รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ม.1-3
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-7 กันยายน 2561
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การรู้เรื่องการอ่าน
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
101 แสงธรรมศึกษาปัตตานี สช.จังหวัดปัตตานี 3 105 0 105 0 105 38 40 27 0 105
102 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 111 0 111 0 111 21 32 44 14 111
103 อะห์มาดีวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 94 0 94 0 94 12 34 48 0 94
104 นาวาวิทย์ สช.จังหวัดปัตตานี 2 99 0 99 0 99 11 35 33 20 99
105 นูรูลฮีดายะห์อัลอีสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 55 0 55 21 34 1 17 11 5 34
106 จริยธรรมอิสลามวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 104 0 104 0 104 16 35 42 11 104
107 ปูลาพัฒนาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 102 0 102 0 102 34 43 25 0 102
108 อัล-กุรอาน และภาษากาลามุลลอฮ สช.จังหวัดปัตตานี 3 91 0 91 0 91 17 53 21 0 91
109 ลัดดาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 56 6 62 3 53 56 6 0 0 62
110 อัลฮุสนียะห์อิสลามวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 90 2 92 0 90 8 29 49 4 90
111 อรุณอิสลามวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 74 0 74 0 74 5 34 25 10 74
112 ดารุสสอลีฮีน สช.จังหวัดปัตตานี 3 128 0 128 4 124 4 39 81 0 124
113 มุสลิมสันติชน สช.จังหวัดปัตตานี 3 26 0 26 0 26 2 14 7 3 26
114 วัฒนาอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 131 0 131 0 131 39 46 31 15 131
115 บูรณาการศึกษาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 274 0 274 0 274 41 92 111 30 274
116 ศึกษาธรรมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 41 0 41 0 41 18 14 9 0 41
117 บ้านดอนวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 155 0 155 0 155 17 91 47 0 155
118 นิติธรรมพิทยาภาดา สช.จังหวัดปัตตานี 3 2 0 2 0 2 1 1 0 0 2
119 อิสลามบำรุงศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 45 0 45 1 44 10 8 18 8 44
120 ทวีวิทยาอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 94 0 94 3 91 10 36 36 9 91
121 สามัคคีธรรมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 95 0 95 2 93 30 23 28 12 93
122 ส่งเสริมอิสลามศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 163 0 163 0 163 5 37 54 67 163
123 สันติศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 57 0 57 0 57 4 43 10 0 57
124 ดารุลอูลูมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 562 0 562 0 562 239 214 95 14 562
125 ปรีชาญาณวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 90 0 90 0 90 21 27 28 14 90
126 ศรีปัตตานีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 88 0 88 0 88 5 20 35 28 88
127 เจริญอนุสรณ์ศาสตร์ สช.จังหวัดปัตตานี 2 10 2 12 0 10 3 4 0 3 10
128 เอกภาพพัฒนา สช.จังหวัดปัตตานี 3 67 1 68 10 57 0 1 20 36 57
129 ศรัทธาชนวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 42 0 42 0 42 22 13 5 2 42
130 นัซรีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 9 0 9 0 9 1 7 1 0 9
131 ผดุงศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 227 0 227 0 227 33 122 72 0 227
132 อิสลามพัฒนา สช.จังหวัดปัตตานี 3 411 1 412 0 411 10 78 144 179 411
133 ดรุณวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 113 0 113 0 113 0 0 77 36 113
134 นูรูลอิสลามภูมีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 118 2 120 0 118 52 36 16 14 118
135 อามานะวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 99 0 99 0 99 18 39 42 0 99
136 เตรียมวิทยาอาฆง สช.จังหวัดปัตตานี 3 130 0 130 0 130 65 55 10 0 130
137 นิติอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 178 0 178 0 178 20 108 51 0 179
138 ยะลาบำรุงผดุงประชา สช.จังหวัดยะลา 3 86 0 86 0 86 12 30 36 8 86
139 รังสีอนุสรณ์ สช.จังหวัดยะลา 3 73 2 75 3 70 23 38 9 0 70
140 ศานติธรรม สช.จังหวัดยะลา 3 53 0 53 1 52 28 19 4 1 52
141 สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดยะลา 3 692 1 693 0 692 248 349 95 0 692
142 พัฒนาวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 812 0 812 0 812 203 353 161 95 812
143 พัฒนาอิสลามวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 216 0 216 2 214 66 91 50 7 214
144 อาสาสุลดินวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 265 0 265 30 235 14 62 121 38 235
145 มุสลิมศึกษา สช.จังหวัดยะลา 3 204 0 204 13 191 66 58 38 29 191
146 อิสลาฮียะห์ สช.จังหวัดยะลา 3 215 0 215 0 215 101 64 50 0 215
147 อุดมศาสน์วิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 457 0 457 0 457 125 153 166 13 457
148 ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ สช.จังหวัดยะลา 3 677 0 677 0 677 115 222 296 44 677
149 ประทีปวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 151 0 151 0 151 12 67 59 13 151
