รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. และ ตชด. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ป.4-6
ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7-13 มกราคม 2562
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การอ่านตามหลักฯ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนสรุปใจความ/การเขียนย่อความ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ/การเขียนเรียงความ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
1 สุทธิรักษ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 68 0 68 0 68 5 33 19 11 68 3 23 34 8 68 19 37 9 3 68 29 32 5 2 68
2 ตัสดีกียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 1 8 0 8 0 8 6 0 2 0 8 1 5 2 0 8 0 5 3 0 8 0 5 3 0 8
3 ศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) สช.จังหวัดสงขลา 3 255 0 255 0 255 29 93 86 47 255 10 65 118 62 255 84 134 34 3 255 113 84 52 6 255
4 สรรเสริญอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 63 0 63 1 62 5 19 28 10 62 0 7 38 17 62 4 22 32 4 62 0 30 22 10 62
5 กีญามุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 31 1 32 1 30 0 4 18 8 30 0 0 18 12 30 1 13 12 4 30 0 20 7 3 30
6 บุสตานุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 104 1 105 13 91 18 39 34 0 91 11 44 36 0 91 20 27 44 0 91 26 40 25 0 91
7 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 247 0 247 0 247 107 125 15 0 247 102 126 19 0 247 99 127 21 0 247 104 127 16 0 247
8 เจริญธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 32 0 32 0 32 2 21 9 0 32 0 11 21 0 32 0 14 18 0 32 0 16 16 0 32
9 อิสลามวิทยานุเคราะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 63 0 63 7 56 12 26 18 0 56 10 26 19 1 56 17 24 11 4 56 22 21 10 3 56
10 สายชล สช.จังหวัดสงขลา 3 54 1 55 1 53 18 25 10 0 53 14 18 21 0 53 34 16 3 0 53 35 15 3 0 53
11 ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 89 2 91 0 89 13 40 27 9 89 8 33 39 9 89 28 42 18 1 89 38 40 10 1 89
12 สมบูรณ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 3 68 0 68 0 68 0 17 36 15 68 0 11 37 20 68 20 38 10 0 68 15 35 17 1 68
13 ส่งเสริมอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 225 0 225 6 219 23 93 80 23 219 11 106 96 6 219 78 100 38 3 219 53 96 58 12 219
14 ลำไพลศานติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 202 0 202 0 202 33 90 78 1 202 3 54 134 11 202 65 95 40 2 202 43 102 48 9 202
15 รุ่งภิญโญ สช.จังหวัดสงขลา 3 157 0 157 0 157 84 50 23 0 157 31 72 54 0 157 50 57 50 0 157 60 56 41 0 157
16 อิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 383 0 383 20 363 6 56 182 119 363 20 52 200 91 363 37 119 158 49 363 44 99 137 83 363
17 บุสมีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 76 0 76 0 76 16 57 3 0 76 11 55 10 0 76 23 50 3 0 76 32 39 5 0 76
18 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) สช.จังหวัดสงขลา 3 187 0 187 0 187 10 76 84 17 187 6 43 105 33 187 69 98 18 2 187 57 106 18 6 187
19 บ้านป่าระไมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 152 3 155 8 144 15 32 57 40 144 5 37 76 26 144 86 52 4 2 144 60 65 10 9 144
20 ทรัพย์ธานีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 378 0 378 11 367 12 160 104 91 367 3 112 202 50 367 66 181 117 3 367 38 179 140 10 367
21 สันติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 116 10 126 13 103 1 32 44 26 103 0 7 73 23 103 27 38 36 2 103 30 32 26 15 103
22 ดารุสสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 159 0 159 0 159 9 42 54 54 159 1 29 89 40 159 38 54 48 19 159 56 38 43 22 159
