รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. และ ตชด. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ป.4-6
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การอ่านตามหลักฯ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนสรุปใจความ/การเขียนย่อความ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ/การเขียนเรียงความ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
1 กลับเพชรศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 1 33 0 33 0 33 30 3 0 0 33 8 16 6 3 33 20 10 1 2 33 11 16 5 1 33
2 จุลสมัย สช.จังหวัดสงขลา 1 126 0 126 0 126 116 7 1 2 126 59 39 16 12 126 93 26 5 2 126 93 26 5 2 126
3 อูลูมุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 132 0 132 2 130 1 24 65 40 130 5 34 64 27 130 32 50 41 7 130 21 62 26 21 130
4 ดารุลอามานมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 38 0 38 0 38 0 9 26 3 38 0 5 23 10 38 13 13 10 2 38 13 15 8 2 38
5 ศรีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 110 0 110 0 110 16 78 16 0 110 3 51 51 5 110 50 49 10 1 110 32 62 11 5 110
6 สรรเสริญอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 64 0 64 5 59 0 9 32 18 59 0 5 34 20 59 5 11 12 31 59 3 32 19 5 59
7 กีญามุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 32 1 33 0 32 1 12 13 6 32 0 11 13 8 32 0 14 7 11 32 1 15 7 9 32
8 บุสตานุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 108 1 109 17 91 0 29 62 0 91 2 19 70 0 91 24 45 22 0 91 25 46 20 0 91
9 สายชล สช.จังหวัดสงขลา 3 54 1 55 3 51 13 26 9 3 51 7 28 15 1 51 26 22 3 0 51 29 13 9 0 51
10 สมบูรณ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 3 74 0 74 0 74 2 6 37 29 74 0 13 45 16 74 10 29 31 4 74 7 33 21 13 74
11 ลำไพลศานติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 191 0 191 0 191 0 35 134 22 191 1 39 125 26 191 44 101 41 5 191 53 92 34 12 191
12 ราษฎร์บำรุง สช.จังหวัดสงขลา 3 138 0 138 0 138 2 56 52 28 138 2 47 70 18 137 46 65 26 1 138 58 60 20 0 138
13 แก้วบุตร-คูสกุล สช.จังหวัดสงขลา 3 151 0 151 0 151 3 55 63 30 151 2 59 62 28 151 58 44 40 9 151 33 73 44 1 151
14 พัฒนศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 217 0 217 0 217 57 132 28 0 217 60 116 41 0 217 47 138 32 0 217 115 66 36 0 217
15 เทพอำนวยหาดใหญ่ สช.จังหวัดสงขลา 1 14 0 14 0 14 14 0 0 0 14 3 6 4 1 14 8 4 2 0 14 8 6 0 0 14
16 สุวรรณวงศ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 1217 0 1217 0 1217 166 736 314 1 1217 105 813 293 6 1217 846 310 57 4 1217 951 243 23 0 1217
17 ศรีสว่างวงศ์ สช.จังหวัดสงขลา 1 161 0 161 0 161 24 136 1 0 161 5 127 29 0 161 150 11 0 0 161 157 4 0 0 161
18 เจริญศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 1 6 0 6 0 6 0 3 3 0 6 0 0 6 0 6 0 0 6 0 6 0 1 5 0 6
19 พรหมเจริญวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 1 66 0 66 2 64 0 0 0 0 0 21 22 21 0 64 0 0 0 0 0 38 20 6 0 64
20 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) สช.จังหวัดสงขลา 3 192 0 192 7 185 8 76 74 30 188 2 50 107 26 185 70 83 21 10 184 68 79 26 12 185
21 อนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) สช.จังหวัดสงขลา 3 184 0 184 0 184 10 94 64 16 184 21 117 41 5 184 24 115 45 0 184 45 96 43 0 184
22 สันติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 117 0 117 4 113 1 28 37 47 113 0 17 62 34 113 46 31 32 4 113 18 44 31 20 113
23 ดารุสสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 159 0 159 0 159 1 44 54 60 159 0 7 41 111 159 58 61 34 6 159 72 51 32 4 159
