สรุปสารสนเทศทางการศึกษา 5 ปีการศึกษา 2554
            สรุปสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2554 จัดทำขึ้นเพื่อดูแนวโน้มของข้อมูลฯ สำหรับ ประกอบการวางแผน และการพิจารณาดำเนินการบริหาร การจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยแสดงข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา เป็นภาพรวมของหน่วยงานในปีการศึกษา 2554 และข้อมูลพื้นฐานฯ ย้อนหลัง 5 ปี ( 2550 – 2554) นำเสนอเป็น 4 ตอน ดังนี้
รายการ
หน้า
ปก คำนำ สารบัญ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดยะลา
1-2
  แผนที่จังหวัดยะลา  
  ประชากรวัยเรียน  
  หน่วยงานที่จัดบริการการศึกษา  
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
3-8
  ประวัติความเป็นมา  
  แผนที่ขอบเขตตำบล/อำเภอของ สพป.ยะลา 1  
  ที่ตั้ง  
  พื้นที่และอาณาเขต  
  อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  การแบ่งส่วนราชการภายใน  
  อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  
ตอนที่ 3 สรุปสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554
9-22
  ตาราง 1 จำนวนโรงเรียนจำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา2554  
  ตาราง 2 จำนวนนักเรียนรายชั้น เพศ ห้องเรียนและอัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง ปีการศึกษา2554  
  ตาราง 3 จำนวนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม รายชั้น ปีการศึกษา 2554  
  ตาราง 4 จำนวนนักเรียนพิการจำแนกประเภทและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2554  
  ตาราง 5 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสจำแนกเพศ ระกับการศึกษา และประเภท ปีการศึกษา 2554  
  ตาราง 6 จำนวนนักเรียนรายชั้น เพศ ต่อประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2554  
  ตาราง 7 จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู ห้องเรียน  ครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2554  
  ตาราง 8 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2554  
  ตาราง 9 จำนวนงบประมาณที่ได้รับในการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2554  
  ตาราง 10 การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับในการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2554 ตามกลยุทธ์  
  ตาราง 11 ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละการสอบ LAS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2553  
  ตาราง 12 ผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2553  
  ตาราง 13 จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุรายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2553  
  ตาราง 14 จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553  
  ตาราง 15 จำนวนงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามหมวดรายจ่าย  
ตอนที่ 4 เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐาน 5 ปี (2550 - 2554)
23-30
  ตาราง 16 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2550 – 2554  
  ตาราง 17 จำนวนนักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2550 – 2554  
  ตาราง 18 ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ การสอบ LAS ชั้น ป.2 ป.5 และ ม.2 จำแนกรายวิชา ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2549-2553  
  ตาราง 19 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการสอบ O-NET ชั้น ป.3, ป.6, และ ม.3 จำแนกรายวิชา  ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2549-2553  
  ตาราง 20 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2549 – 2553  
  ตาราง 21 จำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ปี 2549-2554  
  ตาราง 22 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับในการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2549 – 2553  
  ตาราง 23 จำนวนประชากรรายอายุ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 (อำเภอเมืองยะลา รามัน และกรงปินัง) ณ เดือนธันวาคม  
แสดงทั้งหมด
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ยะลา เขต 1