รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. และ ตชด. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ป.4-6
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-7 กันยายน 2561
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การอ่านตามหลักฯ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนสรุปใจความ/การเขียนย่อความ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ/การเขียนเรียงความ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
1 สุทธิรักษ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 68 0 68 0 68 9 25 19 15 68 3 20 35 10 68 33 24 9 2 68 18 26 24 0 68
2 ตัสดีกียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 1 7 0 7 0 7 2 4 1 0 7 1 5 1 0 7 2 2 3 0 7 0 4 3 0 7
3 ศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) สช.จังหวัดสงขลา 3 271 0 271 0 271 14 160 66 31 271 5 104 112 50 271 95 130 43 3 271 65 122 66 18 271
4 สรรเสริญอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 64 0 64 3 61 7 24 17 13 61 0 9 40 12 61 12 31 14 4 61 10 34 8 9 61
5 กีญามุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 34 1 35 0 34 4 10 13 7 34 0 8 20 6 34 4 16 10 4 34 2 21 4 7 34
6 บุสตานุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 109 1 110 11 98 0 32 66 0 98 4 22 72 0 98 22 45 31 0 98 25 46 27 0 98
7 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 247 0 247 0 247 83 135 29 0 247 82 127 38 0 247 83 125 39 0 247 84 130 33 0 247
8 เจริญธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 36 0 36 0 36 4 12 13 7 36 1 8 22 5 36 0 9 23 4 36 0 16 16 4 36
9 อิสลามวิทยานุเคราะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 64 0 64 2 62 3 24 26 9 62 0 11 39 12 62 20 31 11 0 62 21 26 15 0 62
10 สายชล สช.จังหวัดสงขลา 3 54 1 55 2 52 20 18 14 0 52 3 22 27 0 52 32 16 4 0 52 25 22 5 0 52
11 ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 91 0 91 0 91 7 49 26 9 91 0 37 44 10 91 34 37 19 1 91 30 46 10 5 91
12 สมบูรณ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 3 72 0 72 0 72 21 25 11 15 72 13 17 31 11 72 29 24 19 0 72 23 27 18 4 72
13 ส่งเสริมอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 227 0 227 3 224 44 102 64 14 224 33 98 74 19 224 90 101 30 3 224 71 99 48 6 224
14 ลำไพลศานติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 187 0 187 0 187 2 29 144 12 187 2 29 144 12 187 38 93 50 6 187 38 93 50 6 187
15 รุ่งภิญโญ สช.จังหวัดสงขลา 3 164 0 164 1 163 32 91 40 0 163 15 75 73 0 163 47 86 30 0 163 48 81 34 0 163
16 อิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 382 234 616 27 355 13 61 186 95 355 15 30 227 83 355 90 120 113 32 355 58 126 86 85 355
17 บุสมีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 80 0 80 12 68 21 30 17 0 68 23 33 12 0 68 42 10 16 0 68 20 31 17 0 68
18 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) สช.จังหวัดสงขลา 3 193 0 193 0 193 6 58 79 50 193 1 30 118 44 193 69 109 8 7 193 54 94 40 5 193
19 บ้านป่าระไมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 148 3 151 7 141 30 32 55 24 141 26 24 75 16 141 64 42 32 3 141 86 29 18 8 141
20 ทรัพย์ธานีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 379 0 379 15 364 10 150 146 58 364 1 72 230 61 364 82 215 67 0 364 76 165 99 24 364
21 สันติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 126 0 126 14 112 4 30 48 30 112 0 10 77 25 112 42 39 20 11 112 20 40 35 17 112
22 ดารุสสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 159 0 159 0 159 1 37 67 54 159 0 4 63 92 159 46 78 24 11 159 26 89 30 14 159
23 เอิ้นวิทยานุสรณ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 36 1 37 0 36 9 16 11 0 36 12 22 2 0 36 29 6 1 0 36 18 16 2 0 36
24 รักษ์อิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 30 0 30 0 30 0 9 10 11 30 0 9 17 4 30 16 13 0 1 30 11 14 4 1 30
25 อนุบาลอิสลามสงขลา สช.จังหวัดสงขลา 2 37 0 37 0 37 4 25 7 1 37 0 15 19 3 37 14 17 5 1 37 6 7 11 13 37
26 อุปถัมภ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 3 20 2 22 2 18 5 7 4 2 18 4 7 4 3 18 9 7 2 0 18 7 9 2 0 18
27 ศาสน์มุสลิมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 209 1 210 19 190 4 44 62 79 189 0 14 112 64 190 25 90 55 20 190 26 49 46 59 180
28 สุขสวัสดิ์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 35 0 35 0 35 0 9 22 4 35 0 3 31 1 35 20 6 9 0 35 20 14 1 0 35
29 ศาสนอุปถัมภ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 130 0 130 0 130 1 34 56 39 130 0 4 92 34 130 19 62 33 16 130 30 56 26 18 130
30 เร๊าะห์มานียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 71 1 72 0 71 2 28 38 3 71 1 11 49 10 71 5 42 21 3 71 10 29 28 4 71
31 อนุสรณ์เตรียมปัญญา สช.จังหวัดสงขลา 3 56 0 56 0 56 22 11 23 0 56 16 32 8 0 56 16 40 0 0 56 29 27 0 0 56
32 รัศมีธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 37 0 37 0 37 15 21 1 0 37 8 11 17 1 37 12 16 8 1 37 18 19 0 0 37
33 บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 43 0 43 4 39 21 11 4 3 39 11 17 9 2 39 24 3 5 7 39 13 9 9 8 39
34 ตชด.ประกอบออก ตชด.สงขลา 3 45 0 45 4 41 5 12 19 5 41 12 10 16 3 41 14 17 10 0 41 10 16 13 2 41
35 ตชด.เชิญ พิศลยบุตร ตชด.สงขลา 3 33 0 33 3 30 3 18 9 0 30 1 11 17 1 30 14 15 1 0 30 18 9 3 0 30
36 ตชด.บ้านสำนักเอาะ ตชด.สงขลา 3 104 0 104 8 96 7 55 28 6 96 1 33 60 2 96 26 57 12 1 96 26 58 11 1 96
37 ตชด.มหาราช 1 ตชด.สงขลา 3 54 0 54 0 54 1 24 27 2 54 0 9 40 5 54 18 33 3 0 54 12 36 6 0 54
38 ตชด.บ้านหาดทราย ตชด.สงขลา 3 78 0 78 10 68 0 14 34 20 68 0 16 28 24 68 15 31 21 1 68 9 35 17 7 68
39 ตชด.บ้านบาโรย ตชด.สงขลา 3 68 0 68 0 68 8 36 20 4 68 4 23 41 0 68 27 38 3 0 68 32 30 6 0 68
40 ตชด.บ้านชายควน ตชด.สงขลา 3 39 0 39 4 35 8 19 8 0 35 5 12 18 0 35 22 11 2 0 35 18 10 7 0 35
41 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ตชด.สงขลา 3 40 0 40 2 38 6 28 4 0 38 3 34 1 0 38 10 27 1 0 38 15 23 0 0 38
42 ตชด.สื่อมวลชนกีฬา ตชด.สงขลา 3 53 0 53 8 45 10 18 15 2 45 5 18 20 2 45 5 19 19 2 45 12 18 5 10 45
43 ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ตชด.สงขลา 3 70 0 70 9 61 1 31 11 18 61 1 12 40 8 61 7 23 18 13 61 14 16 15 16 61
44 อนุบาลทักษิณสยาม สช.จังหวัดสตูล 3 163 3 166 0 163 19 101 31 12 163 8 90 60 5 163 93 59 10 1 163 72 85 6 0 163
45 ปิยนุสรณ์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 17 1 18 1 16 0 5 10 0 15 0 5 10 0 15 0 9 6 0 15 1 7 7 0 15
46 อนุบาลรุ่งทิพย์ สช.จังหวัดสตูล 3 88 3 91 0 88 10 45 27 6 88 4 36 36 12 88 67 20 0 1 88 51 36 1 0 88
47 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 218 0 218 0 218 4 116 65 33 218 3 89 105 21 218 121 42 53 2 218 117 63 31 7 218
48 อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์ สช.จังหวัดสตูล 3 16 0 16 0 16 0 5 8 3 16 1 2 11 2 16 4 6 6 0 16 5 6 4 1 16
49 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 1 15 0 15 0 15 0 9 5 1 15 0 10 5 0 15 11 3 0 1 15 5 7 3 0 15
50 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 30 3 33 0 30 0 5 16 9 30 0 3 21 5 29 8 13 6 2 29 6 19 3 1 29