23 เอิ้นวิทยานุสรณ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 37 1 38 0 37 13 21 3 0 37 13 19 5 0 37 19 14 4 0 37 19 17 1 0 37
24 รักษ์อิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 30 0 30 0 30 2 9 16 3 30 0 8 18 4 30 10 14 6 0 30 13 13 4 0 30
25 อนุบาลอิสลามสงขลา สช.จังหวัดสงขลา 2 38 0 38 0 38 0 9 12 17 38 0 4 27 7 38 10 21 5 2 38 14 19 3 2 38
26 อุปถัมภ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 2 21 1 22 1 20 1 5 5 9 20 0 3 17 0 20 3 8 9 0 20 8 2 10 0 20
27 ศาสน์มุสลิมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 201 1 202 14 187 2 31 87 74 194 13 36 94 51 194 28 90 71 5 194 30 49 86 29 194
28 สุขสวัสดิ์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 36 0 36 0 36 1 21 10 4 36 3 17 11 5 36 18 8 8 2 36 16 10 10 0 36
29 ศาสนอุปถัมภ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 131 0 131 0 131 22 65 23 21 131 2 26 75 28 131 50 51 21 9 131 54 53 15 9 131
30 เร๊าะห์มานียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 71 0 71 0 71 8 28 27 8 71 1 16 47 7 71 15 34 22 0 71 12 34 21 4 71
31 อนุสรณ์เตรียมปัญญา สช.จังหวัดสงขลา 3 59 0 59 0 59 4 17 38 0 59 9 34 16 0 59 16 25 18 0 59 6 31 23 0 60
32 รัศมีธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 41 0 41 1 40 2 16 20 2 40 0 4 34 2 40 12 13 15 0 40 11 18 11 0 40
33 บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 42 0 42 6 36 0 9 10 17 36 0 5 16 15 36 10 9 12 5 36 7 10 9 10 36
34 ตชด.ประกอบออก ตชด.สงขลา 3 44 0 44 7 37 14 18 5 0 37 10 21 6 0 37 11 19 7 0 37 8 19 10 0 37
35 ตชด.เชิญ พิศลยบุตร ตชด.สงขลา 3 34 1 35 4 30 18 9 3 0 30 7 19 4 0 30 5 24 1 0 30 10 19 1 0 30
36 ตชด.บ้านสำนักเอาะ ตชด.สงขลา 3 106 0 106 14 92 0 27 65 0 92 0 3 89 0 92 22 49 21 0 92 30 44 18 0 92
37 ตชด.มหาราช 1 ตชด.สงขลา 3 54 0 54 2 52 8 8 32 4 52 9 12 27 4 52 15 27 9 1 52 15 29 7 1 52
38 ตชด.บ้านบาโรย ตชด.สงขลา 3 66 0 66 0 66 13 50 3 0 66 11 52 3 0 66 26 33 7 0 66 36 25 5 0 66
39 ตชด.บ้านชายควน ตชด.สงขลา 3 39 0 39 3 36 18 17 1 0 36 13 16 7 0 36 25 11 0 0 36 23 8 5 0 36
40 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ตชด.สงขลา 3 38 0 38 2 36 15 20 1 0 36 16 20 0 0 36 19 12 5 0 36 19 17 0 0 36
41 ตชด.สื่อมวลชนกีฬา ตชด.สงขลา 3 53 0 53 4 49 12 29 7 1 49 8 30 9 2 49 8 23 16 2 49 17 18 7 7 49
42 อนุบาลทักษิณสยาม สช.จังหวัดสตูล 3 165 3 168 0 165 15 87 50 13 165 5 66 80 14 165 17 127 21 0 165 19 119 27 0 165
43 ปิยนุสรณ์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 17 1 18 3 14 0 3 11 0 14 0 5 9 0 14 0 3 11 0 14 0 3 11 0 14
44 อนุบาลรุ่งทิพย์ สช.จังหวัดสตูล 3 86 3 89 0 86 19 43 20 4 86 8 47 29 2 86 65 21 0 0 86 34 51 1 0 86
45 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 220 0 220 4 216 43 121 41 11 216 10 159 43 4 216 125 71 20 0 216 135 61 16 4 216
46 อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์ สช.จังหวัดสตูล 3 15 0 15 0 15 1 2 11 1 15 0 4 10 1 15 1 6 6 2 15 4 6 4 1 15
47 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 1 15 0 15 0 15 5 9 1 0 15 2 13 0 0 15 4 11 0 0 15 4 11 0 0 15
48 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 31 2 33 3 28 0 6 11 11 28 1 4 18 5 28 4 22 2 0 28 4 24 0 0 28
49 ดารุลมุอ์มิน สช.จังหวัดสตูล 3 254 0 254 0 254 12 121 121 0 254 2 85 167 0 254 19 144 91 0 254 48 132 74 0 254
50 จงหัว สช.จังหวัดสตูล 3 113 0 113 0 113 13 67 29 4 113 6 53 44 10 113 57 52 4 0 113 52 51 10 0 113
