ข้อมูลอาคารเรียน
               หลังที่ 1 แบบสปช. 601/26                          สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535          งบประมาณ 80,000               ได้รับจากต้นสังกัด
   ใช้การได้  4  ใช้การไม่ได้  0 สาเหตุที่ใช้การไม่ได้ -
     ข้อมูลการซ่อมแซม