51 ดารุลมุอ์มิน สช.จังหวัดสตูล 3 292 0 292 0 292 7 141 129 15 292 5 93 171 23 292 32 155 105 0 292 25 157 110 0 292
52 จงหัว สช.จังหวัดสตูล 2 88 0 88 0 88 7 44 30 7 88 3 22 53 10 88 26 51 11 0 88 30 36 22 0 88
53 อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 67 0 67 0 67 0 21 23 23 67 0 8 42 17 67 20 23 16 8 67 18 19 15 15 67
54 ดารุลมาอาเรฟ สช.จังหวัดสตูล 3 65 0 65 1 64 5 21 38 0 64 1 27 36 0 64 20 31 13 0 64 21 30 13 0 64
55 ธรรมศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 66 0 66 0 66 31 27 6 2 66 13 31 21 1 66 23 31 12 0 66 20 29 13 4 66
56 เพชรชูศึกษา สช.จังหวัดสตูล 2 3 0 3 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3
57 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 137 0 137 0 137 4 47 53 33 137 1 22 82 32 137 63 32 33 9 137 49 47 23 18 137
58 สายเพชรศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 227 0 227 2 225 29 89 91 16 225 18 86 109 12 225 88 110 24 3 225 106 93 25 1 225
59 มุสลิมศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 506 0 506 0 506 56 182 206 62 506 63 123 252 68 506 196 179 77 54 506 230 174 83 19 506
60 นิด้าศึกษาศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 3 316 3 319 0 316 97 118 101 0 316 35 134 147 0 316 162 117 37 0 316 121 133 62 0 316
61 อัลฟุรกอนวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 164 0 164 0 164 8 50 73 33 164 2 31 102 29 164 28 71 41 24 164 24 48 63 29 164
62 ทอฝันโรจนวิชญ์ สช.จังหวัดสตูล 3 70 11 81 0 70 0 37 27 6 70 0 15 47 8 70 35 33 2 0 70 12 34 23 1 70
63 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สช.จังหวัดสตูล 3 51 0 51 0 51 2 15 20 14 51 0 18 27 6 51 7 27 17 0 51 14 18 11 8 51
64 อนุบาลมุสลิมสตูล สช.จังหวัดสตูล 3 855 0 855 38 817 50 332 269 166 817 6 164 482 165 817 249 410 126 32 817 285 323 140 69 817
65 พรรษนันท์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 61 0 61 0 61 23 38 0 0 61 15 46 0 0 61 46 15 0 0 61 36 25 0 0 61
66 สตูลศานติศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 323 0 323 5 318 25 148 145 0 318 4 51 263 0 318 165 83 70 0 318 116 139 63 0 318
67 อนุบาลท่าแพพัฒนา สช.จังหวัดสตูล 3 122 2 124 1 121 2 46 50 23 121 0 14 79 28 121 28 44 36 13 121 23 49 44 5 121
68 สุไหงอุเปวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 61 3 64 0 61 35 14 9 3 61 34 16 10 1 61 39 11 11 0 61 40 14 7 0 61
69 อนุบาลโอบอ้อม สช.จังหวัดสตูล 3 31 0 31 0 31 7 21 3 0 31 5 20 6 0 31 15 10 6 0 31 12 13 6 0 31
70 อนุบาลอรอนงค์ สช.จังหวัดสตูล 3 74 0 74 1 73 10 25 29 9 73 2 24 40 7 73 25 46 0 2 73 52 18 0 3 73
71 วิทยาพิพัฒน์ สช.จังหวัดสตูล 3 73 2 75 0 73 4 29 32 8 73 5 24 35 9 73 7 45 20 1 73 7 37 25 4 73
72 อนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 2 35 0 35 0 35 6 24 5 0 35 7 18 10 0 35 9 20 6 0 35 8 13 14 0 35
73 ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ ตชด.สตูล 3 51 0 51 2 49 2 14 22 11 49 0 11 28 9 48 14 26 9 0 49 11 27 7 4 49
74 ตชด.บ้านส้านแดง ตชด.สตูล 3 31 0 31 1 30 2 5 11 12 30 0 1 22 7 30 3 19 7 1 30 1 14 12 3 30
75 วรคามินอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 189 0 189 11 178 34 95 33 16 178 45 67 64 2 178 135 43 0 0 178 138 39 1 0 178
76 แหลมทองอุปถัมภ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 163 14 177 0 163 9 73 64 17 163 8 62 78 15 163 48 84 29 2 163 57 80 19 7 163
77 อามานะศักดิ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 658 0 658 0 658 35 282 287 54 658 14 199 367 78 658 272 298 69 19 658 278 269 82 29 658
