รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ความรู้กับจราจร
           สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา อบรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลาเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 12 / 15
 551.โครงการครู 5 นาที[25/06/2560]
 552.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2560]
 553.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2560]
 554.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2560]
 555.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2560]
 556.รับถ้วยรางวัล[20/06/2560]
 557.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2560]
 558.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2560]
 559.มอบเกียรติบัตร[19/06/2560]
 560.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2560]
 561.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2560]
 562.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2560]
 563.ศึกษาดูงาน[17/06/2560]
 564.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2560]
 565.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2560]
 566.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2560]
 567.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2560]
 568.อบรมอาสาจราจร[05/06/2560]
 569.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2560]
 570.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2560]
 571.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2560]
 572.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2560]
 573.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2560]
 574.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2560]
 575.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2560]
 576.ขอแสดงความยินดี[28/05/2560]
 577.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2560]
 578.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2560]
 579.ประเมินครู คศ.3[22/05/2560]
 580.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2560]
 581.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2560]
 582.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2560]
 583.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2560]
 584.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2560]
 585.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2560]
 586.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2560]
 587.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2560]
 588.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2560]
 589.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2560]
 590.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2560]
 591.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2560]
 592.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2560]
 593.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2560]
 594.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2560]
 595.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2560]
 596.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2560]
 597.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2560]
 598.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2560]
 599.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2560]
 600.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2560]


หน้าแรก