รายชื่อโรงเรียนทุกสังกัด(สพฐ. สช. และ ตชด.) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ป.1-3
ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2561
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
1,201 บ้านบริจ๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 3 37 0 37 0 37 5 6 12 14 37 5 7 9 16 37 4 5 12 16 37 5 6 10 16 37 6 6 10 15 37 3 7 13 14 37
1,202 บ้านบือแรง สพป.นราธิวาส เขต 1 3 57 0 57 0 57 3 22 24 8 57 5 18 26 8 57 0 18 23 16 57 0 18 22 17 57 0 23 32 2 57 4 19 32 2 57
1,203 ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 3 93 0 93 5 88 28 9 20 31 88 1 38 32 17 88 11 16 16 45 88 5 23 17 43 88 6 25 24 33 88 16 15 37 20 88
1,204 บ้านมะนังปันยัง สพป.นราธิวาส เขต 1 3 46 9 55 0 46 17 6 19 4 46 8 22 9 7 46 9 8 21 8 46 12 11 16 7 46 11 5 27 3 46 3 24 17 2 46
1,205 บ้านบาโงปูโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 3 161 0 161 0 161 19 31 77 34 161 16 27 80 38 161 15 28 74 44 161 12 31 72 46 161 0 21 75 65 161 10 52 57 42 161
1,206 บ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 1 3 74 0 74 0 74 32 20 7 15 74 16 27 22 9 74 20 15 18 21 74 20 26 9 19 74 8 32 26 8 74 17 38 15 4 74
1,207 บ้านดือแย สพป.นราธิวาส เขต 1 3 33 0 33 0 33 9 13 9 2 33 9 13 9 2 33 9 13 9 2 33 9 13 9 2 33 9 13 9 2 33 9 13 9 2 33
1,208 บ้านสาวอ สพป.นราธิวาส เขต 1 3 40 0 40 0 40 13 11 8 8 40 4 14 12 10 40 6 11 12 11 40 7 9 11 13 40 7 11 14 8 40 7 11 14 8 40
1,209 บ้านจือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 3 51 0 51 3 48 28 15 5 0 48 22 26 0 0 48 13 23 12 0 48 9 28 11 0 48 3 20 25 0 48 4 28 16 0 48
1,210 บ้านมือและห์ สพป.นราธิวาส เขต 1 3 71 0 71 5 66 8 18 28 12 66 12 15 31 8 66 2 7 19 38 66 3 22 20 21 66 10 24 26 6 66 12 24 13 17 66
1,211 บ้านตายา สพป.นราธิวาส เขต 1 3 73 0 73 0 73 15 15 23 20 73 11 19 24 19 73 12 12 22 27 73 9 15 21 28 73 19 20 25 9 73 18 23 22 10 73
1,212 บ้านยือลาแป สพป.นราธิวาส เขต 1 3 115 0 115 0 115 28 28 31 28 115 20 35 46 14 115 28 26 36 25 115 21 25 35 34 115 15 36 40 24 115 11 21 54 29 115
1,213 บ้านดือแยหะยี สพป.นราธิวาส เขต 1 3 68 0 68 0 68 13 22 25 8 68 29 20 13 6 68 17 19 22 10 68 14 19 26 9 68 31 16 15 6 68 24 19 19 6 68
1,214 บ้านบือเล็งใต้ สพป.นราธิวาส เขต 1 3 29 0 29 0 29 2 5 11 11 29 2 5 11 11 29 2 6 10 11 29 1 5 12 11 29 1 6 11 11 29 1 5 12 11 29
1,215 ประชาวิทยรังสรรค์ สพป.นราธิวาส เขต 1 3 68 0 68 0 68 22 23 19 4 68 12 35 17 4 68 13 28 23 4 68 15 25 24 4 68 20 18 28 2 68 22 20 23 3 68
1,216 บ้านป่าไผ่ สพป.นราธิวาส เขต 1 3 43 0 43 0 43 13 8 12 10 43 4 12 22 5 43 4 11 12 16 43 5 8 16 14 43 3 14 21 5 43 3 13 17 10 43
1,217 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นราธิวาส เขต 1 3 32 0 32 0 32 10 8 4 10 32 2 17 12 1 32 3 5 8 16 32 3 13 11 5 32 1 12 10 9 32 1 15 9 7 32
