รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. และ ตชด. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ป.4-6
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-7 กันยายน 2561
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การอ่านตามหลักฯ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนสรุปใจความ/การเขียนย่อความ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ/การเขียนเรียงความ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
1 สุทธิรักษ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 68 0 68 2 66 8 37 11 10 66 8 24 27 7 66 22 32 10 2 66 25 28 12 1 66
2 ตัสดีกียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 1 8 0 8 1 7 6 1 0 0 7 2 2 1 2 7 4 3 0 0 7 0 5 2 0 7
3 ศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) สช.จังหวัดสงขลา 3 270 0 270 0 270 79 141 38 12 270 43 116 93 18 270 98 118 54 0 270 89 135 45 1 270
4 สรรเสริญอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 63 0 63 1 62 9 36 10 7 62 0 7 42 13 62 16 28 17 1 62 11 19 20 12 62
5 กีญามุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 33 1 34 0 33 1 11 12 9 33 0 2 24 7 33 1 16 13 3 33 4 17 8 4 33
6 บุสตานุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 107 0 107 10 97 5 38 54 0 97 0 23 74 0 97 33 50 14 0 97 16 49 32 0 97
7 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 247 0 247 0 247 103 125 19 0 247 101 128 18 0 247 95 131 21 0 247 104 127 16 0 247
8 เจริญธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 35 0 35 0 35 7 15 13 0 35 7 16 12 0 35 6 17 12 0 35 6 17 12 0 35
9 อิสลามวิทยานุเคราะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 62 0 62 3 59 40 11 7 1 59 20 23 13 3 59 20 25 13 1 59 24 19 12 4 59
10 สายชล สช.จังหวัดสงขลา 3 54 1 55 2 52 19 26 7 0 52 7 26 19 0 52 31 18 3 0 52 30 21 1 0 52
11 สมบูรณ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 3 70 0 70 0 70 3 36 24 7 70 1 3 50 16 70 20 32 17 1 70 11 33 24 2 70
12 ลำไพลศานติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 202 0 202 7 195 54 43 86 12 195 52 43 88 12 195 47 77 53 18 195 47 76 54 18 195
13 อิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 376 0 376 26 350 18 103 133 96 350 4 63 217 66 350 79 143 94 34 350 42 140 104 64 350
14 บุสมีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 76 0 76 3 73 20 45 8 0 73 18 46 9 0 73 16 45 12 0 73 17 45 11 0 73
15 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) สช.จังหวัดสงขลา 3 190 41 231 2 188 31 96 48 13 188 4 65 100 19 188 54 90 44 0 188 61 89 31 7 188
16 บ้านป่าระไมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 150 2 152 5 145 3 72 51 19 145 1 30 81 33 145 56 70 8 11 145 41 64 27 13 145
17 ทรัพย์ธานีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 378 0 378 12 366 59 233 57 17 366 30 153 164 19 366 52 226 83 5 366 129 161 74 2 366
18 สันติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 107 0 107 9 98 17 32 41 8 98 4 19 51 24 98 23 48 11 16 98 27 48 11 12 98
19 ดารุสสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 157 0 157 0 157 2 70 44 41 157 2 44 58 53 157 79 39 30 9 157 82 42 22 11 157
20 เอิ้นวิทยานุสรณ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 36 1 37 0 36 19 16 1 0 36 21 13 2 0 36 27 7 2 0 36 20 13 3 0 36
21 รักษ์อิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 30 0 30 0 30 2 17 5 6 30 0 6 16 8 30 11 14 4 1 30 10 17 1 2 30
22 อนุบาลอิสลามสงขลา สช.จังหวัดสงขลา 2 38 38 76 0 38 1 11 22 4 38 0 7 22 9 38 6 9 19 3 37 5 19 12 2 38