150 อิสลามประสานวิทย์ สช.จังหวัดยะลา 3 105 0 105 0 105 14 66 25 0 105
151 ดารุลอูโลมนิบงบารู สช.จังหวัดยะลา 3 165 3 168 0 165 27 54 35 49 165
152 อิสลาฮุดดีนวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 201 0 201 1 200 66 87 36 11 200
153 ถนอมศรีศึกษา สช.จังหวัดยะลา 3 84 0 84 8 76 26 44 6 0 76
154 ธีรวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 181 0 181 3 178 39 96 35 8 178
155 คอยรียะห์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดยะลา 3 271 2 273 3 268 24 127 99 16 266
156 จงฝามูลนิธิ สช.จังหวัดยะลา 3 162 0 162 0 162 55 107 0 0 162
157 ดำรงวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 205 3 208 15 190 0 73 92 25 190
158 ผดุงศีลวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 121 0 121 7 114 2 25 55 32 114
159 อิสลามบาเจาะวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 324 0 324 12 312 45 150 84 33 312
160 สุทธิศาสน์วิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 412 0 412 58 354 15 116 162 61 354
161 สตรีศาสนูปถัมภ์ สช.จังหวัดยะลา 3 205 0 205 16 189 50 117 22 0 189
162 สุขสวัสดิ์วิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 305 0 305 14 291 62 125 79 25 291
163 มุสลิมบำรุง สช.จังหวัดยะลา 3 131 16 147 3 128 26 56 33 16 131
164 ดารุลฮูดาห์วิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 486 0 486 127 359 71 81 160 47 359
165 พัฒนาวิทยากร สช.จังหวัดยะลา 3 139 0 139 0 139 12 47 67 13 139
166 ศรีฟารีดาบารูวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 355 0 355 0 355 169 153 33 0 355
167 มะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ สช.จังหวัดยะลา 3 82 0 82 0 82 1 12 47 22 82
168 มะอาหัดอิสลามียะห์ สช.จังหวัดยะลา 3 260 0 260 0 260 93 167 0 0 260
169 แสงทิพย์วิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 331 0 331 29 302 18 91 141 52 302
170 อาลาวียะห์วิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 242 0 242 0 242 47 91 57 47 242
171 คัมภีร์วิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 407 22 429 0 407 133 209 63 24 429
172 เจริญศาสน์วิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 170 0 170 0 170 39 42 57 32 170
173 อามานะวิทยานุสรณ์ สช.จังหวัดยะลา 2 72 0 72 20 52 23 19 10 0 52
174 ยะลาวิทยปัญญานุสรณ์ สช.จังหวัดยะลา 3 160 0 160 0 160 56 48 40 8 152
175 ประทีปธรรมวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 246 0 246 20 226 53 111 37 25 226
176 พัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู สช.จังหวัดยะลา 3 218 0 218 0 218 12 70 136 0 218
177 ดารุลไอตัมวัลมาซากีน สช.จังหวัดยะลา 3 188 0 188 11 177 25 75 59 18 177
178 ศานติวิทยา สช.จังหวัดยะลา 2 22 0 22 0 22 2 12 5 3 22
179 ปัญญาวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 122 0 122 9 113 32 34 40 7 113
180 อิสลามศาสนธรรมวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 98 0 98 0 98 14 71 13 0 98
181 ธรรมศาสนิสลาม สช.จังหวัดยะลา 3 157 0 157 0 157 21 62 71 3 157
182 บิสตารีวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 103 1 104 12 91 18 44 22 7 91
183 ศรีชีวันวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 118 0 118 0 118 15 15 58 30 118
184 บันนังสตาวิทยานุสรณ์ สช.จังหวัดยะลา 3 179 0 179 0 179 42 70 57 10 179
185 บันนังสตาปัญญานุกูล สช.จังหวัดยะลา 3 103 0 103 10 93 1 15 64 13 93
186 มาอาฮัดดารุสสลาม สช.จังหวัดยะลา 3 172 0 172 0 172 61 87 24 0 172
187 แสงธรรมวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 41 1 42 2 39 3 9 27 0 39
188 ธรรมอิสลามศึกษา สช.จังหวัดยะลา 3 332 0 332 0 332 90 124 84 34 332
189 สมบูรณ์ศาสน์ สช.จังหวัดยะลา 3 309 0 309 21 288 38 84 154 12 288
190 ดาราวิทย์ สช.จังหวัดยะลา 3 253 0 253 0 253 15 155 73 10 253
191 แสงจริยธรรมวิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 242 0 242 0 242 1 12 204 25 242
192 บำรุงศาสน์วิทยา สช.จังหวัดยะลา 3 85 1 86 0 85 17 17 51 23 108
193 อัลฟัลลาห์ อัลอิสลามี สช.จังหวัดยะลา 3 322 0 322 22 300 31 98 143 28 300
194 อาสาศาสตร์วิทยา สช.จังหวัดยะลา 1 88 0 88 2 86 0 15 71 0 86
195 อามียะห์อิสลามียะห์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 78 0 78 2 76 1 21 30 24 76
196 พิมานวิทย์นราธิวาส สช.จังหวัดนราธิวาส 3 35 0 35 0 35 11 23 1 0 35
197 อัซซูลามียะห์ตูดีนียะห์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 135 0 135 0 135 14 102 19 0 135
198 นิรันดรวิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 295 0 295 24 271 61 171 39 0 271
199 สุกัญศาสน์วิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 170 0 170 0 170 51 61 45 13 170
200 โต๊ะดามียะห์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 183 0 183 0 183 20 39 124 0 183
รวมทั้งหมด 722 59,997 97 60,094 1,583 58,414 14,499 23,165 16,700 4,115 58,479
1 2 3 หน้าที่ 2/3