รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. และ ตชด. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ป.4-6
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-7 กันยายน 2561
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การอ่านตามหลักฯ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนสรุปใจความ/การเขียนย่อความ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ/การเขียนเรียงความ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
1 สุทธิรักษ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 68 0 68 2 66 8 37 11 10 66 8 24 27 7 66 22 32 10 2 66 25 28 12 1 66
2 ตัสดีกียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 1 8 0 8 1 7 6 1 0 0 7 2 2 1 2 7 4 3 0 0 7 0 5 2 0 7
3 ศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) สช.จังหวัดสงขลา 3 270 0 270 0 270 79 141 38 12 270 43 116 93 18 270 98 118 54 0 270 89 135 45 1 270
4 สรรเสริญอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 63 0 63 1 62 9 36 10 7 62 0 7 42 13 62 16 28 17 1 62 11 19 20 12 62
5 กีญามุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 33 1 34 0 33 1 11 12 9 33 0 2 24 7 33 1 16 13 3 33 4 17 8 4 33
6 บุสตานุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 107 0 107 10 97 5 38 54 0 97 0 23 74 0 97 33 50 14 0 97 16 49 32 0 97
7 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 247 0 247 0 247 103 125 19 0 247 101 128 18 0 247 95 131 21 0 247 104 127 16 0 247
8 เจริญธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 35 0 35 0 35 7 15 13 0 35 7 16 12 0 35 6 17 12 0 35 6 17 12 0 35
9 อิสลามวิทยานุเคราะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 62 0 62 3 59 40 11 7 1 59 20 23 13 3 59 20 25 13 1 59 24 19 12 4 59
10 สายชล สช.จังหวัดสงขลา 3 54 1 55 2 52 19 26 7 0 52 7 26 19 0 52 31 18 3 0 52 30 21 1 0 52
11 สมบูรณ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 3 70 0 70 0 70 3 36 24 7 70 1 3 50 16 70 20 32 17 1 70 11 33 24 2 70
12 ลำไพลศานติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 202 0 202 7 195 54 43 86 12 195 52 43 88 12 195 47 77 53 18 195 47 76 54 18 195
13 รุ่งภิญโญ สช.จังหวัดสงขลา 3 160 0 160 4 156 24 106 26 0 156 10 101 45 0 156 66 62 28 0 156 67 60 29 0 156
14 อิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 376 0 376 26 350 18 103 133 96 350 4 63 217 66 350 79 143 94 34 350 42 140 104 64 350
15 บุสมีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 76 0 76 3 73 20 45 8 0 73 18 46 9 0 73 16 45 12 0 73 17 45 11 0 73
16 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) สช.จังหวัดสงขลา 3 190 41 231 2 188 31 96 48 13 188 4 65 100 19 188 54 90 44 0 188 61 89 31 7 188
17 บ้านป่าระไมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 150 2 152 5 145 3 72 51 19 145 1 30 81 33 145 56 70 8 11 145 41 64 27 13 145
18 ทรัพย์ธานีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 378 0 378 12 366 59 233 57 17 366 30 153 164 19 366 52 226 83 5 366 129 161 74 2 366
19 สันติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 107 0 107 9 98 17 32 41 8 98 4 19 51 24 98 23 48 11 16 98 27 48 11 12 98
20 ดารุสสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 157 0 157 0 157 2 70 44 41 157 2 44 58 53 157 79 39 30 9 157 82 42 22 11 157
21 เอิ้นวิทยานุสรณ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 36 1 37 0 36 19 16 1 0 36 21 13 2 0 36 27 7 2 0 36 20 13 3 0 36
22 รักษ์อิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 30 0 30 0 30 2 17 5 6 30 0 6 16 8 30 11 14 4 1 30 10 17 1 2 30