23 อุปถัมภ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 2 20 2 22 0 20 12 8 0 0 20 4 11 5 0 20 10 9 1 0 20 8 6 6 0 20
24 ศาสน์มุสลิมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 207 1 208 17 190 6 37 84 63 190 0 24 106 60 190 21 77 66 26 190 41 52 43 54 190
25 สุขสวัสดิ์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 2 36 20 56 0 36 0 10 26 0 36 0 2 34 0 36 20 6 10 0 36 20 15 1 0 36
26 เร๊าะห์มานียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 71 0 71 0 71 4 31 33 3 71 1 9 51 10 71 19 29 21 2 71 12 34 24 1 71
27 อนุสรณ์เตรียมปัญญา สช.จังหวัดสงขลา 3 58 0 58 0 58 9 23 26 0 58 9 29 20 0 58 11 33 14 0 58 12 30 16 0 58
28 รัศมีธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 43 0 43 0 43 9 19 14 1 43 3 10 25 5 43 8 11 23 1 43 14 22 5 2 43
29 ตชด.ประกอบออก ตชด.สงขลา 3 45 0 45 4 41 20 13 8 0 41 5 26 10 0 41 6 32 3 0 41 5 26 10 0 41
30 ตชด.เชิญ พิศลยบุตร ตชด.สงขลา 3 34 0 34 2 32 5 13 13 1 32 0 15 14 3 32 7 19 6 0 32 17 15 0 0 32
31 ตชด.บ้านสำนักเอาะ ตชด.สงขลา 3 107 0 107 0 107 36 61 10 0 107 45 47 15 0 107 30 67 10 0 107 40 63 4 0 107
32 ตชด.มหาราช 1 ตชด.สงขลา 3 54 0 54 0 54 1 28 24 1 54 0 13 39 2 54 8 38 8 0 54 8 21 25 0 54
33 ตชด.บ้านบาโรย ตชด.สงขลา 3 67 0 67 0 67 21 41 5 0 67 12 48 7 0 67 37 20 10 0 67 27 37 3 0 67
34 ตชด.บ้านชายควน ตชด.สงขลา 3 39 0 39 4 35 12 21 2 0 35 9 17 9 0 35 23 12 0 0 35 20 9 6 0 35
35 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ตชด.สงขลา 3 40 0 40 2 38 19 15 4 0 38 21 8 9 0 38 19 11 8 0 38 17 16 5 0 38
36 ตชด.สื่อมวลชนกีฬา ตชด.สงขลา 3 54 0 54 6 48 14 30 4 0 48 6 25 16 1 48 8 22 16 2 48 14 14 9 11 48
37 ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ตชด.สงขลา 3 71 0 71 4 67 10 36 16 5 67 0 26 39 2 67 3 23 31 10 67 4 12 37 14 67
38 อนุบาลทักษิณสยาม สช.จังหวัดสตูล 3 165 3 168 0 165 42 93 28 2 165 7 79 70 9 165 63 82 17 3 165 39 96 29 1 165
39 ปิยนุสรณ์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 18 1 19 1 17 2 11 4 0 17 0 7 10 0 17 0 4 13 0 17 0 5 12 0 17
40 อนุบาลรุ่งทิพย์ สช.จังหวัดสตูล 3 86 3 89 0 86 15 41 22 8 86 5 30 43 8 86 54 30 2 0 86 28 43 15 0 86
41 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 217 0 217 1 216 43 125 45 3 216 2 118 95 1 216 108 68 34 6 216 123 53 36 4 216
42 อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์ สช.จังหวัดสตูล 3 15 0 15 0 15 1 7 4 3 15 0 5 10 0 15 2 6 7 0 15 5 8 2 0 15
43 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 1 15 0 15 0 15 3 11 1 0 15 2 13 0 0 15 11 4 0 0 15 6 7 2 0 15
44 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 32 1 33 0 32 1 21 6 4 32 0 4 19 9 32 5 20 7 0 32 5 18 9 0 32
45 ดารุลมุอ์มิน สช.จังหวัดสตูล 3 269 0 269 0 269 30 166 70 3 269 3 114 117 35 269 51 137 78 3 269 36 138 95 0 269
46 จงหัว สช.จังหวัดสตูล 3 114 0 114 0 114 14 60 34 6 114 6 38 59 11 114 49 49 16 0 114 46 41 27 0 114
47 อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 68 0 68 0 68 0 32 20 16 68 0 11 39 18 68 10 27 14 17 68 16 27 11 14 68
48 ดารุลมาอาเรฟ สช.จังหวัดสตูล 3 65 0 65 0 65 4 34 27 0 65 1 13 51 0 65 2 16 47 0 65 15 36 14 0 65
49 ธรรมศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 65 0 65 3 62 14 17 19 12 62 11 42 7 2 62 29 25 7 1 62 26 19 12 5 62
50 เพชรชูศึกษา สช.จังหวัดสตูล 2 3 0 3 0 3 0 2 1 0 3 0 1 2 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3
51 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 137 0 137 0 137 12 58 41 26 137 0 33 87 17 137 37 54 41 5 137 40 38 38 21 137
