ข้อมูลอาคารเรียน
               หลังที่ 1 แบบ สปช. 105/29 ลักษณะอาคาร  ถาวร        สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2538    งบประมาณ 1,640,000      ได้รับจากต้นสังกัด
     ห้องเรียนตามแปลน  4  พื้นที่/ห้องเรียน 54.00  ห้องเรียน  4   ห้องพิเศษ  0  ห้องว่าง  0 ห้องกลุ่ม 0  ห้องอื่นๆ 0
     ข้อมูลการซ่อมแซม