นักเรียนโรงเรียนวัดลำพะยา 
เข้าร่วมประกวดบทร้อยแก้ว  ร้อยกรอง 
ในกลุ่มโรงเรียนสามพญา
ณ โรงเรียนวัดลำใหม่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2552
เด็กหญิงสุลมัยย๊ะ  สาอุ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 2
การประกวดอ่านบทร้อยกรอง
เด็กหญิงอัสนา  เด็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 1
การประกวดอ่านร้อยแก้ว