52 สายเพชรศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 224 0 224 2 222 45 138 34 5 222 12 149 55 6 222 120 88 11 3 222 118 90 12 2 222
53 มุสลิมศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 502 0 502 0 502 33 242 161 66 502 6 122 267 107 502 194 220 72 16 502 194 225 64 19 502
54 นิด้าศึกษาศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 3 315 2 317 0 315 148 139 28 0 315 51 159 105 0 315 101 158 56 0 315 96 178 41 0 315
55 อัลฟุรกอนวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 165 0 165 0 165 13 94 43 15 165 2 45 87 31 165 27 54 75 9 165 26 86 46 7 165
56 ทอฝันโรจนวิชญ์ สช.จังหวัดสตูล 3 72 11 83 0 72 12 41 17 2 72 0 36 24 12 72 15 40 15 2 72 15 44 13 0 72
57 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สช.จังหวัดสตูล 3 50 1 51 0 50 6 17 25 2 50 0 11 28 11 50 11 18 17 4 50 15 17 13 5 50
58 อนุบาลมุสลิมสตูล สช.จังหวัดสตูล 3 855 0 855 18 837 158 359 242 78 837 86 302 330 119 837 211 413 175 38 837 219 385 165 68 837
59 พรรษนันท์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 59 0 59 0 59 38 21 0 0 59 21 38 0 0 59 35 22 2 0 59 40 18 1 0 59
60 สตูลศานติศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 323 0 323 0 323 34 171 118 0 323 6 71 246 0 323 140 111 72 0 323 174 89 60 0 323
61 อนุบาลท่าแพพัฒนา สช.จังหวัดสตูล 3 120 2 122 0 120 9 49 45 17 120 0 20 71 29 120 5 43 63 9 120 17 36 60 7 120
62 สุไหงอุเปวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 58 5 63 0 58 30 14 14 0 58 25 24 9 0 58 37 12 9 0 58 38 12 8 0 58
63 อนุบาลโอบอ้อม สช.จังหวัดสตูล 3 33 0 33 0 33 19 14 0 0 33 10 21 2 0 33 9 19 5 0 33 11 16 6 0 33
64 อนุบาลอรอนงค์ สช.จังหวัดสตูล 3 73 0 73 0 73 10 44 16 3 73 3 27 39 4 73 26 28 18 1 73 39 28 3 3 73
65 วิทยาพิพัฒน์ สช.จังหวัดสตูล 3 73 1 74 1 72 3 39 25 5 72 0 19 47 6 72 8 41 19 4 72 7 41 19 5 72
66 อนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 2 35 0 35 0 35 24 11 0 0 35 13 22 0 0 35 18 17 0 0 35 25 10 0 0 35
67 ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ ตชด.สตูล 3 49 0 49 2 47 1 21 23 2 47 2 11 26 8 47 13 24 8 2 47 10 26 9 2 47
68 ตชด.บ้านส้านแดง ตชด.สตูล 3 33 0 33 0 33 1 17 13 2 33 1 10 14 8 33 10 20 3 0 33 20 6 4 3 33
69 วรคามินอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 188 0 188 0 188 88 82 18 0 188 36 114 38 0 188 46 57 85 0 188 63 79 46 0 188
70 แหลมทองอุปถัมภ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 159 6 165 1 158 17 99 28 14 158 3 77 64 14 158 66 57 31 4 158 74 64 16 4 158
71 อามานะศักดิ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 656 0 656 0 656 209 338 102 7 656 109 302 237 8 656 377 252 27 0 656 359 268 29 0 656
72 เจริญศรีศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 100 0 100 0 100 28 52 16 4 100 7 40 53 0 100 16 25 32 27 100 31 25 35 8 99
73 บำรุงอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 179 5 184 0 179 76 53 32 18 179 71 56 32 18 177 57 59 42 21 179 63 55 40 21 179
74 เตรียมศึกษาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 296 0 296 0 296 19 125 91 61 296 3 47 172 74 296 58 127 87 24 296 51 131 82 32 296
75 จงรักสัตย์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 683 0 683 3 680 30 403 222 25 680 9 212 423 36 680 186 390 102 2 680 235 316 122 7 680
76 จ้องฮั้ว สช.จังหวัดปัตตานี 3 236 0 236 13 223 29 100 74 20 223 1 41 140 41 223 73 72 59 19 223 37 96 63 27 223