24 เอิ้นวิทยานุสรณ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 36 1 37 0 36 21 15 0 0 36 24 12 0 0 36 13 21 2 0 36 16 16 4 0 36
25 รักษ์อิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 1 11 0 11 0 11 0 2 3 6 11 0 3 7 1 11 0 10 1 0 11 1 9 1 0 11
26 อนุบาลอิสลามสงขลา สช.จังหวัดสงขลา 1 26 0 26 0 26 0 11 10 5 26 0 2 19 5 26 11 14 0 1 26 11 14 0 1 26
27 สุขสวัสดิ์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 2 34 1 35 0 34 0 10 12 13 35 0 1 18 16 35 5 24 6 0 35 16 14 5 0 35
28 คุณธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 1 170 4 174 1 169 19 111 41 2 173 4 74 83 12 173 77 82 13 1 173 89 63 19 2 173
29 สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ สช.จังหวัดสงขลา 1 6 0 6 0 6 3 3 0 0 6 5 1 0 0 6 2 4 0 0 6 4 2 0 0 6
30 อนุสรณ์เตรียมปัญญา สช.จังหวัดสงขลา 3 57 0 57 0 57 9 36 12 0 57 1 36 20 0 57 11 27 19 0 57 11 30 16 0 57
31 รัศมีธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 37 0 37 0 37 6 23 8 0 37 2 17 18 0 37 9 26 2 0 37 8 29 0 0 37
32 บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 43 0 43 6 37 0 2 16 19 37 0 3 19 15 37 10 8 9 10 37 10 2 10 15 37
33 ตชด.ประกอบออก ตชด.สงขลา 3 43 0 43 0 43 7 20 9 7 43 0 14 25 4 43 16 15 12 0 43 5 18 19 1 43
34 ตชด.เชิญ พิศลยบุตร ตชด.สงขลา 3 33 0 33 2 31 2 12 17 0 31 0 13 18 0 31 14 15 2 0 31 17 12 2 0 31
35 ตชด.บ้านสำนักเอาะ ตชด.สงขลา 3 104 0 104 7 97 9 39 35 14 97 6 27 42 22 97 16 61 20 0 97 31 54 11 1 97
36 ตชด.มหาราช 1 ตชด.สงขลา 3 53 0 53 0 53 1 20 17 15 53 0 14 30 9 53 4 39 7 3 53 12 22 17 2 53
37 ตชด.บ้านหาดทราย ตชด.สงขลา 3 77 0 77 0 77 1 10 33 33 77 0 10 35 32 77 6 37 34 0 77 12 38 27 0 77
38 ตชด.บ้านบาโรย ตชด.สงขลา 3 70 0 70 2 68 2 39 24 3 68 1 38 24 5 68 20 40 8 0 68 19 41 8 0 68
39 ตชด.บ้านชายควน ตชด.สงขลา 3 38 0 38 3 35 5 27 3 0 35 2 19 14 0 35 11 22 2 0 35 10 20 5 0 35
40 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ตชด.สงขลา 3 39 0 39 2 37 7 27 3 0 37 5 29 3 0 37 9 23 5 0 37 12 19 2 4 37
41 ตชด.สื่อมวลชนกีฬา ตชด.สงขลา 3 53 0 53 0 53 2 23 19 9 53 12 19 16 6 53 3 23 17 10 53 12 15 9 17 53
42 ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ตชด.สงขลา 3 72 0 72 11 61 1 14 29 17 61 0 5 41 15 61 7 15 35 4 61 6 13 26 16 61
43 อนุบาลทักษิณสยาม สช.จังหวัดสตูล 3 162 3 165 1 161 16 77 56 12 161 12 80 61 8 161 77 75 8 1 161 62 76 16 7 161
44 ปิยนุสรณ์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 17 1 18 3 14 1 4 8 0 13 3 5 5 0 13 0 3 10 0 13 0 6 7 0 13
45 อนุบาลรุ่งทิพย์ สช.จังหวัดสตูล 3 87 3 90 0 87 70 14 3 0 87 64 17 6 0 87 63 17 7 0 87 60 21 6 0 87
46 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 224 0 224 8 216 10 83 92 31 216 20 109 63 24 216 122 79 13 2 216 113 69 27 7 216
47 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 31 2 33 0 31 0 2 20 9 31 0 2 21 8 31 13 16 1 1 31 4 17 6 4 31
48 ดารุลมุอ์มิน สช.จังหวัดสตูล 3 299 0 299 0 299 0 42 214 43 299 1 54 224 20 299 39 66 191 3 299 15 120 156 8 299
49 จงหัว สช.จังหวัดสตูล 3 114 0 114 0 114 2 27 58 27 114 0 19 80 15 114 57 37 20 0 114 42 55 17 0 114
50 อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 66 0 66 0 66 20 18 10 18 66 11 21 21 13 66 29 12 11 14 66 24 15 11 16 66
51 ดารุลมาอาเรฟ สช.จังหวัดสตูล 3 60 0 60 6 54 1 15 44 0 60 1 14 45 0 60 15 34 11 0 60 16 33 11 0 60
