ประวัติโรงเรียนบ้านต้นแซะ
  
         
      โรงเรียนบ้านต้นแซะ ตั้งอยู่ หมู่ที่  5 บ้านยือนือเร๊ะ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา เศษ  ห่างจากตัวเมืองยะลา 40 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองอำเภอรามันประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลา 71 ปี โดยเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2481 ให้ชื่อโรงเรียนตามชื่อหมู่บ้านว่าโรงเรียนบ้านยือนือเร๊ะ และเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนบ้านต้นแซะ
ในเวลาต่อมา ปัีจจุบัีนเป็นสมาชิกของกลุ่มลุ่มน้ำสายบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเีรียนที่อยู่ไกลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1มากที่สุดโรงเรียนบ้านต้นแซะมีผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนนี้ทั้งสิ้น 13 คน ปัจจุบันจำนวนบุคลากรของโรงเรียนบ้านต้นแซะ
มีทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 1 คนคือ นางรอยทรง การีอูมา ข้าราชการครูสายผู้สอน 10 คน พนักงานราชการ 3 คน
นักการภารโรง 1 คน ปัจจุบันเปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษา ปี่ที่ 6  จำนวนนักเรียน  294  คน

                
อาคารสถานที่

 

บริเวณอาคาร ป.1 ก บริเวณอาคาร สปช.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านต้นแซะ ป้ายหน้าโรงเรียนบ้านต้นแซะ
   
 
บริเวณศาลาเสริมปัญญา อาคารละหมาด (กำลังดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ)