รายชื่อโรงเรียนสังกัดสช. และ ตชด. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่รายงานผลการประเมินนักเรียน ชั้น ป.4-6
ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7-13 มกราคม 2562
ลำดับ โรงเรียน สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ขาด
สอบ
จำนวนนักเรียนปกติ
เข้าสอบ
การอ่านตามหลักฯ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนสรุปใจความ/การเขียนย่อความ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ/การเขียนเรียงความ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ปกติ บกพร่อง ทั้งหมด ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
1 สุทธิรักษ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 68 0 68 0 68 5 33 19 11 68 3 23 34 8 68 19 37 9 3 68 29 32 5 2 68
2 ตัสดีกียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 1 8 0 8 0 8 6 0 2 0 8 1 5 2 0 8 0 5 3 0 8 0 5 3 0 8
3 ศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) สช.จังหวัดสงขลา 3 255 0 255 0 255 29 93 86 47 255 10 65 118 62 255 84 134 34 3 255 113 84 52 6 255
4 สรรเสริญอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 63 0 63 1 62 5 19 28 10 62 0 7 38 17 62 4 22 32 4 62 0 30 22 10 62
5 กีญามุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 31 1 32 1 30 0 4 18 8 30 0 0 18 12 30 1 13 12 4 30 0 20 7 3 30
6 บุสตานุดดีน สช.จังหวัดสงขลา 3 104 1 105 13 91 18 39 34 0 91 11 44 36 0 91 20 27 44 0 91 26 40 25 0 91
7 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 247 0 247 0 247 107 125 15 0 247 102 126 19 0 247 99 127 21 0 247 104 127 16 0 247
8 เจริญธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 32 0 32 0 32 2 21 9 0 32 0 11 21 0 32 0 14 18 0 32 0 16 17 0 33
9 อิสลามวิทยานุเคราะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 63 0 63 7 56 12 26 18 0 56 10 26 19 1 56 17 24 11 4 56 22 21 10 3 56
10 สายชล สช.จังหวัดสงขลา 3 54 1 55 1 53 18 25 10 0 53 14 18 21 0 53 34 16 3 0 53 35 15 3 0 53
11 ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 89 2 91 0 89 13 40 27 9 89 8 33 39 9 89 28 42 18 1 89 38 40 8 1 87
12 สมบูรณ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 3 68 0 68 0 68 0 17 36 15 68 0 11 37 20 68 20 38 10 0 68 15 35 17 1 68
13 ส่งเสริมอิสลาม สช.จังหวัดสงขลา 3 225 0 225 6 219 23 93 80 23 219 11 106 96 6 219 78 100 38 3 219 53 96 58 12 219
14 ลำไพลศานติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 202 0 202 0 202 33 90 78 1 202 3 54 134 11 202 65 95 40 2 202 43 102 48 9 202
15 รุ่งภิญโญ สช.จังหวัดสงขลา 3 157 0 157 0 157 84 50 23 0 157 31 72 54 0 157 50 57 50 0 157 60 56 41 0 157
16 อิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 383 0 383 20 363 6 56 182 119 363 20 52 200 91 363 37 119 158 49 363 44 99 137 83 363
17 บุสมีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 76 0 76 0 76 16 57 3 0 76 11 55 10 0 76 23 50 3 0 76 32 39 5 0 76
18 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) สช.จังหวัดสงขลา 1 41 0 41 0 41 4 17 15 5 41 0 8 19 14 41 15 15 11 0 41 17 14 10 0 41
19 บ้านป่าระไมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 152 3 155 8 144 15 32 57 40 144 5 37 76 26 144 86 52 4 2 144 60 65 10 9 144
20 ทรัพย์ธานีวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 378 0 378 11 367 12 160 104 91 367 3 112 202 50 367 66 181 117 3 367 38 179 140 10 367
21 สันติวิทย์ สช.จังหวัดสงขลา 3 116 10 126 13 103 1 32 44 26 103 0 7 73 23 103 27 38 36 2 103 30 32 26 15 103
