รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. และ ตชด. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ป.4-6
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-7 กันยายน 2561
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การอ่านตามหลักฯ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนสรุปใจความ/การเขียนย่อความ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ/การเขียนเรียงความ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
201 มุคตารีวิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 268 0 268 2 266 13 109 101 43 266 4 40 162 60 266 64 119 77 6 266 71 81 96 18 266
202 บัยตุลอูลามาอ์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 37 0 37 0 37 6 21 10 0 37 0 18 19 0 37 7 21 9 0 37 13 18 6 0 37
203 ดารุลอามาน สช.จังหวัดนราธิวาส 2 113 0 113 0 113 85 20 8 0 113 85 15 13 0 113 75 13 25 0 113 65 18 30 0 113
204 รุ่งอรุณอิสลามวิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 82 0 82 0 82 3 32 43 4 82 3 11 59 9 82 24 38 20 0 82 17 49 15 1 82
205 อัลอีย๊ะวิทยา สช.จังหวัดนราธิวาส 3 362 0 362 18 344 31 187 104 22 344 17 62 231 34 344 64 198 61 21 344 74 131 114 25 344
206 อัลเราะห์มานอนุสรณ์ สช.จังหวัดนราธิวาส 3 137 0 137 0 137 31 41 51 14 137 25 44 57 11 137 21 66 44 6 137 35 52 44 6 137
207 ดารุลฟุรกอน สช.จังหวัดนราธิวาส 3 425 0 425 0 425 151 233 41 0 425 116 266 43 0 425 182 210 33 0 425 179 194 52 0 425
208 อนุบาลเอื้ออังกูร สช.จังหวัดนราธิวาส 3 36 0 36 0 36 5 17 14 0 36 0 14 22 0 36 5 23 8 0 36 10 24 2 0 36
209 ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตชด.นราธิวาส 3 38 0 38 3 35 3 18 8 6 35 11 7 12 5 35 11 12 5 7 35 5 12 10 8 35
210 ตชด.บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 ตชด.นราธิวาส 3 59 0 59 0 59 2 24 31 2 59 7 27 23 2 59 15 16 21 7 59 17 16 20 6 59
211 ตชด.บ้านละโอ ตชด.นราธิวาส 3 32 0 32 0 32 1 17 14 0 32 0 4 28 0 32 0 16 16 0 32 0 12 20 0 32
212 ตชด.บ้านลีนานนท์(มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) ตชด.นราธิวาส 3 18 0 18 0 18 2 11 5 0 18 0 8 10 0 18 3 10 5 0 18 3 12 3 0 18
213 ตชด.บ้านไอร์บือแต ตชด.นราธิวาส 3 56 0 56 5 51 1 18 30 2 51 2 11 35 3 51 3 18 29 1 51 5 23 21 2 51
รวมทั้งหมด 603 35,575 422 35,997 522 35,053 6,505 15,240 10,057 3,318 35,120 3,603 11,428 15,880 4,195 35,106 10,133 14,421 8,479 2,066 35,099 10,284 13,619 8,388 2,806 35,097
1 2 3 หน้าที่ 3/3