78 เจริญศรีศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 99 0 99 0 99 13 40 35 11 99 5 37 48 9 99 33 54 12 0 99 24 42 24 9 99
79 บำรุงอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 178 0 178 2 176 29 81 38 28 176 29 81 38 28 176 29 82 39 26 176 31 81 39 25 176
80 เตรียมศึกษาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 295 0 295 0 295 8 82 124 81 295 0 28 179 88 295 71 121 83 20 295 61 126 58 50 295
81 จงรักสัตย์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 684 0 684 1 683 62 324 269 28 683 8 168 449 58 683 190 359 131 3 683 210 313 150 10 683
82 จ้องฮั้ว สช.จังหวัดปัตตานี 3 241 0 241 12 229 9 73 98 49 229 0 34 158 37 229 42 103 57 27 229 45 105 67 12 229
83 จิปิภพพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 455 0 455 2 453 181 150 89 33 453 82 218 138 15 453 302 136 13 2 453 247 173 27 6 453
84 เพชรชูนุเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 70 0 70 1 69 0 16 31 22 69 0 9 39 21 69 14 23 23 9 69 16 29 19 5 69
85 ซอลีฮียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 179 0 179 0 179 0 44 85 50 179 0 23 123 33 179 32 73 39 35 179 38 57 39 45 179
86 พีระยานาวินคลองหินวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 411 411 822 0 411 37 127 169 78 411 17 58 230 106 411 64 178 121 48 411 70 156 125 62 413
87 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 165 0 165 10 155 4 40 79 32 155 0 11 121 23 155 22 70 51 12 155 24 79 29 23 155
88 แสงประทีปวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 236 0 236 0 236 3 46 90 97 236 1 13 117 105 236 31 74 112 19 236 16 62 104 54 236
89 บากงพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 227 0 227 5 222 5 49 91 77 222 1 27 110 84 222 60 83 54 25 222 42 63 63 54 222
90 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 286 0 286 0 286 0 41 194 51 286 0 8 220 58 286 32 94 138 22 286 52 108 99 27 286
91 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 26 0 26 0 26 9 9 8 0 26 8 6 10 2 26 13 6 5 2 26 12 6 4 4 26
92 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 1 11 0 11 0 11 0 4 5 2 11 0 0 10 1 11 1 5 5 0 11 0 5 2 4 11
93 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 287 0 287 8 279 8 49 125 97 279 0 11 162 106 279 24 63 127 65 279 2 43 136 98 279
94 ดรุณมุสลิมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 38 0 38 0 38 10 7 18 3 38 8 8 19 3 38 7 7 21 3 38 7 5 23 3 38
95 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 55 0 55 0 55 9 22 12 12 55 5 21 21 8 55 15 18 15 7 55 15 15 19 6 55
96 อิสลามศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 73 0 73 0 73 34 29 10 0 73 34 30 9 0 73 21 29 23 0 73 16 26 31 0 73
97 รัศมีสถาปนา สช.จังหวัดปัตตานี 1 49 0 49 0 49 14 15 17 3 49 12 16 18 3 49 11 18 17 3 49 7 16 23 3 49
98 ธรรมพิทยาคาร สช.จังหวัดปัตตานี 3 140 0 140 0 140 57 53 30 0 140 61 44 35 0 140 42 45 53 0 140 54 38 48 0 140
99 อิสลามประชาสงเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 288 0 288 13 275 59 88 72 56 275 21 77 110 67 275 72 91 79 33 275 76 87 61 51 275
100 อิสลามนิติวิทย์ สช.จังหวัดปัตตานี 1 21 0 21 3 18 0 11 4 3 18 0 13 3 2 18 0 7 7 4 18 0 6 7 5 18
รวมทั้งหมด 597 35,932 735 36,667 642 35,290 5,113 13,459 11,914 4,816 35,302 3,715 10,143 16,649 4,816 35,323 10,737 14,484 8,181 1,930 35,332 10,035 13,812 8,339 3,134 35,320
1 2 3 หน้าที่ 1/3