51 อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 68 0 68 0 68 1 18 27 22 68 0 9 38 21 68 7 32 23 6 68 9 37 12 10 68
52 ดารุลมาอาเรฟ สช.จังหวัดสตูล 3 65 0 65 3 62 1 27 34 0 62 0 11 51 0 62 26 23 13 0 62 23 18 21 0 62
53 ธรรมศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 63 0 63 0 63 1 20 22 20 63 0 10 42 11 63 23 27 11 2 63 16 27 14 6 63
54 เพชรชูศึกษา สช.จังหวัดสตูล 2 3 0 3 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3
55 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 137 0 137 0 137 4 41 58 34 137 1 37 87 12 137 45 63 24 5 137 48 63 13 13 137
56 สายเพชรศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 226 0 226 5 221 25 134 52 10 221 13 136 64 8 221 118 79 20 4 221 109 91 17 4 221
57 มุสลิมศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 500 0 500 0 500 31 178 193 98 500 20 137 261 82 500 184 248 59 9 500 241 189 57 13 500
58 นิด้าศึกษาศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 3 310 4 314 0 310 117 151 42 0 310 86 161 63 0 310 131 125 54 0 310 129 153 28 0 310
59 อัลฟุรกอนวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 165 0 165 0 165 9 63 64 29 165 1 35 91 38 165 28 89 45 3 165 46 69 41 9 165
60 ทอฝันโรจนวิชญ์ สช.จังหวัดสตูล 3 83 11 94 0 83 5 43 23 12 83 1 35 33 14 83 22 45 11 5 83 23 35 19 6 83
61 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สช.จังหวัดสตูล 3 50 0 50 1 49 1 16 18 14 49 0 10 29 10 49 9 22 18 0 49 15 26 8 0 49
62 อนุบาลมุสลิมสตูล สช.จังหวัดสตูล 3 855 0 855 44 811 93 302 290 126 811 98 255 330 128 811 193 430 164 24 811 257 390 127 37 811
63 พรรษนันท์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 59 0 59 0 59 19 39 1 0 59 35 24 0 0 59 37 22 0 0 59 36 23 0 0 59
64 สตูลศานติศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 323 0 323 0 323 112 143 68 0 323 151 88 84 0 323 215 75 33 0 323 195 90 38 0 323
65 อนุบาลท่าแพพัฒนา สช.จังหวัดสตูล 3 120 2 122 0 120 35 64 21 0 120 0 69 51 0 120 17 64 36 3 120 26 57 37 0 120
66 สุไหงอุเปวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 63 1 64 0 63 31 19 13 0 63 30 21 12 0 63 33 16 14 0 63 30 19 14 0 63
67 อนุบาลโอบอ้อม สช.จังหวัดสตูล 3 31 2 33 0 31 11 20 0 0 31 7 22 2 0 31 14 14 3 0 31 14 17 0 0 31
68 อนุบาลอรอนงค์ สช.จังหวัดสตูล 3 72 0 72 0 72 5 41 22 4 72 2 31 35 4 72 27 38 6 1 72 35 32 3 2 72
69 วิทยาพิพัฒน์ สช.จังหวัดสตูล 3 72 2 74 0 72 8 39 18 7 72 0 38 31 3 72 16 45 9 2 72 18 39 13 1 71
70 อนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 2 35 0 35 0 35 23 12 0 0 35 18 17 0 0 35 12 23 0 0 35 16 19 0 0 35
71 ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ ตชด.สตูล 3 47 0 47 0 47 0 15 23 9 47 0 11 32 4 47 5 26 15 1 47 6 27 12 2 47
72 ตชด.บ้านส้านแดง ตชด.สตูล 3 33 0 33 1 32 0 9 13 10 32 0 3 22 7 32 9 21 2 0 32 9 13 8 2 32
73 วรคามินอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 184 0 184 0 184 72 94 18 0 184 55 97 32 0 184 70 81 33 0 184 76 71 37 0 184
74 แหลมทองอุปถัมภ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 160 13 173 2 158 23 72 48 15 158 5 80 65 8 158 64 78 15 1 158 67 80 9 2 158
75 อามานะศักดิ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 656 0 656 0 656 273 307 68 8 656 195 349 111 1 656 395 226 29 6 656 372 258 21 5 656
76 เจริญศรีศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 98 0 98 0 98 7 43 32 16 98 4 36 49 9 98 14 27 32 25 98 8 46 32 12 98