1,218 บ้านลาเวง สพป.นราธิวาส เขต 1 3 87 3 90 0 87 11 28 33 15 87 13 18 37 19 87 5 15 41 26 87 7 18 35 27 87 26 26 35 0 87 20 28 39 0 87
1,219 บ้านตามุง สพป.นราธิวาส เขต 1 3 36 0 36 1 35 9 5 12 9 35 2 11 14 8 35 3 5 9 18 35 6 10 11 8 35 1 5 19 10 35 3 3 20 9 35
1,220 สว่างวัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 1 3 45 0 45 4 41 12 20 8 1 41 0 20 19 2 41 1 12 16 12 41 4 12 17 8 41 6 15 19 1 41 0 13 24 4 41
1,221 บ้านดาฮง สพป.นราธิวาส เขต 1 3 78 0 78 0 78 33 15 18 12 78 14 36 20 8 78 21 29 12 16 78 25 21 16 16 78 28 22 26 2 78 23 21 22 12 78
1,222 บ้านสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1 3 102 1 103 1 101 40 17 28 16 101 39 38 22 2 101 26 21 29 25 101 44 19 26 12 101 32 20 47 2 101 39 33 21 8 101
1,223 บ้านกลูบี สพป.นราธิวาส เขต 1 3 122 23 145 0 122 26 26 43 27 122 26 26 43 27 122 26 26 43 27 122 26 26 43 27 122 26 26 43 27 122 26 26 43 27 122
1,224 ชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 3 119 6 125 0 119 30 30 34 25 119 30 29 33 27 119 28 32 32 27 119 28 32 32 27 119 28 32 32 27 119 28 32 32 27 119
1,225 บ้านตะมะยูง สพป.นราธิวาส เขต 1 3 25 1 26 0 25 0 6 12 7 25 0 6 12 7 25 0 6 12 7 25 0 6 12 7 25 0 6 12 7 25 0 6 12 7 25
1,226 สามัคคีวิทยา สพป.นราธิวาส เขต 1 3 30 1 31 0 30 4 7 19 0 30 2 8 20 0 30 0 8 22 0 30 0 5 25 0 30 3 8 19 0 30 2 8 20 0 30
1,227 บ้านตอหลัง สพป.นราธิวาส เขต 1 3 27 0 27 0 27 2 18 6 1 27 1 21 5 0 27 1 14 11 1 27 0 16 10 1 27 0 22 5 0 27 0 22 5 0 27
1,228 บ้านบือแนนากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 3 20 0 20 3 17 7 4 4 2 17 4 6 6 1 17 7 7 2 1 17 10 3 2 2 17 4 8 3 2 17 2 7 6 2 17
1,229 บ้านลูโบ๊ะบาตู สพป.นราธิวาส เขต 1 3 30 0 30 0 30 1 9 11 9 30 3 9 11 7 30 1 9 13 7 30 1 6 16 7 30 3 9 11 7 30 1 6 16 7 30
1,230 บ้านไอร์แยง สพป.นราธิวาส เขต 1 3 101 0 101 0 101 34 35 18 14 101 32 34 18 17 101 31 33 20 17 101 32 32 20 17 101 32 32 20 17 101 33 32 19 17 101
1,231 บ้านปาหนัน สพป.นราธิวาส เขต 1 3 176 0 176 0 176 68 43 38 27 176 42 79 38 17 176 58 47 43 28 176 48 59 40 29 176 50 41 61 24 176 41 39 60 36 176
1,232 บ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต 1 3 389 0 389 84 305 52 85 98 70 305 58 86 101 60 305 52 81 95 77 305 49 79 90 87 305 38 61 150 56 305 41 88 132 44 305
1,233 บ้านปูยู สพป.นราธิวาส เขต 2 3 100 0 100 0 100 31 54 15 0 100 15 70 15 0 100 23 31 37 9 100 43 43 12 2 100 1 33 61 5 100 6 38 50 6 100
1,234 บ้านศรีพงัน สพป.นราธิวาส เขต 2 3 100 6 106 0 100 34 25 29 12 100 21 41 32 6 100 14 23 45 18 100 12 19 50 19 100 21 45 34 0 100 17 45 38 0 100
