รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา
    โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ 
-นโยบายการจัดการศึกษา แผนงานขับเคลื่อนของโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
-การพัฒนาบุคลิคภาพ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ / วัฒนธรรม องค์กรโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล เป็นวิทยากร
-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดย นางศิริพร  อมรนรชัย และคณะ
-ระบบการสร้างวินัย ดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน / การสือสารในองค์กร โดย นางปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์
-การบริหารจัดการชั้นเรียน โดย จุฑารัตน์  แก้วประดับ และคณะ 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 12 / 14
 551.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2562]
 552.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2562]
 553.ขอแสดงความยินดี[28/05/2562]
 554.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2562]
 555.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2562]
 556.ประเมินครู คศ.3[22/05/2562]
 557.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2562]
 558.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2562]
 559.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2562]
 560.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2562]
 561.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2562]
 562.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2562]
 563.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2562]
 564.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 565.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2562]
 566.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2562]
 567.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2562]
 568.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2562]
 569.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2562]
 570.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2562]
 571.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2562]
 572.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2562]
 573.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2562]
 574.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2562]
 575.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 576.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 577.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2562]
 578.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 579.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 580.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2562]
 581.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2562]
 582.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2562]
 583.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2562]
 584.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2562]
 585.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2562]
 586.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2562]
 587.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 588.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 589.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2562]
 590.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2562]
 591.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2562]
 592.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2562]
 593.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2562]
 594.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2562]
 595.นิเทศติดตาม[19/12/2562]
 596.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2562]
 597.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2562]
 598.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2562]
 599.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2562]
 600.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2562]


หน้าแรก