23 อนุบาลอิสลามสงขลา สช.จังหวัดสงขลา 2 38 38 76 0 38 1 11 22 4 38 0 7 22 9 38 6 9 19 3 37 5 19 12 2 38
24 อุปถัมภ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 2 20 2 22 0 20 12 8 0 0 20 4 11 5 0 20 10 9 1 0 20 8 6 6 0 20
25 ศาสน์มุสลิมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 207 1 208 17 190 6 37 84 63 190 0 24 106 60 190 21 77 66 26 190 41 52 43 54 190
26 สุขสวัสดิ์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 2 36 20 56 0 36 0 10 26 0 36 0 2 34 0 36 20 6 10 0 36 20 15 1 0 36
27 เร๊าะห์มานียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 71 0 71 0 71 4 31 33 3 71 1 9 51 10 71 19 29 21 2 71 12 34 24 1 71
28 อนุสรณ์เตรียมปัญญา สช.จังหวัดสงขลา 3 58 0 58 0 58 9 23 26 0 58 9 29 20 0 58 11 33 14 0 58 12 30 16 0 58
29 รัศมีธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 43 0 43 0 43 9 19 14 1 43 3 10 25 5 43 8 11 23 1 43 14 22 5 2 43
30 ตชด.ประกอบออก ตชด.สงขลา 3 45 0 45 4 41 20 13 8 0 41 5 26 10 0 41 6 32 3 0 41 5 26 10 0 41
31 ตชด.เชิญ พิศลยบุตร ตชด.สงขลา 3 34 0 34 2 32 5 13 13 1 32 0 15 14 3 32 7 19 6 0 32 17 15 0 0 32
32 ตชด.บ้านสำนักเอาะ ตชด.สงขลา 3 107 0 107 0 107 36 61 10 0 107 45 47 15 0 107 30 67 10 0 107 40 63 4 0 107
33 ตชด.มหาราช 1 ตชด.สงขลา 3 54 0 54 0 54 1 28 24 1 54 0 13 39 2 54 8 38 8 0 54 8 21 25 0 54
34 ตชด.บ้านบาโรย ตชด.สงขลา 3 67 0 67 0 67 21 41 5 0 67 12 48 7 0 67 37 20 10 0 67 27 37 3 0 67
35 ตชด.บ้านชายควน ตชด.สงขลา 3 39 0 39 4 35 12 21 2 0 35 9 17 9 0 35 23 12 0 0 35 20 9 6 0 35
36 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ตชด.สงขลา 3 40 0 40 2 38 19 15 4 0 38 21 8 9 0 38 19 11 8 0 38 17 16 5 0 38
37 ตชด.สื่อมวลชนกีฬา ตชด.สงขลา 3 54 0 54 6 48 14 30 4 0 48 6 25 16 1 48 8 22 16 2 48 14 14 9 11 48
38 ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ตชด.สงขลา 3 71 0 71 4 67 10 36 16 5 67 0 26 39 2 67 3 23 31 10 67 4 12 37 14 67
39 อนุบาลทักษิณสยาม สช.จังหวัดสตูล 3 165 3 168 0 165 42 93 28 2 165 7 79 70 9 165 63 82 17 3 165 39 96 29 1 165
40 ปิยนุสรณ์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 18 1 19 1 17 2 11 4 0 17 0 7 10 0 17 0 4 13 0 17 0 5 12 0 17
41 อนุบาลรุ่งทิพย์ สช.จังหวัดสตูล 3 86 3 89 0 86 15 41 22 8 86 5 30 43 8 86 54 30 2 0 86 28 43 15 0 86
42 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 217 0 217 1 216 43 125 45 3 216 2 118 95 1 216 108 68 34 6 216 123 53 36 4 216
43 อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์ สช.จังหวัดสตูล 3 15 0 15 0 15 1 7 4 3 15 0 5 10 0 15 2 6 7 0 15 5 8 2 0 15
44 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 1 15 0 15 0 15 3 11 1 0 15 2 13 0 0 15 11 4 0 0 15 6 7 2 0 15
45 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 32 1 33 0 32 1 21 6 4 32 0 4 19 9 32 5 20 7 0 32 5 18 9 0 32
46 ดารุลมุอ์มิน สช.จังหวัดสตูล 3 269 0 269 0 269 30 166 70 3 269 3 114 117 35 269 51 137 78 3 269 36 138 95 0 269
47 จงหัว สช.จังหวัดสตูล 3 114 0 114 0 114 14 60 34 6 114 6 38 59 11 114 49 49 16 0 114 46 41 27 0 114
48 อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 68 0 68 0 68 0 32 20 16 68 0 11 39 18 68 10 27 14 17 68 16 27 11 14 68
49 ดารุลมาอาเรฟ สช.จังหวัดสตูล 3 65 0 65 0 65 4 34 27 0 65 1 13 51 0 65 2 16 47 0 65 15 36 14 0 65
50 ธรรมศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 65 0 65 3 62 14 17 19 12 62 11 42 7 2 62 29 25 7 1 62 26 19 12 5 62
51 เพชรชูศึกษา สช.จังหวัดสตูล 2 3 0 3 0 3 0 2 1 0 3 0 1 2 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3