1,235 บ้านตะเหลี่ยง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 141 1 142 0 141 41 50 29 21 141 34 49 44 14 141 43 36 41 21 141 31 39 49 22 141 40 44 43 14 141 39 46 36 20 141
1,236 บ้านเกาะสะท้อน สพป.นราธิวาส เขต 2 3 217 0 217 0 217 53 69 52 43 217 47 121 26 23 217 60 57 42 58 217 42 80 29 66 217 49 54 87 27 217 55 65 78 19 217
1,237 บ้านปะลุกา สพป.นราธิวาส เขต 2 3 57 6 63 1 56 13 22 15 6 56 13 20 18 5 56 9 14 27 6 56 7 19 24 6 56 10 16 29 1 56 13 25 18 0 56
1,238 บ้านสะหริ่ง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 65 0 65 5 60 6 21 24 9 60 0 22 35 3 60 5 12 12 31 60 3 25 11 21 60 1 10 33 16 60 0 8 25 27 60
1,239 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป.นราธิวาส เขต 2 3 124 14 138 1 123 66 31 26 0 123 14 51 58 0 123 28 21 74 0 123 40 47 36 0 123 53 34 36 0 123 37 48 38 0 123
1,240 บ้านปลักปลา สพป.นราธิวาส เขต 2 3 64 1 65 0 64 13 10 16 25 64 6 11 22 25 64 5 16 19 24 64 5 15 20 24 64 5 16 18 25 64 5 14 19 26 64
1,241 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป.นราธิวาส เขต 2 3 422 1 423 0 422 207 101 76 38 422 53 165 180 24 422 119 99 142 62 422 119 123 127 53 422 78 137 172 35 422 75 163 138 46 422
1,242 บ้านตาบา สพป.นราธิวาส เขต 2 3 225 0 225 0 225 91 42 51 41 225 52 72 74 27 225 22 43 77 83 225 36 50 72 67 225 23 32 122 48 225 25 57 90 53 225
1,243 บ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 296 11 307 0 296 115 75 71 35 296 48 85 137 26 296 38 56 98 104 296 79 64 103 50 296 58 90 108 40 296 76 90 79 51 296
1,244 บ้านแฆแบ๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 68 0 68 9 59 11 13 24 11 59 11 17 25 6 59 13 7 29 10 59 14 12 26 7 59 9 10 33 7 59 8 10 32 9 59
1,245 บ้านปะดะดอ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 55 0 55 0 55 13 22 20 0 55 11 21 20 3 55 6 18 24 7 55 0 9 34 12 55 25 17 13 0 55 10 23 22 0 55
1,246 วัดเกษตรธิการาม สพป.นราธิวาส เขต 2 3 41 9 50 0 41 27 8 4 2 41 3 20 18 0 41 8 12 14 7 41 15 13 9 4 41 9 16 16 0 41 12 15 14 0 41
1,247 บ้านโคกงู สพป.นราธิวาส เขต 2 3 21 1 22 0 21 15 6 0 0 21 4 17 0 0 21 6 13 2 0 21 11 10 0 0 21 3 11 7 0 21 2 9 10 0 21
1,248 บ้านบางขุนทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 144 0 144 0 144 47 30 45 22 144 39 44 55 6 144 29 55 41 19 144 24 47 57 16 144 36 45 44 19 144 42 40 46 16 144
1,249 ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน สพป.นราธิวาส เขต 2 3 62 1 63 0 62 46 12 4 0 62 24 20 18 0 62 22 12 20 8 62 32 15 10 5 62 16 21 24 1 62 23 35 4 0 62
1,250 วัดโคกมะม่วง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 55 2 57 0 55 39 7 9 0 55 24 23 8 0 55 20 24 11 0 55 27 20 8 0 55 14 34 7 0 55 25 20 10 0 55
1,251 วัดพระพุทธ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 50 0 50 0 50 37 3 3 7 50 9 18 20 3 50 16 4 11 19 50 27 12 2 9 50 27 12 4 7 50 25 13 5 7 50
