รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ม.1-3
ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7-13 มกราคม 2562
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การรู้เรื่องการอ่าน
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
1 รุ่งโรจน์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 649 0 649 0 649 232 288 129 0 649
2 ตัสดีกียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 184 0 184 0 184 137 41 6 0 184
3 ศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) สช.จังหวัดสงขลา 3 491 0 491 0 491 83 136 193 79 491
4 ดรุณวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 121 0 121 0 121 109 12 0 0 121
5 สรรเสริญอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 122 0 122 11 111 15 45 35 16 111
6 ดีนูลอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 155 0 155 0 155 4 72 79 0 155
7 กีญามุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 156 0 156 23 133 11 49 54 19 133
8 บุสตานุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 159 0 159 0 159 11 89 59 0 159
9 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 532 0 532 22 510 387 80 43 0 510
10 เจริญธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 35 0 35 0 35 0 7 24 4 35
11 ดำรงศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 176 0 176 0 176 34 47 95 0 176
12 อิสลามวิทยานุเคราะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 163 0 163 16 147 21 96 28 2 147
13 สมบูรณ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 3 139 0 139 0 139 12 91 36 0 139
14 ส่งเสริมอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 299 0 299 27 272 41 70 104 57 272
15 ลำไพลศานติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 183 0 183 0 183 40 72 71 0 183
16 อิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 425 0 425 0 425 31 200 194 0 425
17 ศาสน์สันติธรรม สช.จังหวัดสงขลา 3 70 2 72 7 63 6 37 20 0 63
18 บุสมีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 53 0 53 0 53 14 29 10 0 53
19 แสงธรรมวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 311 0 311 63 248 45 130 56 17 248
20 ตายุคตอลิบิน สช.จังหวัดสงขลา 3 210 2 212 17 193 40 53 100 0 193
21 ดารุสสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 56 0 56 0 56 2 20 16 18 56
22 ตาญูฎฎอลิบาต สช.จังหวัดสงขลา 3 170 0 170 0 170 0 0 69 101 170
23 รักษ์อิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 8 0 8 0 8 0 4 4 0 8
24 อันซอรียะห์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 51 0 51 3 48 13 35 0 0 48
25 รัศมีอนุสรณ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 117 0 117 4 113 30 64 19 0 113
26 ธรรมคีรีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 52 0 52 11 41 1 20 20 0 41
27 จริยศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 110 0 110 14 96 17 25 39 15 96
28 ทางธรรมวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 22 0 22 0 22 2 6 14 0 22
29 ประทีปศาสตร์อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 62 0 62 0 62 3 25 34 0 62
30 ศาสนอุปถัมภ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 167 0 167 0 167 11 67 65 23 166
31 เร๊าะห์มานียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 128 2 130 10 118 4 37 66 11 118
32 อิตีซอมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 193 0 193 0 193 90 70 25 8 193
33 ธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา สช.จังหวัดสงขลา 3 139 0 139 0 139 19 58 57 5 139
34 มำบาอูลอูลูม สช.จังหวัดสตูล 3 67 0 67 0 67 10 35 22 0 67
35 แสงประทีปวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 16 0 16 1 15 0 10 5 0 15
36 อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์ สช.จังหวัดสตูล 2 17 0 17 0 17 0 2 12 3 17
37 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 334 1 335 0 334 66 132 136 0 334
38 แสงธรรม สช.จังหวัดสตูล 3 79 0 79 0 79 5 11 63 0 79
39 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 159 0 159 0 159 39 98 22 0 159
40 สันติศาสตร์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 46 0 46 11 35 7 22 6 0 35
41 อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 176 0 176 18 158 38 76 44 0 158
42 ดารุลอูลูม สช.จังหวัดสตูล 3 371 0 371 0 371 213 102 56 0 371
43 ดารุลมาอาเรฟ สช.จังหวัดสตูล 3 426 0 426 10 416 129 208 65 14 416
44 ธรรมศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 147 0 147 16 131 26 65 26 14 131
45 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 653 3 656 44 609 143 302 129 35 609
46 ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ สช.จังหวัดสตูล 3 133 2 135 0 133 48 49 36 0 133
47 มุสลิมศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 297 0 297 0 297 87 121 73 16 297
48 นิด้าศึกษาศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 3 207 0 207 0 207 48 133 26 0 207
49 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สช.จังหวัดสตูล 3 72 1 73 2 70 22 42 5 1 70