77 จิปิภพพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 452 0 452 1 451 211 197 37 6 451 88 224 133 6 451 280 169 2 0 451 215 213 23 0 451
78 เพชรชูนุเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 70 0 70 0 70 2 26 31 11 70 2 14 37 17 70 19 12 28 11 70 18 21 21 10 70
79 ซอลีฮียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 197 0 197 0 197 1 50 84 62 197 0 11 103 83 197 19 68 61 49 197 18 45 72 62 197
80 พีระยานาวินคลองหินวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 410 0 410 0 410 38 164 131 77 410 30 115 186 79 410 109 167 102 32 410 126 142 107 35 410
81 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 158 0 158 0 158 8 52 65 33 158 10 49 78 21 158 18 63 52 25 158 20 68 43 27 158
82 แสงประทีปวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 239 0 239 9 230 2 52 90 86 230 0 8 128 94 230 34 85 59 52 230 32 90 52 56 230
83 บากงพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 228 0 228 1 227 1 49 108 69 227 0 12 135 80 227 28 71 94 34 227 27 75 82 43 227
84 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 276 0 276 0 276 43 91 142 0 276 18 42 216 0 276 41 124 111 0 276 47 112 117 0 276
85 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 26 12 38 0 26 9 10 7 0 26 9 12 5 0 26 5 14 7 0 26 7 11 8 0 26
86 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 1 11 0 11 0 11 2 1 8 0 11 1 2 8 0 11 0 1 10 0 11 2 2 7 0 11
87 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 288 0 288 0 288 4 68 193 23 288 0 15 241 32 288 41 106 110 31 288 21 99 115 53 288
88 ดรุณมุสลิมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 38 0 38 0 38 10 7 18 3 38 11 7 17 3 38 6 6 23 3 38 6 9 20 3 38
89 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 59 0 59 0 59 9 27 18 5 59 9 32 20 8 69 12 19 20 8 59 13 19 18 9 59
90 อิสลามศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 73 0 73 3 70 24 26 20 0 70 7 34 29 0 70 18 41 11 0 70 15 23 32 0 70
91 รัศมีสถาปนา สช.จังหวัดปัตตานี 1 50 0 50 0 50 6 10 28 6 50 10 7 27 6 50 3 10 31 6 50 1 8 35 6 50
92 ธรรมพิทยาคาร สช.จังหวัดปัตตานี 2 83 0 83 0 83 34 32 17 0 83 41 31 11 0 83 22 33 28 0 83 27 33 23 0 83
93 อิสลามประชาสงเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 331 0 331 0 331 7 102 121 101 331 5 51 142 133 331 58 116 102 55 331 50 97 131 53 331
94 อิสลามนิติวิทย์ สช.จังหวัดปัตตานี 1 20 0 20 0 20 0 10 10 0 20 0 15 5 0 20 0 10 8 2 20 0 7 9 4 20
95 มัสญิดตะลุบัน สช.จังหวัดปัตตานี 3 325 0 325 26 299 18 122 113 46 299 22 53 163 61 299 91 110 81 17 299 75 135 59 30 299
96 ศาสนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 283 0 283 46 237 39 88 85 25 237 11 60 125 41 237 92 88 50 7 237 80 92 38 27 237
97 สามารถดีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 88 0 88 0 88 3 30 40 15 88 1 15 48 24 88 6 15 29 38 88 7 19 25 37 88
98 สายบุรีอิสลามวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 422 0 422 26 396 25 189 124 58 396 3 83 220 90 396 26 132 187 51 396 29 128 168 71 396
99 ฮั่วหนำมูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 203 0 203 0 203 154 36 12 1 203 109 59 34 1 203 133 63 7 0 203 116 77 10 0 203
100 ส่งเสริมศาสน์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 430 0 430 1 429 51 220 101 60 432 44 106 213 66 429 53 166 140 70 429 61 136 136 96 429
รวมทั้งหมด 600 35,415 422 35,837 518 34,897 6,481 15,134 10,031 3,318 34,964 3,593 11,327 15,835 4,195 34,950 10,067 14,359 8,451 2,066 34,943 10,217 13,559 8,359 2,806 34,941
1 2 3 หน้าที่ 1/3