1,252 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 64 0 64 0 64 9 21 20 14 64 2 36 26 0 64 6 29 26 3 64 0 8 34 22 64 6 18 40 0 64 6 18 29 11 64
1,253 บ้านกูบู สพป.นราธิวาส เขต 2 3 127 6 133 0 127 45 38 29 15 127 15 48 56 8 127 17 31 49 30 127 26 55 35 11 127 24 36 56 11 127 7 57 47 16 127
1,254 บ้านสะปอม สพป.นราธิวาส เขต 2 3 34 0 34 4 30 6 7 12 5 30 1 11 16 2 30 1 4 5 20 30 4 1 12 13 30 3 10 14 3 30 3 6 16 5 30
1,255 บ้านโคกยามู สพป.นราธิวาส เขต 2 3 116 0 116 7 109 60 34 7 8 109 4 64 39 2 109 23 35 34 17 109 45 32 22 10 109 44 27 36 2 109 21 42 44 2 109
1,256 บ้านไพรวัน สพป.นราธิวาส เขต 2 3 63 1 64 0 63 8 18 19 18 63 6 28 24 5 63 1 3 14 45 63 3 14 26 20 63 19 23 20 1 63 7 28 24 4 63
1,257 วัดเกาะสวาด สพป.นราธิวาส เขต 2 3 24 0 24 0 24 15 5 1 3 24 3 8 8 5 24 4 9 4 7 24 15 5 2 2 24 3 11 8 2 24 7 12 3 2 24
1,258 วัดทรายขาว สพป.นราธิวาส เขต 2 3 19 0 19 0 19 14 5 0 0 19 0 10 9 0 19 1 6 11 1 19 8 8 3 0 19 3 8 8 0 19 3 15 1 0 19
1,259 บ้านตอหลัง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 13 1 14 0 13 10 2 1 0 13 5 5 3 0 13 3 5 5 0 13 8 1 4 0 13 9 4 0 0 13 6 5 2 0 13
1,260 วัดโคกมะเฟือง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 42 2 44 0 42 17 11 5 9 42 7 10 19 6 42 5 9 13 15 42 12 18 2 10 42 10 12 16 4 42 2 14 15 11 42
1,261 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 41 1 42 7 34 6 12 6 10 34 0 13 15 6 34 5 7 10 12 34 1 9 15 9 34 6 7 12 9 34 2 7 18 7 34
1,262 บ้านคลองตัน สพป.นราธิวาส เขต 2 3 131 0 131 0 131 14 30 55 32 131 45 35 36 15 131 36 19 38 38 131 32 14 24 61 131 22 29 62 18 131 31 46 38 16 131
1,263 บ้านศาลาใหม่ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 344 0 344 0 344 95 93 85 71 344 19 88 167 70 344 29 51 104 160 344 52 68 98 126 344 45 76 141 82 344 16 82 153 93 344
1,264 บ้านสามแยก สพป.นราธิวาส เขต 2 3 46 2 48 0 46 18 18 8 2 46 15 29 2 0 46 12 22 10 2 46 5 16 21 4 46 10 18 17 1 46 5 19 17 5 46
1,265 บ้านบาโง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 110 0 110 0 110 65 38 5 2 110 9 65 34 2 110 32 33 33 12 110 45 27 35 3 110 24 30 54 2 110 19 51 38 2 110
1,266 บ้านไม้ฝาด สพป.นราธิวาส เขต 2 3 74 2 76 0 74 30 31 10 3 74 7 39 24 4 74 19 25 17 13 74 33 23 16 2 74 11 14 40 9 74 8 36 30 0 74
1,267 บ้านศาลาอูมา สพป.นราธิวาส เขต 2 3 49 13 62 8 41 22 14 4 1 41 15 12 12 2 41 18 10 11 2 41 21 14 6 0 41 7 19 15 0 41 4 24 11 2 41
1,268 บ้านตอออ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 30 5 35 2 28 7 8 9 4 28 1 8 15 4 28 7 7 7 7 28 4 8 10 6 28 4 6 14 4 28 1 10 13 4 28
1,269 บ้านจะมาแกะ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 93 8 101 0 93 41 25 22 5 93 25 44 22 2 93 17 23 30 23 93 42 25 19 7 93 28 27 33 5 93 16 25 37 15 93
1,270 บ้านบางขุด สพป.นราธิวาส เขต 2 3 47 8 55 0 47 14 10 7 16 47 14 15 18 0 47 14 7 17 9 47 13 7 15 12 47 10 17 20 0 47 11 11 18 7 47
1,271 บ้านตําเสาพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 2 3 87 3 90 0 87 21 19 30 17 87 8 36 29 14 87 5 22 37 23 87 20 14 27 26 87 18 26 34 9 87 16 28 33 10 87
1,272 นิคมสร้างตนเองแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 244 2 246 0 244 90 64 44 46 244 39 116 75 14 244 60 57 67 60 244 67 64 61 52 244 74 69 64 37 244 50 73 92 29 244
1,273 บ้านแม่ดง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 71 7 78 0 71 12 20 22 17 71 2 26 37 6 71 2 13 33 23 71 7 18 27 19 71 2 11 41 17 71 6 15 25 25 71
1,274 บ้านตอแล สพป.นราธิวาส เขต 2 3 37 0 37 3 34 19 8 5 2 34 10 10 12 2 34 12 10 7 5 34 11 4 9 10 34 10 10 10 4 34 8 13 10 3 34
1,275 บ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 84 0 84 0 84 14 22 28 20 84 9 23 33 19 84 14 18 28 24 84 9 20 28 27 84 14 25 28 17 84 14 25 28 17 84
1,276 บ้านบูเกะตา สพป.นราธิวาส เขต 2 3 164 10 174 9 155 40 48 44 23 155 34 53 55 13 155 19 49 39 48 155 47 43 40 25 155 19 49 39 48 155 47 43 40 25 155
1,277 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 สพป.นราธิวาส เขต 2 3 74 0 74 0 74 33 23 18 0 74 28 26 20 0 74 29 25 20 0 74 16 31 27 0 74 40 23 11 0 74 31 23 20 0 74
1,278 บ้านนูโร๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 71 0 71 0 71 15 10 24 22 71 25 14 25 7 71 13 8 13 37 71 15 5 6 45 71 15 9 32 15 71 11 18 19 23 71
1,279 บ้านเจ๊ะยอ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 82 0 82 0 82 28 17 29 8 82 16 42 23 1 82 15 20 37 10 82 22 21 33 6 82 38 24 20 0 82 32 29 21 0 82
1,280 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) สพป.นราธิวาส เขต 2 3 61 0 61 0 61 18 15 16 12 61 2 33 19 7 61 13 17 18 13 61 13 25 13 10 61 22 13 21 5 61 3 24 26 8 61
1,281 เทพประทานไทยยืนยง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 39 1 40 0 39 10 10 8 11 39 5 12 10 12 39 1 7 11 20 39 7 5 12 15 39 6 7 15 11 39 7 8 15 9 39
1,282 บ้านฆอเลาะทูวอ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 44 7 51 0 44 3 26 12 3 44 0 30 12 2 44 6 14 16 8 44 9 13 19 3 44 2 6 32 4 44 2 13 27 2 44
1,283 บ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 2 3 117 7 124 0 117 31 34 24 28 117 13 49 44 11 117 24 26 32 35 117 14 45 40 18 117 14 37 48 18 117 13 40 38 26 117
1,284 บ้านกรือซอ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 83 11 94 0 83 38 29 16 0 83 30 37 16 0 83 21 37 22 3 83 21 41 20 1 83 24 33 22 4 83 9 31 43 0 83
