สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะพื้นฐาน 5 ประการ

1 ความสามารถในการสื่อสาร
2 ความสามารถในการคิด
3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี