต สช.จังหวัดสงขลา 3 169 0 169 0 169 17 130 21 1 169
19 อันซอรียะห์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 52 0 52 0 52 19 33 0 0 52
20 รัศมีอนุสรณ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 117 0 117 6 111 0 0 111 0 111
21 ทางธรรมวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 25 0 25 0 25 3 14 8 0 25
22 ประทีปศาสตร์อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 61 0 61 0 61 13 15 33 0 61
23 เร๊าะห์มานียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 134 2 136 13 121 29 43 34 15 121
24 ธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา สช.จังหวัดสงขลา 3 140 0 140 4 136 27 66 40 3 136
25 มำบาอูลอูลูม สช.จังหวัดสตูล 3 66 0 66 0 66 11 22 33 0 66
26 แสงประทีปวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 16 0 16 0 16 1 11 1 3 16
27 อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์ สช.จังหวัดสตูล 2 16 0 16 0 16 1 7 5 3 16
28 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 334 1 335 0 334 50 137 147 0 334
29 แสงธรรม สช.จังหวัดสตูล 3 78 0 78 0 78 4 14 60 0 78
30 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 166 0 166 0 166 120 44 2 0 166
31 สันติศาสตร์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 45 0 45 5 40 5 21 14 0 40
32 อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 177 0 177 15 162 51 67 40 4 162
33 ดารุลอูลูม สช.จังหวัดสตูล 3 371 0 371 0 371 209 103 59 0 371
34 ดารุลมาอาเรฟ สช.จังหวัดสตูล 3 438 0 438 28 410 155 185 59 11 410
35 ธรรมศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 143 0 143 7 136 41 59 22 14 136
36 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 656 3 659 33 623 159 281 135 48 623
37 ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ สช.จังหวัดสตูล 3 133 0 133 0 133 97 36 0 0 133
38 มุสลิมศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 300 0 300 0 300 96 122 82 0 300
39 นิด้าศึกษาศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 3 206 0 206 0 206 49 137 20 0 206
40 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สช.จังหวัดสตูล 3 74 1 75 0 74 18 44 8 4 74
41 อนุบาลมุสลิมสตูล สช.จังหวัดสตูล 3 532 0 532 57 475 163 204 70 38 475
42 ศาสนธรรมวิทยา สช.จังหวัดสตูล 2 59 0 59 0 59 20 32 7 0 59
43 สามัคคีอิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 338 0 338 11 327 56 161 90 20 327
44 อนุบาลท่าแพพัฒนา สช.จังหวัดสตูล 1 14 1 15 0 14 6 3 2 3 14
45 รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์ สช.จังหวัดสตูล 3 33 0 33 6 27 0 8 19 0 27
46 ทุ่งหว้าวิทยาคาร สช.จังหวัดสตูล 2 29 0 29 0 29 11 12 6 0 29
47 วรคามินอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 73 0 73 1 72 28 28 16 0 72
48 อามานะศักดิ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 168 1 169 0 168 82 72 14 0 168
49 เจริญศรีศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 2 17 0 17 0 17 6 6 5 0 17
50 ศานติธรรมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 214 0 214 15 199 34 71 84 10 199
51 ปูยุดประชารักษ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 304 0 304 12 292 50 84 132 26 292
52 บำรุงอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 541 0 541 14 527 341 128 58 0 527
53 พัฒนาอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 513 0 513 0 513 137 184 142 50 513
54 สตรีพัฒนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 86 0 86 0 86 35 42 9 0 86
55 วิทยาอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 251 3 254 0 251 101 91 59 0 251
56 ศาสนูปถัมภ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 1003 0 1003 0 1003 756 240 7 0 1003
57 เตรียมศึกษาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 339 0 339 0 339 55 138 130 16 339
58 จงรักสัตย์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 681 0 681 11 670 120 287 227 36 670
59 ซอลีฮียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 249 0 249 0 249 24 76 87 62 249
60 มูฮัมมาดียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 344 0 344 8 336 157 152 27 0 336
61 อิสลามสามัคคี สช.จังหวัดปัตตานี 3 78 0 78 0 78 1 35 42 0 78
62 มูลนิธิอาซิซสถาน สช.จังหวัดปัตตานี 3 1307 0 1307 0 1307 266 793 232 16 1307
63 พีระยานาวินคลองหินวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 399 0 399 0 399 74 178 147 0 399
64 ลำหยังวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 87 0 87 11 76 8 42 26 0 76
65 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 16 0 16 0 16 5 8 3 0 16
66 แสงประทีปวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 212 0 212 0 212 8 57 106 41 212
67 บากงพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 134 0 134 14 120 5 37 40 38 120
68 ศาสน์สามัคคี สช.จังหวัดปัตตานี 3 598 0 598 28 570 169 210 191 0 570
69 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 269 0 269 31 238 5 80 153 0 238
70 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 33 0 33 2 31 5 7 19 0 31
71 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 138 0 138 0 138 38 57 41 2 138
72 วัฒนธรรมอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 963 0 963 0 963 209 390 317 47 963
73 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 525 0 525 29 496 37 177 135 147 496
74 วิทยาศีล สช.จังหวัดปัตตานี 3 69 0 69 0 69 12 29 20 8 69
75 ดรุณมุสลิมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 216 0 216 0 216 38 106 55 17 216
76 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 141 0 141 0 141 15 52 50 24 141
77 กูตงวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 102 0 102 0 102 4 45 52 0 101
78 สันนิธิอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 56 0 56 0 56 15 14 27 0 56
79 ศาลาฟี สช.จังหวัดปัตตานี 3 102 0 102 0 102 41 49 12 0 102
80 รัศมีสถาปนา สช.จังหวัดปัตตานี 3 918 0 918 23 895 69 282 368 176 895
81 ธรรมพิทยาคาร สช.จังหวัดปัตตานี 3 147 0 147 0 147 23 103 21 0 147
82 อิสลามประชาสงเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 231 0 231 0 231 55 69 59 48 231
83 อิสลามนิติวิทย์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 175 0 175 0 175 29 69 59 18 175
84 ภักดีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 136 0 136 0 136 81 47 8 0 136
85 ดรุณศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 1954 0 1954 18 1936 633 914 356 33 1936
86 ราษฎร์ประชานุเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 252 0 252 22 230 38 73 99 20 230
87 อรุณศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 177 0 177 0 177 40 77 56 4 177
88 ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 159 0 159 0 159 14 50 72 23 159
89 ลาลอวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 356 0 356 0 356 55 95 140 66 356
90 ศาสนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 497 0 497 80 417 38 180 173 26 417
91 สามารถดีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 327 0 327 0 327 44 150 113 20 327
92 สายบุรีอิสลามวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 1160 0 1160 22 1138 853 231 37 17 1138
93 อัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 37 0 37 4 33 9 13 11 0 33
94 มุสลิมพัฒนศาสตร์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 253 0 253 0 253 67 74 112 0 253
95 ส่งเสริมศาสน์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 481 0 481 0 481 70 144 222 45 481
96 ประสานวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 981 0 981 0 981 155 452 320 54 981
97 ดารุลบารอกะฮุ สช.จังหวัดปัตตานี 3 65 0 65 3 62 12 32 14 4 62
98 มูลนิธิสันติวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 244 0 244 0 244 47 109 67 21 244
99 ปอซันพัฒนา สช.จังหวัดปัตตานี 3 111 0 111 0 111 12 21 65 13 111
100 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 352 0 352 0 352 88 155 109 0 352
รวมทั้งหมด 722 59,997 97 60,094 1,583 58,414 14,499 23,165 16,700 4,115 58,479
1 2 3 หน้าที่ 1/3