รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ม.1-3
ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7-13 มกราคม 2562
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การรู้เรื่องการอ่าน
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
1 ตัสดีกียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 184 0 184 0 184 137 41 6 0 184
2 ดรุณวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 121 0 121 0 121 109 12 0 0 121
3 สรรเสริญอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 122 0 122 11 111 15 45 35 16 111
4 ดีนูลอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 155 0 155 0 155 4 72 79 0 155
5 กีญามุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 156 0 156 23 133 11 49 54 19 133
6 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 532 0 532 22 510 387 80 43 0 510
7 เจริญธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 35 0 35 0 35 0 7 24 4 35
8 อิสลามวิทยานุเคราะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 163 0 163 16 147 21 96 28 2 147
9 สมบูรณ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 3 139 0 139 0 139 12 91 36 0 139
10 ลำไพลศานติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 183 0 183 0 183 40 72 71 0 183
11 อิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 425 0 425 0 425 31 200 194 0 425
12 ศาสน์สันติธรรม สช.จังหวัดสงขลา 3 70 2 72 7 63 6 37 20 0 63
13 บุสมีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 53 0 53 0 53 14 29 10 0 53
14 แสงธรรมวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 311 0 311 63 248 45 130 56 17 248
15 ดารุสสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 56 0 56 0 56 2 20 16 18 56
16 รักษ์อิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 8 0 8 0 8 0 4 4 0 8
17 อันซอรียะห์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 51 0 51 3 48 13 35 0 0 48
18 รัศมีอนุสรณ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 117 0 117 4 113 30 64 19 0 113
19 ธรรมคีรีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 52 0 52 11 41 1 20 20 0 41
20 ทางธรรมวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 22 0 22 0 22 2 6 14 0 22
21 ประทีปศาสตร์อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 62 0 62 0 62 3 25 34 0 62
22 ศาสนอุปถัมภ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 167 0 167 0 167 11 67 65 23 166
23 เร๊าะห์มานียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 128 2 130 10 118 4 37 66 11 118
24 ธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา สช.จังหวัดสงขลา 3 139 0 139 0 139 19 58 57 5 139
25 มำบาอูลอูลูม สช.จังหวัดสตูล 3 67 0 67 0 67 10 35 22 0 67
26 แสงประทีปวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 16 0 16 1 15 0 10 5 0 15
27 อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์ สช.จังหวัดสตูล 2 17 0 17 0 17 0 2 12 3 17
28 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 334 1 335 0 334 66 132 136 0 334
29 แสงธรรม สช.จังหวัดสตูล 3 79 0 79 0 79 5 11 63 0 79
30 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 159 0 159 0 159 39 98 22 0 159
31 สันติศาสตร์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 46 0 46 11 35 7 22 6 0 35
32 อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 176 0 176 18 158 38 76 44 0 158
33 ดารุลอูลูม สช.จังหวัดสตูล 3 371 0 371 0 371 213 102 56 0 371
34 ดารุลมาอาเรฟ สช.จังหวัดสตูล 3 426 0 426 10 416 129 208 65 14 416
35 ธรรมศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 147 0 147 16 131 26 65 26 14 131
36 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 653 3 656 44 609 143 302 129 35 609
37 ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ สช.จังหวัดสตูล 3 133 2 135 0 133 48 49 36 0 133
38 มุสลิมศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 297 0 297 0 297 87 121 73 16 297
39 นิด้าศึกษาศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 3 207 0 207 0 207 48 133 26 0 207
40 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สช.จังหวัดสตูล 3 72 1 73 2 70 22 42 5 1 70
41 อนุบาลมุสลิมสตูล สช.จังหวัดสตูล 3 517 0 517 34 483 167 193 92 31 483
42 ศาสนธรรมวิทยา สช.จังหวัดสตูล 2 59 0 59 0 59 8 35 16 0 59
43 สามัคคีอิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 332 0 332 36 296 41 104 132 19 296
44 อนุบาลท่าแพพัฒนา สช.จังหวัดสตูล 1 14 1 15 0 14 5 5 2 2 14
45 รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์ สช.จังหวัดสตูล 3 33 0 33 0 33 0 14 19 0 33
46 ทุ่งหว้าวิทยาคาร สช.จังหวัดสตูล 2 31 0 31 0 31 11 8 12 0 31
47 วรคามินอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 72 0 72 0 72 47 18 7 0 72
48 อามานะศักดิ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 170 1 171 0 170 71 79 20 0 170
49 เจริญศรีศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 17 0 17 0 17 4 7 6 0 17