52 ธรรมศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 66 0 66 0 66 3 9 23 31 66 1 10 37 18 66 20 35 11 0 66 27 32 4 3 66
53 เพชรชูศึกษา สช.จังหวัดสตูล 2 3 0 3 0 3 0 1 2 0 3 0 0 3 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3
54 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 137 0 137 0 137 20 47 43 27 137 0 37 78 22 137 46 48 40 3 137 39 53 32 13 137
55 สายเพชรศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 225 0 225 4 221 8 91 85 37 221 14 126 74 7 221 105 90 25 1 221 129 82 8 2 221
56 มุสลิมศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 506 0 506 0 506 11 137 212 146 506 8 153 237 108 506 163 233 104 6 506 187 211 90 18 506
57 นิด้าศึกษาศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 3 316 5 321 0 316 84 161 71 0 316 54 150 112 0 316 120 160 36 0 316 120 143 53 0 316
58 อัลฟุรกอนวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 164 0 164 0 164 1 34 94 35 164 2 46 82 34 164 35 65 56 8 164 22 61 62 19 164
59 ทอฝันโรจนวิชญ์ สช.จังหวัดสตูล 3 70 8 78 1 69 3 23 28 15 69 1 20 40 8 69 25 35 9 0 69 30 30 9 0 69
60 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สช.จังหวัดสตูล 3 52 0 52 0 52 0 7 27 18 52 2 11 30 9 52 11 31 8 2 52 11 26 10 5 52
61 อนุบาลมุสลิมสตูล สช.จังหวัดสตูล 3 856 0 856 17 839 220 271 224 124 839 222 259 226 132 839 268 434 56 81 839 311 406 73 49 839
62 พรรษนันท์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 61 0 61 0 61 36 24 1 0 61 23 38 0 0 61 56 5 0 0 61 51 10 0 0 61
63 สตูลศานติศึกษา สช.จังหวัดสตูล 2 223 0 223 1 222 11 110 101 0 222 5 74 143 0 222 127 77 18 0 222 98 94 30 0 222
64 อนุบาลท่าแพพัฒนา สช.จังหวัดสตูล 1 32 0 32 0 32 0 1 14 17 32 0 9 19 4 32 4 12 6 10 32 4 14 3 11 32
65 สุไหงอุเปวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 64 0 64 0 64 14 31 19 0 64 14 31 19 0 64 14 31 19 0 64 14 31 19 0 64
66 วิทยาพิพัฒน์ สช.จังหวัดสตูล 3 74 1 75 0 74 4 23 28 19 74 0 19 45 10 74 5 33 35 1 74 9 41 21 3 74
67 อนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 2 35 0 35 0 35 30 5 0 0 35 18 14 3 0 35 22 11 2 0 35 21 12 2 0 35
68 ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ ตชด.สตูล 3 51 0 51 0 51 0 14 25 12 51 0 9 38 4 51 7 18 23 3 51 14 27 7 3 51
69 ตชด.บ้านส้านแดง ตชด.สตูล 3 32 0 32 0 32 1 5 20 6 32 1 3 16 12 32 0 9 15 8 32 1 10 12 9 32
70 วรคามินอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 190 0 190 6 184 3 71 66 44 184 14 72 83 15 184 92 83 3 6 184 101 69 10 4 184
71 แหลมทองอุปถัมภ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 164 12 176 1 163 9 63 68 23 163 16 75 64 8 163 76 54 29 4 163 69 69 23 2 163
72 อามานะศักดิ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 657 0 657 0 657 168 318 141 30 657 130 364 145 18 657 316 302 39 0 657 253 338 57 9 657
73 เจริญศรีศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 99 0 99 0 99 9 37 27 26 99 1 32 40 4 77 9 28 34 28 99 7 31 38 23 99
74 บำรุงอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 179 0 179 9 170 52 60 37 21 170 48 61 40 21 170 27 77 49 17 170 51 73 29 17 170
75 เตรียมศึกษาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 299 0 299 0 299 1 63 147 88 299 5 47 164 83 299 31 121 87 60 299 32 115 84 68 299
76 จงรักสัตย์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 683 3 686 2 681 70 267 266 82 685 11 289 339 46 685 182 339 158 7 686 245 318 105 17 685
77 จ้องฮั้ว สช.จังหวัดปัตตานี 3 241 0 241 6 235 1 74 91 69 235 4 72 128 31 235 53 112 50 20 235 39 94 64 38 235