52 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 137 0 137 0 137 12 58 41 26 137 0 33 87 17 137 37 54 41 5 137 40 38 38 21 137
53 สายเพชรศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 224 0 224 2 222 45 138 34 5 222 12 149 55 6 222 120 88 11 3 222 118 90 12 2 222
54 มุสลิมศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 502 0 502 0 502 33 242 161 66 502 6 122 267 107 502 194 220 72 16 502 194 225 64 19 502
55 นิด้าศึกษาศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 3 315 2 317 0 315 148 139 28 0 315 51 159 105 0 315 101 158 56 0 315 96 178 41 0 315
56 อัลฟุรกอนวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 165 0 165 0 165 13 94 43 15 165 2 45 87 31 165 27 54 75 9 165 26 86 46 7 165
57 ทอฝันโรจนวิชญ์ สช.จังหวัดสตูล 3 72 11 83 0 72 12 41 17 2 72 0 36 24 12 72 15 40 15 2 72 15 44 13 0 72
58 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สช.จังหวัดสตูล 3 50 1 51 0 50 6 17 25 2 50 0 11 28 11 50 11 18 17 4 50 15 17 13 5 50
59 อนุบาลมุสลิมสตูล สช.จังหวัดสตูล 3 855 0 855 18 837 158 359 242 78 837 86 302 330 119 837 211 413 175 38 837 219 385 165 68 837
60 พรรษนันท์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 59 0 59 0 59 38 21 0 0 59 21 38 0 0 59 35 22 2 0 59 40 18 1 0 59
61 สตูลศานติศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 323 0 323 0 323 34 171 118 0 323 6 71 246 0 323 140 111 72 0 323 174 89 60 0 323
62 อนุบาลท่าแพพัฒนา สช.จังหวัดสตูล 3 120 2 122 0 120 9 49 45 17 120 0 20 71 29 120 5 43 63 9 120 17 36 60 7 120
63 สุไหงอุเปวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 58 5 63 0 58 30 14 14 0 58 25 24 9 0 58 37 12 9 0 58 38 12 8 0 58
64 อนุบาลโอบอ้อม สช.จังหวัดสตูล 3 33 0 33 0 33 19 14 0 0 33 10 21 2 0 33 9 19 5 0 33 11 16 6 0 33
65 อนุบาลอรอนงค์ สช.จังหวัดสตูล 3 73 0 73 0 73 10 44 16 3 73 3 27 39 4 73 26 28 18 1 73 39 28 3 3 73
66 วิทยาพิพัฒน์ สช.จังหวัดสตูล 3 73 1 74 1 72 3 39 25 5 72 0 19 47 6 72 8 41 19 4 72 7 41 19 5 72
67 อนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 2 35 0 35 0 35 24 11 0 0 35 13 22 0 0 35 18 17 0 0 35 25 10 0 0 35
68 ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ ตชด.สตูล 3 49 0 49 2 47 1 21 23 2 47 2 11 26 8 47 13 24 8 2 47 10 26 9 2 47
69 ตชด.บ้านส้านแดง ตชด.สตูล 3 33 0 33 0 33 1 17 13 2 33 1 10 14 8 33 10 20 3 0 33 20 6 4 3 33
70 วรคามินอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 188 0 188 0 188 88 82 18 0 188 36 114 38 0 188 46 57 85 0 188 63 79 46 0 188
71 แหลมทองอุปถัมภ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 159 6 165 1 158 17 99 28 14 158 3 77 64 14 158 66 57 31 4 158 74 64 16 4 158
72 อามานะศักดิ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 656 0 656 0 656 209 338 102 7 656 109 302 237 8 656 377 252 27 0 656 359 268 29 0 656
73 เจริญศรีศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 100 0 100 0 100 28 52 16 4 100 7 40 53 0 100 16 25 32 27 100 31 25 35 8 99
74 บำรุงอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 179 5 184 0 179 76 53 32 18 179 71 56 32 18 177 57 59 42 21 179 63 55 40 21 179
75 เตรียมศึกษาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 296 0 296 0 296 19 125 91 61 296 3 47 172 74 296 58 127 87 24 296 51 131 82 32 296
76 จงรักสัตย์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 683 0 683 3 680 30 403 222 25 680 9 212 423 36 680 186 390 102 2 680 235 316 122 7 680