50 ศานติธรรมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 209 0 209 8 201 36 90 64 11 201
51 บำรุงอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 538 0 538 18 520 312 179 29 0 520
52 พัฒนาอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 513 0 513 0 513 144 185 147 37 513
53 สตรีพัฒนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 86 0 86 0 86 21 61 4 0 86
54 ศาสนูปถัมภ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 1003 0 1003 0 1003 523 475 5 0 1003
55 เตรียมศึกษาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 337 0 337 0 337 60 171 94 12 337
56 จงรักสัตย์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 681 0 681 36 645 84 343 186 32 645
57 ซอลีฮียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 252 0 252 0 252 23 80 83 66 252
58 มูฮัมมาดียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 336 0 336 1 335 148 122 65 0 335
59 อิสลามสามัคคี สช.จังหวัดปัตตานี 3 78 0 78 0 78 0 47 31 0 78
60 พีระยานาวินคลองหินวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 405 0 405 0 405 66 294 45 0 405
61 ลำหยังวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 85 0 85 1 84 9 37 38 0 84
62 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 16 0 16 0 16 1 12 3 0 16
63 แสงประทีปวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 211 0 211 0 211 20 52 88 51 211
64 บากงพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 133 0 133 16 117 15 44 32 26 117
65 ศาสน์สามัคคี สช.จังหวัดปัตตานี 3 625 0 625 0 625 43 280 302 0 625
66 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 271 0 271 33 238 17 92 129 0 238
67 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 33 0 33 0 33 2 9 22 0 33
68 วัฒนธรรมอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 953 0 953 0 953 204 492 234 23 953
69 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 523 0 523 38 485 17 117 170 181 485
70 วิทยาศีล สช.จังหวัดปัตตานี 3 69 3 72 0 69 13 15 27 14 69
71 ดรุณมุสลิมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 209 0 209 0 209 66 71 52 20 209
72 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 141 0 141 1 140 10 59 39 32 140
73 กูตงวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 101 0 101 0 101 9 58 34 0 101
74 ศาลาฟี สช.จังหวัดปัตตานี 3 86 0 86 0 86 10 48 28 0 86
75 รัศมีสถาปนา สช.จังหวัดปัตตานี 3 923 0 923 22 901 93 331 334 146 904
76 ธรรมพิทยาคาร สช.จังหวัดปัตตานี 3 131 0 131 0 131 36 58 50 0 144
77 อิสลามประชาสงเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 219 0 219 0 219 41 50 62 66 219
78 ดรุณศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 1906 0 1906 27 1879 482 734 572 91 1879
79 ราษฎร์ประชานุเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 252 0 252 18 234 39 105 63 27 234
80 บำรุงมุสลีมีน สช.จังหวัดปัตตานี 3 231 0 231 0 231 38 86 96 11 231
81 ลาลอวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 350 0 350 0 350 74 119 125 21 339
82 ศาสนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 497 0 497 71 426 44 200 152 30 426
83 สามารถดีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 327 0 327 0 327 107 155 58 7 327
84 อัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 33 0 33 0 33 2 12 19 0 33
85 มุสลิมพัฒนศาสตร์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 252 0 252 0 252 23 85 144 0 252
86 ส่งเสริมศาสน์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 482 0 482 0 482 86 177 173 46 482
87 ประสานวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 982 0 982 0 982 161 380 398 43 982
88 ดารุลบารอกะฮุ สช.จังหวัดปัตตานี 3 66 0 66 4 62 26 23 10 3 62
89 มูลนิธิสันติวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 247 0 247 0 247 7 104 101 35 247
90 ปอซันพัฒนา สช.จังหวัดปัตตานี 3 110 0 110 0 110 10 35 56 9 110
91 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 344 0 344 0 344 101 169 74 0 344
92 แสงธรรมศึกษาปัตตานี สช.จังหวัดปัตตานี 3 104 0 104 0 104 14 37 53 0 104
93 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 111 0 111 0 111 28 43 32 8 111
94 นาวาวิทย์ สช.จังหวัดปัตตานี 2 100 0 100 11 89 19 29 24 17 89
95 ปูลาพัฒนาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 100 0 100 7 93 35 35 23 0 93
96 อัล-กุรอาน และภาษากาลามุลลอฮ สช.จังหวัดปัตตานี 3 92 0 92 0 92 53 31 8 0 92
97 ลัดดาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 38 24 62 3 35 11 17 17 18 63
98 อัลฮุสนียะห์อิสลามวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 89 2 91 0 89 20 25 42 2 89
99 อรุณอิสลามวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 74 0 74 0 74 14 37 23 0 74
100 ดารุสสอลีฮีน สช.จังหวัดปัตตานี 3 127 0 127 0 127 7 54 66 0 127
รวมทั้งหมด 650 52,367 119 52,486 1,536 50,831 11,298 21,292 14,970 3,348 50,908
1 2 3 หน้าที่ 1/3