ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 18/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[โรงเรียนบ้านปาแตรายอ]  
 15/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[โรงเรียนบ้านปาแตรายอ]  
 09/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน[โรงเรียนบ้านโกตาบารู]  
 09/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องค่าซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาหลักสูตร[โรงเรียนบ้านกาดือแป]  
 09/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องค่าซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน[โรงเรียนบ้านกาดือแป]  
 04/07/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]  
 04/07/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]  
 04/07/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]  
 04/07/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]  
 03/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องค่าซื้อวัสดุตามโครงการหนูน้อยพิทักษ์ความสะอาด[โรงเรียนบ้านกาดือแป]  
 03/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่องค่าซื้อวัสดุตามโครงการหนูน้อยพิทักษ์ความสะอาด[โรงเรียนบ้านกาดือแป]
 03/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อซื้อหมึกเครื่องปริ้น[โรงเรียนบ้านกาดือแป]
 03/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[โรงเรียนบ้านปาแตรายอ]
 03/07/2562 ประกาศซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมนโยบายต้นสังกัดและนโยบายภาครัฐ[โรงเรียนบ้านปาแตรายอ]
 02/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง[โรงเรียนบ้านโกตาบารู]
 02/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อพัดลมพร้อมอุปกรณ์[โรงเรียนบ้านโกตาบารู]
 01/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด[โรงเรียนบ้านยะลา]
 01/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ [โรงเรียนบ้านยะลา]
 01/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินระบบสายไฟห้องคอมพิวเตอร์ [โรงเรียนบ้านยะลา]
 01/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อลำโพงช่วยสอนแบบพกพา[โรงเรียนบ้านตะโละ]
 28/06/2562 ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 28/06/2562 ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 28/06/2562 ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 27/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง ถ่ายเอกสารธุรการชั้นเรียนและข้อสอบอ่านออกเขียนได้ [โรงเรียนวังธราธิปวิทยา]
 26/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อของเล่นปฐมวัย[โรงเรียนบ้านโกตาบารู]
 26/06/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 26/06/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสาร[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 26/06/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 25/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบบันทึกธุรการชั้นเรียน[โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา]
 25/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรมจัดซื้อกระถางปลูกดอกไม้จัดสวนหย่อม[โรงเรียนบ้านยะลา]
 25/06/2562 ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารข้อสอบภาษาไทยของนักเรียนชั้นป.1-ป.6[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 25/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์ลงโฟมบอร์ดและป้ายไวนิล[โรงเรียนบ้านโกตาบารู]
 25/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม[โรงเรียนบ้านโกตาบารู]
 25/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมการอ่าน[โรงเรียนบ้านโกตาบารู]
 19/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[โรงเรียนบ้านปาแตรายอ]
 19/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[โรงเรียนบ้านปาแตรายอ]
 19/06/2562 ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 19/06/2562 ประกาศโรงเรียนบ้านกือเม็ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 17/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง โทรทัศน์ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว ตามโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[โรงเรียนบ้านตะโละ]
 14/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[โรงเรียนคุรุประชาสรรค์]
 13/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้[โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา]
 12/06/2562 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ [โรงเรียนบ้านยะลา]
 11/06/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 11/06/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 11/06/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 11/06/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 10/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 10/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุ [โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 10/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา[โรงเรียนประชาอุทิศ]
 10/06/2562 ประกาศ (แก้ไข) รายงานจ้างเหมาจัดทำฐาน ฝ่ายกิจกรรมทางน้ำงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ[โรงเรียนประชาอุทิศ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 page 1 / 34