รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา
    โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ 
-นโยบายการจัดการศึกษา แผนงานขับเคลื่อนของโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
-การพัฒนาบุคลิคภาพ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ / วัฒนธรรม องค์กรโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล เป็นวิทยากร
-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดย นางศิริพร  อมรนรชัย และคณะ
-ระบบการสร้างวินัย ดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน / การสือสารในองค์กร โดย นางปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์
-การบริหารจัดการชั้นเรียน โดย จุฑารัตน์  แก้วประดับ และคณะ 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 12 / 15
 551.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2562]
 552.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2562]
 553.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2562]
 554.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2562]
 555.มอบเกียรติบัตร[26/06/2562]
 556.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2562]
 557.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2562]
 558.มอบเกียรติบัตร[25/06/2562]
 559.โครงการครู 5 นาที[25/06/2562]
 560.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2562]
 561.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2562]
 562.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2562]
 563.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2562]
 564.รับถ้วยรางวัล[20/06/2562]
 565.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2562]
 566.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2562]
 567.มอบเกียรติบัตร[19/06/2562]
 568.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2562]
 569.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2562]
 570.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2562]
 571.ศึกษาดูงาน[17/06/2562]
 572.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2562]
 573.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2562]
 574.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2562]
 575.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2562]
 576.อบรมอาสาจราจร[05/06/2562]
 577.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2562]
 578.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2562]
 579.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2562]
 580.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2562]
 581.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2562]
 582.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2562]
 583.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2562]
 584.ขอแสดงความยินดี[28/05/2562]
 585.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2562]
 586.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2562]
 587.ประเมินครู คศ.3[22/05/2562]
 588.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2562]
 589.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2562]
 590.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2562]
 591.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2562]
 592.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2562]
 593.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2562]
 594.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2562]
 595.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 596.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2562]
 597.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2562]
 598.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2562]
 599.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2562]
 600.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2562]


หน้าแรก