รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา
    โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ 
-นโยบายการจัดการศึกษา แผนงานขับเคลื่อนของโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
-การพัฒนาบุคลิคภาพ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ / วัฒนธรรม องค์กรโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล เป็นวิทยากร
-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดย นางศิริพร  อมรนรชัย และคณะ
-ระบบการสร้างวินัย ดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน / การสือสารในองค์กร โดย นางปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์
-การบริหารจัดการชั้นเรียน โดย จุฑารัตน์  แก้วประดับ และคณะ 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 11 / 15
 501.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2562]
 502.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2562]
 503.มอบเกียรติบัตร[15/09/2562]
 504.มอบเกียรติบัตร[11/09/2562]
 505.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2562]
 506.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2562]
 507.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2562]
 508.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2562]
 509.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2562]
 510.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2562]
 511.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2562]
 512.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2562]
 513.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2562]
 514.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2562]
 515.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2562]
 516.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2562]
 517.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2562]
 518.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2562]
 519.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2562]
 520.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2562]
 521.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2562]
 522.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 523.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 524.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2562]
 525.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2562]
 526.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2562]
 527.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2562]
 528.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2562]
 529.มอบเกียรติบัตร[31/07/2562]
 530.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2562]
 531.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2562]
 532.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2562]
 533.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2562]
 534.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2562]
 535.เยี่ยมป่วย[22/07/2562]
 536.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2562]
 537.มอบรางวัล[22/07/2562]
 538.แสดงความยินดี[22/07/2562]
 539.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2562]
 540.ขอแสดงความยินดี [17/07/2562]
 541.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2562]
 542.มอบเกียรติบัตร[10/07/2562]
 543.แห่เทียนพรรษา[09/07/2562]
 544.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 545.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2562]
 546.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2562]
 547.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2562]
 548.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2562]
 549.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2562]
 550.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2562]


หน้าแรก