ต้อนรับคณะกรรมกา.

โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆ?.
ชนะเลิศการประกวด.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
การแข่งขันร้องเพ.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ประเมินรางวัล "เพช.

โรงเรียนบ้านท่าสาป
แข่งขันกีฬา กรีฑา .

โรงเรียนบ้านท่าสาป
ต้อนรับพี่เลี้ยง.

โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
More all