1,285 บ้านเจ๊ะเหม สพป.นราธิวาส เขต 2 3 74 12 86 0 74 18 25 13 18 74 7 20 34 13 74 15 10 24 25 74 8 25 25 16 74 16 26 25 7 74 7 17 25 25 74
1,286 บ้านแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 422 35 457 0 422 222 98 62 40 422 79 208 125 10 422 143 95 109 75 422 192 137 50 43 422 81 155 169 17 422 87 151 173 11 422
1,287 บ้านแอแว สพป.นราธิวาส เขต 2 3 84 8 92 0 84 44 24 16 0 84 11 57 16 0 84 26 25 33 0 84 7 35 42 0 84 17 40 27 0 84 12 44 28 0 84
1,288 บ้านตือมายู สพป.นราธิวาส เขต 2 3 39 10 49 0 39 17 11 8 3 39 7 22 8 2 39 12 5 15 7 39 15 17 5 2 39 15 14 10 0 39 6 20 13 0 39
1,289 เพลินพิศ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 40 8 48 0 40 10 12 10 8 40 10 12 10 8 40 10 10 12 8 40 8 11 13 8 40 11 12 9 8 40 8 11 13 8 40
1,290 บ้านแขยง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 25 0 25 0 25 7 12 6 0 25 6 12 7 0 25 5 11 9 0 25 8 11 6 0 25 2 10 13 0 25 2 13 10 0 25
1,291 นิคมพัฒนา 2 สพป.นราธิวาส เขต 2 3 62 7 69 1 61 16 20 10 15 61 18 29 13 1 61 8 8 11 34 61 19 13 8 21 61 15 21 19 6 61 17 26 13 5 61
1,292 บ้านน้ำใส สพป.นราธิวาส เขต 2 3 67 1 68 0 67 24 34 9 0 67 16 36 15 0 67 23 32 12 0 67 7 35 25 0 67 37 23 7 0 67 30 20 17 0 67
1,293 รักไทย สพป.นราธิวาส เขต 2 3 46 1 47 5 41 20 6 7 8 41 7 16 16 2 41 7 6 17 11 41 12 8 15 6 41 22 12 7 0 41 21 12 8 0 41
1,294 บ้านภูเขาทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 44 0 44 0 44 40 2 1 1 44 15 17 11 1 44 14 14 10 6 44 21 12 7 4 44 9 15 19 1 44 10 19 15 0 44
1,295 สุคิริน สพป.นราธิวาส เขต 2 3 127 8 135 0 127 57 30 31 9 127 20 44 56 7 127 22 32 51 22 127 36 51 34 6 127 10 72 37 8 127 0 54 55 18 127
1,296 นิคมพัฒนา 4 สพป.นราธิวาส เขต 2 3 55 1 56 0 55 16 12 17 10 55 7 16 25 7 55 7 9 22 17 55 13 12 19 11 55 11 17 18 9 55 8 24 13 10 55
1,297 นิคมพัฒนา 10 สพป.นราธิวาส เขต 2 3 280 0 280 0 280 109 83 57 31 280 40 111 109 20 280 59 54 102 65 280 82 90 79 29 280 115 89 52 24 280 125 98 39 18 280
1,298 บ้านน้ำทุเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2 3 46 0 46 0 46 13 19 13 1 46 4 16 26 0 46 1 9 16 20 46 1 5 27 13 46 14 14 16 2 46 5 17 19 5 46
1,299 บ้านบาลูกายาอิง สพป.นราธิวาส เขต 2 3 161 0 161 0 161 41 38 45 37 161 11 47 72 31 161 9 24 56 72 161 23 35 64 39 161 31 40 63 27 161 19 36 82 24 161
1,300 บ้านร่วมใจ สพป.นราธิวาส เขต 2 3 77 2 79 0 77 40 8 16 13 77 4 29 32 12 77 11 11 10 45 77 23 14 19 21 77 8 23 40 6 77 23 21 31 2 77
รวมทั้งหมด 4,389 130,282 7,303 137,585 1,849 128,433 61,098 31,233 22,638 13,464 128,433 27,156 51,642 40,692 8,943 128,433 33,710 31,773 35,150 27,800 128,433 43,921 37,650 28,971 17,891 128,433 38,594 38,524 40,581 10,734 128,433 31,421 44,710 39,534 12,768 128,433
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าที่ 13/15