22 ดารุสสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 159 0 159 0 159 9 42 54 54 159 1 29 89 40 159 38 54 48 19 159 56 38 43 22 159
23 เอิ้นวิทยานุสรณ์ สช.จังหวัดสงขลา 3 37 1 38 0 37 13 21 3 0 37 13 19 5 0 37 19 14 4 0 37 19 17 1 0 37
24 รักษ์อิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสงขลา 3 30 0 30 0 30 2 9 16 3 30 0 8 18 4 30 10 14 6 0 30 13 13 4 0 30
25 อนุบาลอิสลามสงขลา สช.จังหวัดสงขลา 2 38 0 38 0 38 0 9 12 17 38 0 4 27 7 38 10 21 5 2 38 14 19 3 2 38
26 อุปถัมภ์ศาสน์ สช.จังหวัดสงขลา 2 21 1 22 1 20 1 5 5 9 20 0 3 17 0 20 3 8 9 0 20 8 2 10 0 20
27 ศาสน์มุสลิมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 201 1 202 14 187 2 31 87 74 194 13 36 94 51 194 28 90 71 5 194 30 49 86 29 194
28 สุขสวัสดิ์วิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 36 0 36 0 36 1 21 10 4 36 3 17 11 5 36 18 8 8 2 36 16 10 10 0 36
29 ศาสนอุปถัมภ์ สช.จังหวัดสงขลา 2 95 0 95 0 95 11 44 20 20 95 1 7 61 26 95 29 36 21 9 95 23 49 14 9 95
30 เร๊าะห์มานียะห์ สช.จังหวัดสงขลา 3 71 0 71 0 71 8 28 27 8 71 1 16 47 7 71 15 34 22 0 71 12 34 21 4 71
31 อนุสรณ์เตรียมปัญญา สช.จังหวัดสงขลา 3 59 0 59 0 59 4 17 38 0 59 9 34 16 0 59 16 25 18 0 59 6 31 23 0 60
32 รัศมีธรรมวิทยา สช.จังหวัดสงขลา 3 41 0 41 1 40 2 16 20 2 40 0 4 34 2 40 12 13 15 0 40 11 18 11 0 40
33 บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา สช.จังหวัดสงขลา 3 42 0 42 6 36 0 9 10 17 36 0 5 16 15 36 10 9 12 5 36 7 10 9 10 36
34 ตชด.ประกอบออก ตชด.สงขลา 3 44 0 44 7 37 14 18 5 0 37 10 21 6 0 37 11 19 7 0 37 8 19 10 0 37
35 ตชด.เชิญ พิศลยบุตร ตชด.สงขลา 3 34 1 35 4 30 18 9 3 0 30 7 19 4 0 30 5 24 1 0 30 10 19 1 0 30
36 ตชด.บ้านสำนักเอาะ ตชด.สงขลา 3 106 0 106 14 92 0 27 65 0 92 0 3 89 0 92 22 49 21 0 92 30 44 18 0 92
37 ตชด.มหาราช 1 ตชด.สงขลา 3 54 0 54 2 52 8 8 32 4 52 9 12 27 4 52 15 27 9 1 52 15 29 7 1 52
38 ตชด.บ้านบาโรย ตชด.สงขลา 3 66 0 66 0 66 13 50 3 0 66 11 52 3 0 66 26 33 7 0 66 36 25 5 0 66
39 ตชด.บ้านชายควน ตชด.สงขลา 3 39 0 39 3 36 18 17 1 0 36 13 16 7 0 36 25 11 0 0 36 23 8 5 0 36
40 ตชด.สื่อมวลชนกีฬา ตชด.สงขลา 3 53 0 53 4 49 12 29 7 1 49 8 30 9 2 49 8 23 16 2 49 17 18 7 7 49
41 อนุบาลทักษิณสยาม สช.จังหวัดสตูล 3 165 3 168 0 165 15 87 50 13 165 5 66 80 14 165 17 127 21 0 165 19 119 27 0 165
42 ปิยนุสรณ์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 17 1 18 3 14 0 3 11 0 14 0 5 9 0 14 0 3 11 0 14 0 3 11 0 14
43 อนุบาลรุ่งทิพย์ สช.จังหวัดสตูล 3 86 3 89 0 86 19 43 20 4 86 8 47 29 2 86 65 21 0 0 86 34 51 1 0 86
44 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 220 0 220 4 216 43 121 41 11 216 10 159 43 4 216 125 71 20 0 216 135 61 16 4 216
45 อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์ สช.จังหวัดสตูล 3 15 0 15 0 15 1 2 11 1 15 0 4 10 1 15 1 6 6 2 15 4 6 4 1 15
46 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 1 15 0 15 0 15 5 9 1 0 15 2 13 0 0 15 4 11 0 0 15 4 11 0 0 15
47 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 31 2 33 3 28 0 6 11 11 28 1 4 18 5 28 4 22 2 0 28 4 24 0 0 28
48 ดารุลมุอ์มิน สช.จังหวัดสตูล 3 254 0 254 0 254 12 121 121 0 254 2 85 167 0 254 19 144 91 0 254 48 132 74 0 254
49 จงหัว สช.จังหวัดสตูล 3 113 0 113 0 113 13 67 29 4 113 6 53 44 10 113 57 52 4 0 113 52 51 10 0 113
50 อิสลามวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 68 0 68 0 68 1 18 27 22 68 0 9 38 21 68 7 32 23 6 68 9 37 12 10 68
51 ดารุลมาอาเรฟ สช.จังหวัดสตูล 3 65 0 65 3 62 1 27 34 0 62 0 11 51 0 62 26 23 13 0 62 23 18 21 0 62