78 จิปิภพพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 457 0 457 0 457 29 168 146 114 457 30 171 185 71 457 312 139 5 1 457 188 222 45 2 457
79 เพชรชูนุเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 70 0 70 1 69 11 19 26 13 69 18 12 21 18 69 3 29 32 5 69 10 33 18 8 69
80 ซอลีฮียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 178 0 178 7 171 2 18 77 74 171 0 11 93 67 171 24 61 81 5 171 16 81 65 9 171
81 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 174 0 174 0 174 0 46 112 16 174 0 37 104 33 174 27 82 62 3 174 18 70 68 18 174
82 แสงประทีปวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 238 0 238 0 238 2 37 108 91 238 1 12 130 95 238 13 109 98 18 238 22 77 90 49 238
83 บากงพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 228 0 228 0 228 0 24 84 120 228 4 26 128 70 228 30 58 82 58 228 30 76 70 52 228
84 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 289 0 289 0 289 5 49 225 10 289 1 28 241 19 289 54 82 140 13 289 47 86 125 31 289
85 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 24 0 24 0 24 0 10 14 0 24 3 8 12 1 24 2 10 12 0 24 3 9 12 0 24
86 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 1 11 0 11 0 11 0 5 6 0 11 0 0 11 0 11 2 5 4 0 11 1 3 7 0 11
87 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 290 0 290 9 281 1 17 129 134 281 0 10 156 115 281 7 54 133 87 281 2 21 133 125 281
88 ดรุณมุสลิมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 38 0 38 0 38 7 10 17 4 38 8 10 16 4 38 7 8 19 4 38 7 8 19 4 38
89 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 53 0 53 0 53 15 17 11 10 53 10 24 9 10 53 8 22 15 8 53 11 16 16 10 53
90 อิสลามศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 74 0 74 0 74 17 20 37 0 74 20 21 33 0 74 15 22 37 0 74 18 19 37 0 74
91 รัศมีสถาปนา สช.จังหวัดปัตตานี 1 49 0 49 0 49 18 18 10 3 49 16 15 15 3 49 11 15 20 3 49 10 19 17 3 49
92 ธรรมพิทยาคาร สช.จังหวัดปัตตานี 3 139 0 139 0 139 47 62 30 0 139 55 68 16 0 139 28 60 51 0 139 40 43 56 0 139
93 อิสลามประชาสงเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 291 79 370 7 284 31 138 89 26 284 27 101 132 24 284 74 153 55 2 284 63 176 42 3 284
94 อิสลามนิติวิทย์ สช.จังหวัดปัตตานี 1 21 0 21 0 21 6 4 8 3 21 8 3 8 2 21 6 3 9 2 20 4 4 10 3 21
95 มัสญิดตะลุบัน สช.จังหวัดปัตตานี 3 323 0 323 0 323 142 76 76 29 323 101 86 95 41 323 102 80 84 57 323 89 86 90 58 323
96 ศาสนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 286 0 286 0 286 24 89 117 56 286 34 126 91 35 286 168 72 46 0 286 149 120 16 1 286
97 สามารถดีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 85 0 85 0 85 0 14 34 37 85 0 16 46 23 85 12 20 20 33 85 10 26 22 27 85
98 สายบุรีอิสลามวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 427 0 427 0 427 2 83 178 164 427 3 75 242 107 427 18 74 185 150 427 31 91 199 106 427
99 ฮั่วหนำมูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 206 0 206 1 205 80 90 32 3 205 73 111 18 3 205 84 103 18 0 205 93 101 11 0 205
100 ส่งเสริมศาสน์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 430 0 430 0 430 86 122 214 8 430 87 122 218 3 430 114 151 162 3 430 122 142 156 10 430
รวมทั้งหมด 541 34,006 174 34,180 439 33,567 4,748 11,612 11,745 5,221 33,326 4,044 11,315 13,743 4,521 33,623 9,842 13,102 8,216 2,409 33,569 10,089 12,733 7,847 2,966 33,635
1 2 หน้าที่ 1/2