ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 12/11/2562 แจ้งโอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (70%)[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 12/11/2562 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 07/11/2562 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 07/11/2562  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 04/11/2562 เผยแพร่รายงานสรุปสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และสถิติข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี[กลุ่มนโยบายและแผน]  
 04/11/2562 ประกาศรายชื่อผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน[กลุ่มนโยบายและแผน]  
 31/10/2562 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาปี 2562 (เพิ่มเติม)[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 30/10/2562 บัญชีรายชื่อผู้ได้ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งใน รร.สังกัด สพป.ยะลา เขต 1 [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 29/10/2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)[กลุ่มนโยบายและแผน]  
 28/10/2562 แก้ไข แจ้งจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เรื่องการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าจ้างธุรการประจำเดือน ตุลาคม 2562 [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 28/10/2562 แจ้ง จากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เรื่องการโอนค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าจ้างธุรการประจำเดือน ตุลาคม 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 24/10/2562 ประกาศเปลี่ยนตำแหน่งข้ารชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 24/10/2562 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 22/10/2562 รับยายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน4งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 18/10/2562 ซื้อสื่อโครงการบ้านนักวิทย์[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 18/10/2562 จ้างซ่อมไฟฟ้าห้องรายา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 15/10/2562 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2)[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 15/10/2562 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 10/10/2562 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 07/10/2562 ลาป่วย.....ยื่นใบลาอย่างไรให้ถูกต้อง[กลุ่มกฏหมายและคดี]
 07/10/2562 โอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน กันยายน 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 04/10/2562 โอนเงินค่าจ้างบุคลากรโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 04/10/2562 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือนกันยายน 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 03/10/2562 แจ้งโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อทดแทนให้กับสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 03/10/2562 แจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เทอม 1 /2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 01/10/2562 ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่้อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๒ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 01/10/2562 แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 30/09/2562 โอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2562 (รายใหม่)[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 28/09/2562 คำสั่งงาน"ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 26/09/2562 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อทดแทนให้กับสถานศึกษา ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561[กลุ่มนโยบายและแผน]
 26/09/2562 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2562 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[กลุ่มนโยบายและแผน]
 25/09/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 25/09/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 24/09/2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าครุภัณฑ์สำนักงาน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 23/09/2562 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน (สพป.ยล1)[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 20/09/2562 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ยะลา เขต ๑ [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 19/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ยะลา เขต ๑ [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 19/09/2562 แจ้งเปิดระบบ DMC เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พ.ย.2562[กลุ่มนโยบายและแผน]
 17/09/2562 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 17/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 16/09/2562 กู้ยืมเงินแล้วมีเจตนาไม่ชำระหนี้ผิดวินัยหรือไม่[กลุ่มกฏหมายและคดี]
 16/09/2562 แนวทางการดำเนินคดี[กลุ่มกฏหมายและคดี]
 13/09/2562 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 12/09/2562 แจ้งโอนเงินค่าจ้างพนักงานธุรการโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 12/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑ (เพิ่มเติม)[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 11/09/2562 แจ้งโอนเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 09/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 09/09/2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 09/09/2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อรถเข็น[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 04/09/2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 page 1 / 46