52 ธรรมศาสน์วิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 63 0 63 0 63 1 20 22 20 63 0 10 42 11 63 23 27 11 2 63 16 27 14 6 63
53 เพชรชูศึกษา สช.จังหวัดสตูล 2 3 0 3 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3
54 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดสตูล 3 137 0 137 0 137 4 41 58 34 137 1 37 87 12 137 45 63 24 5 137 48 63 13 13 137
55 สายเพชรศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 226 0 226 5 221 25 134 52 10 221 13 136 64 8 221 118 79 20 4 221 109 91 17 4 221
56 มุสลิมศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 500 0 500 0 500 31 178 193 98 500 20 137 261 82 500 184 248 59 9 500 241 189 57 13 500
57 นิด้าศึกษาศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 3 310 4 314 0 310 117 151 42 0 310 86 161 63 0 310 131 125 54 0 310 129 153 28 0 310
58 อัลฟุรกอนวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 165 0 165 0 165 9 63 64 29 165 1 35 91 38 165 28 89 45 3 165 46 69 41 9 165
59 ทอฝันโรจนวิชญ์ สช.จังหวัดสตูล 3 83 11 94 0 83 5 43 23 12 83 1 35 33 14 83 22 45 11 5 83 23 35 19 6 83
60 อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร สช.จังหวัดสตูล 3 50 0 50 1 49 1 16 18 14 49 0 10 29 10 49 9 22 18 0 49 15 26 8 0 49
61 อนุบาลมุสลิมสตูล สช.จังหวัดสตูล 3 855 0 855 44 811 93 302 290 126 811 98 255 330 128 811 193 430 164 24 811 257 390 127 37 811
62 พรรษนันท์ศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 59 0 59 0 59 19 39 1 0 59 35 24 0 0 59 37 22 0 0 59 36 23 0 0 59
63 สตูลศานติศึกษา สช.จังหวัดสตูล 3 323 0 323 0 323 112 143 68 0 323 151 88 84 0 323 215 75 33 0 323 195 90 38 0 323
64 อนุบาลท่าแพพัฒนา สช.จังหวัดสตูล 3 120 2 122 0 120 35 64 21 0 120 0 69 51 0 120 17 64 36 3 120 26 57 37 0 120
65 สุไหงอุเปวิทยา สช.จังหวัดสตูล 3 63 1 64 0 63 31 19 13 0 63 30 21 12 0 63 33 16 14 0 63 30 19 14 0 63
66 อนุบาลโอบอ้อม สช.จังหวัดสตูล 3 31 2 33 0 31 11 20 0 0 31 7 22 2 0 31 14 14 3 0 31 14 17 0 0 31
67 อนุบาลอรอนงค์ สช.จังหวัดสตูล 3 72 0 72 0 72 5 41 22 4 72 2 31 35 4 72 27 38 6 1 72 35 32 3 2 72
68 วิทยาพิพัฒน์ สช.จังหวัดสตูล 3 72 2 74 0 72 8 39 18 7 72 0 38 31 3 72 16 45 9 2 72 18 39 13 1 71
69 อนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ สช.จังหวัดสตูล 2 35 0 35 0 35 23 12 0 0 35 18 17 0 0 35 12 23 0 0 35 16 19 0 0 35
70 ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ ตชด.สตูล 3 47 0 47 0 47 0 15 23 9 47 0 11 32 4 47 5 26 15 1 47 6 27 12 2 47
71 ตชด.บ้านส้านแดง ตชด.สตูล 3 33 0 33 1 32 0 9 13 10 32 0 3 22 7 32 9 21 2 0 32 9 13 8 2 32
72 วรคามินอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 184 0 184 0 184 72 94 18 0 184 55 97 32 0 184 70 81 33 0 184 76 71 37 0 184
73 แหลมทองอุปถัมภ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 160 13 173 2 158 23 72 48 15 158 5 80 65 8 158 64 78 15 1 158 67 80 9 2 158
74 อามานะศักดิ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 656 0 656 0 656 273 307 68 8 656 195 349 111 1 656 395 226 29 6 656 372 258 21 5 656
75 เจริญศรีศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 98 0 98 0 98 7 43 32 16 98 4 36 49 9 98 14 27 32 25 98 8 46 32 12 98
76 บำรุงอิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 179 0 179 0 179 35 66 50 28 179 34 67 57 21 179 43 53 49 34 179 44 51 60 24 179
77 เตรียมศึกษาวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 296 0 296 0 296 4 67 125 100 296 1 32 185 78 296 41 117 115 23 296 83 126 57 30 296