77 จ้องฮั้ว สช.จังหวัดปัตตานี 3 236 0 236 13 223 29 100 74 20 223 1 41 140 41 223 73 72 59 19 223 37 96 63 27 223
78 จิปิภพพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 452 0 452 1 451 211 197 37 6 451 88 224 133 6 451 280 169 2 0 451 215 213 23 0 451
79 เพชรชูนุเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 70 0 70 0 70 2 26 31 11 70 2 14 37 17 70 19 12 28 11 70 18 21 21 10 70
80 ซอลีฮียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 197 0 197 0 197 1 50 84 62 197 0 11 103 83 197 19 68 61 49 197 18 45 72 62 197
81 พีระยานาวินคลองหินวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 410 0 410 0 410 38 164 131 77 410 30 115 186 79 410 109 167 102 32 410 126 142 107 35 410
82 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 158 0 158 0 158 8 52 65 33 158 10 49 78 21 158 18 63 52 25 158 20 68 43 27 158
83 แสงประทีปวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 239 0 239 9 230 2 52 90 86 230 0 8 128 94 230 34 85 59 52 230 32 90 52 56 230
84 บากงพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 228 0 228 1 227 1 49 108 69 227 0 12 135 80 227 28 71 94 34 227 27 75 82 43 227
85 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 276 0 276 0 276 43 91 142 0 276 18 42 216 0 276 41 124 111 0 276 47 112 117 0 276
86 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 26 12 38 0 26 9 10 7 0 26 9 12 5 0 26 5 14 7 0 26 7 11 8 0 26
87 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 1 11 0 11 0 11 2 1 8 0 11 1 2 8 0 11 0 1 10 0 11 2 2 7 0 11
88 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 288 0 288 0 288 4 68 193 23 288 0 15 241 32 288 41 106 110 31 288 21 99 115 53 288
89 ดรุณมุสลิมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 38 0 38 0 38 10 7 18 3 38 11 7 17 3 38 6 6 23 3 38 6 9 20 3 38
90 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 59 0 59 0 59 9 27 18 5 59 9 32 20 8 69 12 19 20 8 59 13 19 18 9 59
91 อิสลามศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 73 0 73 3 70 24 26 20 0 70 7 34 29 0 70 18 41 11 0 70 15 23 32 0 70
92 รัศมีสถาปนา สช.จังหวัดปัตตานี 1 50 0 50 0 50 6 10 28 6 50 10 7 27 6 50 3 10 31 6 50 1 8 35 6 50
93 ธรรมพิทยาคาร สช.จังหวัดปัตตานี 2 83 0 83 0 83 34 32 17 0 83 41 31 11 0 83 22 33 28 0 83 27 33 23 0 83
94 อิสลามประชาสงเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 331 0 331 0 331 7 102 121 101 331 5 51 142 133 331 58 116 102 55 331 50 97 131 53 331
95 อิสลามนิติวิทย์ สช.จังหวัดปัตตานี 1 20 0 20 0 20 0 10 10 0 20 0 15 5 0 20 0 10 8 2 20 0 7 9 4 20
96 มัสญิดตะลุบัน สช.จังหวัดปัตตานี 3 325 0 325 26 299 18 122 113 46 299 22 53 163 61 299 91 110 81 17 299 75 135 59 30 299
97 ศาสนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 283 0 283 46 237 39 88 85 25 237 11 60 125 41 237 92 88 50 7 237 80 92 38 27 237
98 สามารถดีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 88 0 88 0 88 3 30 40 15 88 1 15 48 24 88 6 15 29 38 88 7 19 25 37 88
99 สายบุรีอิสลามวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 422 0 422 26 396 25 189 124 58 396 3 83 220 90 396 26 132 187 51 396 29 128 168 71 396
100 ฮั่วหนำมูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 203 0 203 0 203 154 36 12 1 203 109 59 34 1 203 133 63 7 0 203 116 77 10 0 203
รวมทั้งหมด 603 35,575 422 35,997 522 35,053 6,505 15,240 10,057 3,318 35,120 3,603 11,428 15,880 4,195 35,106 10,133 14,421 8,479 2,066 35,099 10,284 13,619 8,388 2,806 35,097
1 2 3 หน้าที่ 1/3