รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561
      สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ได้ประกาศผลสอบ ONET ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ใน4 วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ศณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลาสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 11 คน และผลสอบคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยปีที่ผ่านมา ในปีนี่คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ (สพป.ยล1) ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
  

 ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-03-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 12 / 15
 551.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2562]
 552.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2562]
 553.มอบเกียรติบัตร[25/06/2562]
 554.โครงการครู 5 นาที[25/06/2562]
 555.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2562]
 556.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2562]
 557.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2562]
 558.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2562]
 559.รับถ้วยรางวัล[20/06/2562]
 560.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2562]
 561.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2562]
 562.มอบเกียรติบัตร[19/06/2562]
 563.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2562]
 564.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2562]
 565.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2562]
 566.ศึกษาดูงาน[17/06/2562]
 567.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2562]
 568.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2562]
 569.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2562]
 570.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2562]
 571.อบรมอาสาจราจร[05/06/2562]
 572.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2562]
 573.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2562]
 574.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2562]
 575.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2562]
 576.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2562]
 577.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2562]
 578.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2562]
 579.ขอแสดงความยินดี[28/05/2562]
 580.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2562]
 581.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2562]
 582.ประเมินครู คศ.3[22/05/2562]
 583.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2562]
 584.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2562]
 585.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2562]
 586.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2562]
 587.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2562]
 588.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2562]
 589.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2562]
 590.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 591.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2562]
 592.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2562]
 593.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2562]
 594.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2562]
 595.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2562]
 596.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2562]
 597.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2562]
 598.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2562]
 599.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2562]
 600.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2562]


หน้าแรก