สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3 แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,222 83,091 35,344
(42.54)
21,257
(25.58)
14,871
(17.90)
11,620
(13.98)
83,091 16,738
(20.14)
32,075
(38.60)
25,822
(31.08)
8,456
(10.18)
83,091 17,570
(21.15)
20,622
(24.82)
23,624
(28.43)
21,275
(25.60)
83,091 26,172
(31.50)
24,650
(29.67)
18,078
(21.76)
14,191
(17.08)
83,091
สช. 252 50,786 22,167
(43.65)
12,379
(24.37)
9,327
(18.37)
6,913
(13.61)
50,786 11,076
(21.81)
20,578
(40.52)
15,215
(29.96)
3,917
(7.71)
50,786 11,332
(22.31)
12,449
(24.51)
12,900
(25.40)
14,105
(27.77)
50,786 17,755
(34.96)
14,597
(28.74)
10,644
(20.96)
7,790
(15.34)
50,786
ตชด. 24 1,166 369
(31.65)
296
(25.39)
266
(22.81)
235
(20.15)
1,166 151
(12.95)
477
(40.91)
416
(35.68)
122
(10.46)
1,166 220
(18.87)
204
(17.50)
310
(26.59)
432
(37.05)
1,166 320
(27.44)
308
(26.42)
275
(23.58)
263
(22.56)
1,166
รวม 1,498 135,043 57,880
(42.86)
33,932
(25.13)
24,464
(18.11)
18,767
(13.90)
135,043 27,965
(20.71)
53,130
(39.34)
41,453
(30.70)
12,495
(9.25)
135,043 29,122
(21.56)
33,275
(24.64)
36,834
(27.28)
35,812
(26.52)
135,043 44,247
(32.77)
39,555
(29.29)
28,997
(21.47)
22,244
(16.47)
135,043