รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา
    โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ 
-นโยบายการจัดการศึกษา แผนงานขับเคลื่อนของโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
-การพัฒนาบุคลิคภาพ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ / วัฒนธรรม องค์กรโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล เป็นวิทยากร
-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดย นางศิริพร  อมรนรชัย และคณะ
-ระบบการสร้างวินัย ดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน / การสือสารในองค์กร โดย นางปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์
-การบริหารจัดการชั้นเรียน โดย จุฑารัตน์  แก้วประดับ และคณะ 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 14 / 15
 651.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2562]
 652.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2562]
 653.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2562]
 654.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2562]
 655.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2562]
 656.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2562]
 657.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2562]
 658.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2562]
 659.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2562]
 660.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2562]
 661.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2562]
 662.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2562]
 663.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2562]
 664.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2562]
 665.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2562]
 666.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2562]
 667.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2562]
 668.อบรมยาเสพติด[06/09/2562]
 669.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2562]
 670.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2562]
 671.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2562]
 672.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2562]
 673.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2562]
 674.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2562]
 675.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2562]
 676.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2562]
 677.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2562]
 678.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2562]
 679.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2562]
 680.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2562]
 681.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2562]
 682.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2562]
 683.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2562]
 684.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2562]
 685.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2562]
 686.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2562]
 687.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2562]
 688.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2562]
 689.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2562]
 690.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2562]
 691.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2562]
 692.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2562]
 693.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2562]
 694.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2562]
 695.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2562]
 696.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2562]
 697.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2562]
 698.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2562]
 699.แสดงมายากล[13/06/2562]
 700.พิธีไหว้ครู[13/06/2562]


หน้าแรก