77 บำรุงอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 179 0 179 0 179 35 66 50 28 179 34 67 57 21 179 43 53 49 34 179 44 51 60 24 179
78 เตรียมศึกษาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 296 0 296 0 296 4 67 125 100 296 1 32 185 78 296 41 117 115 23 296 83 126 57 30 296
79 จงรักสัตย์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 682 0 682 0 682 45 327 266 44 682 8 203 435 36 682 189 425 68 0 682 266 314 101 1 682
80 จ้องฮั้ว สช.จังหวัดปัตตานี 3 235 0 235 9 226 9 76 90 51 226 1 55 130 40 226 54 103 18 51 226 54 100 32 40 226
81 จิปิภพพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 453 0 453 1 452 207 174 62 9 452 144 196 106 6 452 318 104 29 1 452 257 167 28 0 452
82 เพชรชูนุเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 70 0 70 0 70 2 13 30 25 70 1 11 46 12 70 10 40 14 6 70 21 31 10 8 70
83 ซอลีฮียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 197 0 197 10 187 1 30 70 86 187 1 10 117 59 187 9 34 88 56 187 28 57 59 43 187
84 พีระยานาวินคลองหินวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 410 0 410 0 410 20 127 149 114 410 16 71 217 106 410 90 164 130 26 410 51 189 130 40 410
85 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 157 0 157 0 157 1 37 72 47 157 0 29 92 36 157 21 62 56 18 157 28 77 37 15 157
86 แสงประทีปวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 239 0 239 29 210 0 39 87 84 210 3 26 110 71 210 15 66 96 33 210 9 69 77 55 210
87 บากงพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 228 0 228 23 205 2 37 89 77 205 0 19 126 60 205 20 55 73 57 205 31 54 49 71 205
88 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 274 0 274 0 274 3 55 204 12 274 0 42 225 7 274 45 106 103 20 274 69 92 94 19 274
89 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 26 0 26 0 26 12 6 8 0 26 10 8 8 0 26 8 8 10 0 26 10 8 8 0 26
90 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 1 11 0 11 0 11 0 3 6 2 11 0 0 10 1 11 2 5 4 0 11 1 5 5 0 11
91 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 286 0 286 8 278 0 42 106 130 278 0 17 178 83 278 25 141 78 34 278 34 119 78 47 278
92 ดรุณมุสลิมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 37 0 37 0 37 6 13 15 3 37 7 12 15 3 37 4 10 20 3 37 8 11 15 3 37
93 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 59 0 59 0 59 8 28 17 6 59 9 15 28 7 59 7 24 18 10 59 11 20 14 14 59
94 อิสลามศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 73 0 73 3 70 21 30 19 0 70 19 30 21 0 70 21 37 12 0 70 11 43 16 0 70
95 รัศมีสถาปนา สช.จังหวัดปัตตานี 1 50 0 50 0 50 0 5 43 2 50 6 13 29 2 50 0 4 46 0 50 3 7 38 2 50
96 อิสลามประชาสงเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 339 0 339 0 339 12 94 158 75 339 9 73 178 79 339 58 136 116 29 339 60 140 79 60 339
97 อิสลามนิติวิทย์ สช.จังหวัดปัตตานี 1 20 0 20 0 20 1 8 8 3 20 2 7 8 3 20 3 5 9 3 20 0 7 10 3 20
98 มัสญิดตะลุบัน สช.จังหวัดปัตตานี 3 325 0 325 38 287 7 65 144 71 287 3 47 176 61 287 98 140 38 11 287 83 130 43 31 287
99 ศาสนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 284 0 284 15 269 8 71 103 87 269 9 50 142 68 269 59 115 85 10 269 64 119 42 44 269
100 สามารถดีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 84 0 84 0 84 1 24 30 29 84 0 9 60 15 84 17 23 32 12 84 16 20 21 27 84
รวมทั้งหมด 605 35,805 123 35,928 665 35,140 5,819 13,338 11,332 4,680 35,169 4,444 11,366 15,337 4,018 35,165 10,610 14,536 8,306 1,717 35,169 11,228 13,761 7,598 2,580 35,167
1 2 3 หน้าที่ 1/3