50 อนุบาลมุสลิมสตูล สช.จังหวัดสตูล 3 517 0 517 34 483 167 193 92 31 483
51 ศาสนธรรมวิทยา สช.จังหวัดสตูล 2 59 0 59 0 59 8 35 16 0 59
52 สามัคคีอิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 332 0 332 36 296 41 104 132 19 296
53 อนุบาลท่าแพพัฒนา สช.จังหวัดสตูล 1 14 1 15 0 14 5 5 2 2 14
54 รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์ สช.จังหวัดสตูล 3 33 0 33 0 33 0 14 19 0 33
55 ทุ่งหว้าวิทยาคาร สช.จังหวัดสตูล 2 31 0 31 0 31 11 8 12 0 31
56 วรคามินอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 72 0 72 0 72 47 18 7 0 72
57 อามานะศักดิ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 170 1 171 0 170 71 79 20 0 170
58 เจริญศรีศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 17 0 17 0 17 4 7 6 0 17
59 ศานติธรรมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 209 0 209 8 201 36 90 64 11 201
60 ปูยุดประชารักษ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 304 0 304 6 298 53 93 129 23 298
61 บำรุงอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 538 0 538 18 520 312 179 29 0 520
62 พัฒนาอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 513 0 513 0 513 144 185 147 37 513
63 สตรีพัฒนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 86 0 86 0 86 21 61 4 0 86
64 วิทยาอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 251 0 251 0 251 93 101 57 0 251
65 ศาสนูปถัมภ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 1003 0 1003 0 1003 523 475 5 0 1003
66 เตรียมศึกษาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 337 0 337 0 337 60 171 94 12 337
67 จงรักสัตย์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 681 0 681 36 645 84 343 186 32 645
68 ซอลีฮียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 252 0 252 0 252 23 80 83 66 252
69 มูฮัมมาดียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 336 0 336 1 335 148 122 65 0 335
70 อิสลามสามัคคี สช.จังหวัดปัตตานี 3 78 0 78 0 78 0 47 31 0 78
71 มูลนิธิอาซิซสถาน สช.จังหวัดปัตตานี 3 1287 0 1287 0 1287 227 664 362 34 1287
72 พีระยานาวินคลองหินวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 405 0 405 0 405 66 294 45 0 405
73 ลำหยังวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 85 0 85 1 84 9 37 38 0 84
74 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 16 0 16 0 16 1 12 3 0 16
75 แสงประทีปวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 211 0 211 0 211 20 52 88 51 211
76 บากงพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 133 0 133 16 117 15 44 32 26 117
77 ศาสน์สามัคคี สช.จังหวัดปัตตานี 3 625 0 625 0 625 43 280 302 0 625
78 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 271 0 271 33 238 17 92 129 0 238
79 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 33 0 33 0 33 2 9 22 0 33
80 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 137 0 137 0 137 45 60 29 3 137
81 วัฒนธรรมอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 953 0 953 0 953 204 492 234 23 953
82 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 523 0 523 38 485 17 117 170 181 485
83 วิทยาศีล สช.จังหวัดปัตตานี 3 69 3 72 0 69 13 15 27 14 69
84 ดรุณมุสลิมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 209 0 209 0 209 66 71 52 20 209
85 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 141 0 141 1 140 10 59 39 32 140
86 กูตงวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 101 0 101 0 101 9 58 34 0 101
87 สันนิธิอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 56 0 56 0 56 15 32 9 0 56
88 ศาลาฟี สช.จังหวัดปัตตานี 3 86 0 86 0 86 10 48 28 0 86
89 อิสลามศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 254 0 254 0 254 48 72 134 0 254
90 รัศมีสถาปนา สช.จังหวัดปัตตานี 3 923 0 923 19 904 93 331 334 146 904
91 ธรรมพิทยาคาร สช.จังหวัดปัตตานี 3 131 0 131 0 131 36 58 50 0 144
92 อิสลามประชาสงเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 219 0 219 0 219 41 50 62 66 219
93 อิสลามนิติวิทย์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 167 0 167 0 167 22 58 50 37 167
94 ภักดีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 129 0 129 0 129 88 32 9 0 129
95 ดรุณศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 1906 0 1906 27 1879 482 734 572 91 1879
96 ราษฎร์ประชานุเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 252 0 252 18 234 39 105 63 27 234
97 บำรุงมุสลีมีน สช.จังหวัดปัตตานี 3 231 0 231 0 231 38 86 96 11 231
98 ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 131 0 131 0 131 26 27 58 20 131
99 ลาลอวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 350 0 350 0 350 74 119 125 21 339
100 ศาสนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 497 0 497 71 426 44 200 152 30 426
รวมทั้งหมด 755 62,107 101 62,208 1,707 60,400 14,476 24,643 17,416 3,916 60,451
1 2 3 หน้าที่ 1/3