ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 31/10/2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562[โรงเรียนบ้านเบญญา]  
 30/10/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒[โรงเรียนบือดองพัฒนา]  
 30/10/2562 ประกาศโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์) ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นธุรการโรงเรียน[โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ]  
 12/10/2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [โรงเรียนคุรุประชาสรรค์]  
 11/10/2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒[โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์]  
 03/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร[โรงเรียนบ้านกรงปินัง]  
 09/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวีเฉพาะเจาะจง เรื่องค่าซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและพัสดุ[โรงเรียนบ้านกาดือแป]  
 09/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวีเฉพาะเจาะจง เรื่องค่าซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ1[โรงเรียนบ้านกาดือแป]  
 09/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวีเฉพาะเจาะจง เรื่องค่าซื้อวัสดุตามโครงการซ่อมแซมวัสดุสำนักงาน.[โรงเรียนบ้านกาดือแป]  
 07/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ค่าจ้างเหมารถโครงการศึกษาแหล่งเรียนร[โรงเรียนบ้านโกตาบารู]  
 07/10/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[โรงเรียนบ้านปูลัย]
 07/10/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อหนังสืองบสื่อภาษาไทย[โรงเรียนบ้านโกตาบารู]
 07/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมนักเรียน[โรงเรียนบ้านโกตาบารู]
 02/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำไวนิลโครงการพัฒนางานวิชาการ[โรงเรียนบ้านกาลูปัง]
 01/02/2557  เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ[โรงเรียนบ้านรามัน]
 01/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จค่าถ่ายเอกสารแบบพัฒนาการผู้เรียน[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการระบบช่วยเหลือนัเรียน[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการประชาธิปไตย[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการสื่อสารภาษาต่างประเทศ[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการอ่านสารสู่ฝัน[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการนิเทศภายใน[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายใน[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 27/09/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 26/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเสื้อกีฬา[โรงเรียนบ้านโกตาบารู]
 26/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อลำโพง[โรงเรียนบ้านโกตาบารู]
 26/09/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 26/09/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 26/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติก [โรงเรียนบ้านยะลา]
 26/09/2562 ประกาศผู้ชนะราคา เรื่อง กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ [โรงเรียนบ้านยะลา]
 26/09/2562 ประกาศผู้ชนะราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน[โรงเรียนบ้านยะลา]
 23/09/2562 ต้อนรับครูใหม่[โรงเรียนวัดชมพูสถิต]
 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ [โรงเรียนบ้านกาลูปัง]
 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อไวนิลโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน[โรงเรียนบ้านกือเม็ง]
 19/09/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 19/09/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 19/09/2562 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ[โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ]
 17/09/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[โรงเรียนบ้านปูลัย]
 17/09/2562 แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน[โรงเรียนบ้านสาคอ]
 17/09/2562 กิจกรรมศึกษานิเทศก์มาเยี่ยมโรงเรียน[โรงเรียนบ้านสาคอ]
 17/09/2562 กิจกรรมเกษตรพอเพียง[โรงเรียนบ้านสาคอ]
 17/09/2562 กิจกรรมโครงการยุวชลกรเรียนรู้ชลประทาน[โรงเรียนบ้านสาคอ]
 16/09/2562 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่[โรงเรียนบ้านสาคอ]
 16/09/2562 กิจกรรมกีฬา[โรงเรียนบ้านสาคอ]
 16/09/2562 กิจกรรมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์[โรงเรียนบ้านสาคอ]
 16/09/2562 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการงานอาชีพ[โรงเรียนบ้านสาคอ]
 16/09/2562 กิจกรรมมอบของให้กับนักเรียนต้อนรับวันฮารีรายอ[โรงเรียนบ้านสาคอ]
 16/09/2562 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์[โรงเรียนบ้านสาคอ]
 16/09/2562 กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี2562[โรงเรียนบ้านสาคอ]
 16/09/2562 กิจกรรมประชุมติดตามงานธุรการชั้นเรียน[โรงเรียนบ้านสาคอ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 page 1 / 37