รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา
    โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ 
-นโยบายการจัดการศึกษา แผนงานขับเคลื่อนของโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
-การพัฒนาบุคลิคภาพ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ / วัฒนธรรม องค์กรโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล เป็นวิทยากร
-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดย นางศิริพร  อมรนรชัย และคณะ
-ระบบการสร้างวินัย ดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน / การสือสารในองค์กร โดย นางปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์
-การบริหารจัดการชั้นเรียน โดย จุฑารัตน์  แก้วประดับ และคณะ 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 4 / 15
 151.จับฉลากกีฬาสี ประจำปี 2561[01/06/2562]
 152.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 153.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2562]
 154.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2562]
 155.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2562]
 156.ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2562]
 157.พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย ปีที่3[19/03/2562]
 158.ครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14/03/2562]
 159.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[09/03/2562]
 160.มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ปฏิบัตรหน้าที่ ยุวบรรณารักษ์ [09/03/2562]
 161.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2562]
 162.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2562]
 163.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2562]
 164.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2562]
 165.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2562]
 166.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2562]
 167.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2562]
 168.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2562]
 169.แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561[08/02/2562]
 170.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2562]
 171.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2562]
 172.ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม[24/01/2562]
 173.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด[24/01/2562]
 174.มโนราห์แอโรบิก[18/01/2562]
 175.เด็กประพฤติดีมีค่านิยม[18/01/2562]
 176.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[18/01/2562]
 177.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/01/2562]
 178.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ[18/01/2562]
 179.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[06/12/2562]
 180.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2562]
 181.ทำบุญตักบาตร[06/12/2562]
 182.สวัสดีปีใหม่ 2561[04/12/2562]
 183.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐[28/11/2562]
 184.รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[27/11/2562]
 185.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา[23/11/2562]
 186.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/11/2562]
 187.ประชุมผู้ปกครอง[18/11/2562]
 188.กิจกรรมอำลานักเรียน[29/09/2562]
 189.งานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2560[28/09/2562]
 190.มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู[27/09/2562]
 191.ทำบุญครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ[19/09/2562]
 192.เกษียณอายุ[15/09/2562]
 193.มุทิตาจิตผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[11/09/2562]
 194.งานเกษียณศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[11/09/2562]
 195.ตลาดยุวทูตความดี[25/08/2562]
 196.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย[24/08/2562]
 197.กิจกรรม "นครยะลาเกมส์ 60"[17/08/2562]
 198.การแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย "มหาชัย แชมเปี้ยนชิป"[11/08/2562]
 199.กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐[11/08/2562]
 200.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]


หน้าแรก