Login
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!
ผู้ใช้งานขณะนี้
มี 4 คนกำลังใช้งาน (มี 4 คนกำลังใช้งาน ปฏิทิน)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 4

มีต่อ...
จำนวนผู้ใช้งานเว็บ
ผู้ใช้งานวันนี้ : 1313
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 5959
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 317317317
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 961961961
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) :
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 4242
ขอเชิญครูเยาวลักษณ์ สุภัทรชัยวงศ์ เข้าอบรมที่ สพป.ยล1
งานบริหารงานบุคคล
เริ่ม : พุธ 15th of สิงหาคม 2012 02:30:00 PM
จบ : พุธ 15th of สิงหาคม 2012 02:30:00 PM
ติดต่อ :

Email :
URL :

ขอเชิญครูเยาวลักษณ์ สุภัทรชัยวงศ์ เข้าอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลเรื่องการอ่านและคิดวิเคราะห์ ที่สพป.ยล1

Who's Going ? (1) : dr001
Who's not Going ? (0) :