78 จงรักสัตย์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 682 0 682 0 682 45 327 266 44 682 8 203 435 36 682 189 425 68 0 682 266 314 101 1 682
79 จ้องฮั้ว สช.จังหวัดปัตตานี 3 235 0 235 9 226 9 76 90 51 226 1 55 130 40 226 54 103 18 51 226 54 100 32 40 226
80 จิปิภพพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 453 0 453 1 452 207 174 62 9 452 144 196 106 6 452 318 104 29 1 452 257 167 28 0 452
81 เพชรชูนุเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 70 0 70 0 70 2 13 30 25 70 1 11 46 12 70 10 40 14 6 70 21 31 10 8 70
82 ซอลีฮียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 197 0 197 10 187 1 30 70 86 187 1 10 117 59 187 9 34 88 56 187 28 57 59 43 187
83 พีระยานาวินคลองหินวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 410 0 410 0 410 20 127 149 114 410 16 71 217 106 410 90 164 130 26 410 51 189 130 40 410
84 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 157 0 157 0 157 1 37 72 47 157 0 29 92 36 157 21 62 56 18 157 28 77 37 15 157
85 แสงประทีปวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 239 0 239 29 210 0 39 87 84 210 3 26 110 71 210 15 66 96 33 210 9 69 77 55 210
86 บากงพิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 228 0 228 23 205 2 37 89 77 205 0 19 126 60 205 20 55 73 57 205 31 54 49 71 205
87 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 274 0 274 0 274 3 55 204 12 274 0 42 225 7 274 45 106 103 20 274 69 92 94 19 274
88 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 26 0 26 0 26 12 6 8 0 26 10 8 8 0 26 8 8 10 0 26 10 8 8 0 26
89 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 1 11 0 11 0 11 0 3 6 2 11 0 0 10 1 11 2 5 4 0 11 1 5 5 0 11
90 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม สช.จังหวัดปัตตานี 3 286 0 286 8 278 0 42 106 130 278 0 17 178 83 278 25 141 78 34 278 34 119 78 47 278
91 ดรุณมุสลิมวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 37 0 37 0 37 6 13 15 3 37 7 12 15 3 37 4 10 20 3 37 8 11 15 3 37
92 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สช.จังหวัดปัตตานี 3 59 0 59 0 59 8 28 17 6 59 9 15 28 7 59 7 24 18 10 59 11 20 14 14 59
93 อิสลามศาสน์วิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 73 0 73 3 70 21 30 19 0 70 19 30 21 0 70 21 37 12 0 70 11 43 16 0 70
94 รัศมีสถาปนา สช.จังหวัดปัตตานี 1 50 0 50 0 50 0 5 43 2 50 6 13 29 2 50 0 4 46 0 50 3 7 38 2 50
95 อิสลามประชาสงเคราะห์ สช.จังหวัดปัตตานี 3 339 0 339 0 339 12 94 158 75 339 9 73 178 79 339 58 136 116 29 339 60 140 79 60 339
96 อิสลามนิติวิทย์ สช.จังหวัดปัตตานี 1 20 0 20 0 20 1 8 8 3 20 2 7 8 3 20 3 5 9 3 20 0 7 10 3 20
97 มัสญิดตะลุบัน สช.จังหวัดปัตตานี 3 325 0 325 38 287 7 65 144 71 287 3 47 176 61 287 98 140 38 11 287 83 130 43 31 287
98 ศาสนศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี 3 284 0 284 15 269 8 71 103 87 269 9 50 142 68 269 59 115 85 10 269 64 119 42 44 269
99 สามารถดีวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 84 0 84 0 84 1 24 30 29 84 0 9 60 15 84 17 23 32 12 84 16 20 21 27 84
100 สายบุรีอิสลามวิทยา สช.จังหวัดปัตตานี 3 422 0 422 35 387 5 137 155 90 387 1 93 230 63 387 45 195 135 12 387 48 161 142 36 387
รวมทั้งหมด 593 35,448 200 35,648 658 34,790 5,780 13,202 11,213 4,587 34,782 4,419 11,266 15,163 3,970 34,818 10,480 14,386 8,250 1,702 34,818 11,103 13,597 7,564 2,551 34,815
1 2 3 หน้าที่ 1/3