รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ม.1-3
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-7 กันยายน 2561
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การรู้เรื่องการอ่าน
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
201 นราวิทย์อิสลาม สช.จังหวัดนราธิวาส 3 170 0 170 14 156 2 21 76 57 156
202 อิสลามบูรณะโต๊ะนอ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 30 0 30 3 27 0 7 20 0 27
203 นูรุดดิน(มูลนิธิ) สช.จังหวัดนราธิวาส 3 607 0 607 0 607 337 270 0 0 607
204 อิสลามวิทยาทาน สช.จังหวัดนราธิวาส 3 175 1 176 0 175 26 69 57 23 175
205 อัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 251 0 251 0 251 101 125 22 3 251
206 ศิริธรรมวิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 587 1 588 19 568 161 211 135 61 568
207 เจริญศาสตร์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 109 0 109 26 83 51 27 5 0 83
208 ดาราศาสน์วิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 64 0 64 6 58 8 19 21 10 58
209 ธรรมสตัมภ์วิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 128 1 129 2 126 27 55 32 12 126
210 เจริญวิทยานุสรณ์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 312 0 312 13 299 167 78 43 11 299
211 อัลมัสโฮร์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 81 1 82 0 81 18 28 35 0 81
212 ฮาซานียะห์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 250 0 250 0 250 34 170 36 10 250
213 สมานมิตรวิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 372 0 372 12 360 122 184 54 0 360
214 อัครศาสน์วิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 423 0 423 0 423 280 132 11 0 423
215 อนุรักษ์อิสลาม สช.จังหวัดนราธิวาส 3 273 0 273 0 273 89 96 71 17 273
216 มาฮัดมูฮัมมาดียะห์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 168 0 168 0 168 34 68 50 16 168
217 ดารุลกุรอานิลการีม สช.จังหวัดนราธิวาส 3 49 0 49 0 49 12 18 16 3 49
218 ประทีปวิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 345 0 345 16 329 95 116 101 17 329
219 ดารุสสาลาม สช.จังหวัดนราธิวาส 3 2821 0 2821 0 2821 126 1976 687 32 2821
220 ดาราวิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 207 0 207 18 189 25 57 86 21 189
221 อิบตีดาวิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 561 1 562 0 561 15 75 471 1 562
222 ดารุลอุลลม สช.จังหวัดนราธิวาส 3 52 2 54 7 45 3 20 13 9 45
223 นะห์ฎอตุลสูบาน สช.จังหวัดนราธิวาส 3 308 2 310 16 292 23 123 123 25 294
224 อัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 300 0 300 33 267 53 131 47 36 267
225 จริยธรรมวิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 236 0 236 18 218 20 98 100 0 218
226 รอมาเนีย สช.จังหวัดนราธิวาส 3 690 0 690 68 622 100 201 240 81 622
227 บุณยลาภนฤมิต สช.จังหวัดนราธิวาส 3 40 0 40 0 40 21 13 6 0 40
228 รังผึ้ง สช.จังหวัดนราธิวาส 3 8 3 11 0 8 0 7 1 0 8
229 นะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 233 0 233 0 233 23 68 94 48 233
230 แสงธรรมวิทยา(มูลนิธิ) สช.จังหวัดนราธิวาส 3 1030 0 1030 0 1030 79 231 411 309 1030
231 อิสลามอนุศาสน์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 145 0 145 0 145 42 60 37 6 145
232 ดารุลรอห์มาฮ์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 143 0 143 0 143 18 71 54 0 143
233 สัมพันธ์วิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 277 0 277 0 277 172 82 23 0 277
234 อัลอิสลามียะห์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 190 0 190 30 160 3 35 68 54 160
235 บูกิตอิสลามียะห์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 105 0 105 0 105 0 17 68 20 105
236 สานียาติลอิสลามียะห์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 103 0 103 0 103 0 41 68 9 118
237 ดารุลอันวาร์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 52 0 52 3 49 9 18 22 0 49
238 อิสลามบูรพา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 177 0 177 0 177 53 43 54 27 177
239 ศึกษาศาสตร์อิสลาม สช.จังหวัดนราธิวาส 3 613 0 613 0 613 113 314 186 0 613
240 ดารุลฮิกมะห์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 144 0 144 17 127 31 64 25 7 127
241 อัลอีย๊ะวิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 141 0 141 0 141 2 51 79 9 141
242 ดีนนียะห์ อิสลามียะห์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 747 5 752 78 669 317 147 93 112 669
243 อัลเราะห์มานอนุสรณ์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 15 0 15 0 15 2 6 7 0 15
244 ดารุลฟุรกอน สช.จังหวัดนราธิวาส 3 152 0 152 0 152 115 34 3 0 152
245 ดารุลอิสละห์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 73 0 73 0 73 5 24 23 21 73
รวมทั้งหมด 722 59,997 97 60,094 1,583 58,414 14,499 23,165 16,700 4,115 58,479
1 2 3 หน้าที่ 3/3