รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา
    โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ 
-นโยบายการจัดการศึกษา แผนงานขับเคลื่อนของโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
-การพัฒนาบุคลิคภาพ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ / วัฒนธรรม องค์กรโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล เป็นวิทยากร
-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดย นางศิริพร  อมรนรชัย และคณะ
-ระบบการสร้างวินัย ดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน / การสือสารในองค์กร โดย นางปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์
-การบริหารจัดการชั้นเรียน โดย จุฑารัตน์  แก้วประดับ และคณะ 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 5 / 15
 201.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 202.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2562]
 203.ความรู้กับจราจร[08/08/2562]
 204.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 205.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2562]
 206.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2562]
 207.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2562]
 208.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2562]
 209.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2562]
 210.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2562]
 211.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2562]
 212.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2562]
 213.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2562]
 214.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2562]
 215.รับเกียรติบัตร[29/06/2562]
 216.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2562]
 217.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2562]
 218.ประเมินครู[13/06/2562]
 219.ขวัญกำลังใจ[07/06/2562]
 220.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2562]
 221.ประชุมครู[07/06/2562]
 222.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 223.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2562]
 224.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2562]
 225.ประชุมบุคลากร[23/05/2562]
 226.ขอแสดงความยินดี[19/05/2562]
 227.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2562]
 228.กิจกรรม 5 ส[18/05/2562]
 229.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2562]
 230.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2562]
 231.ค่ายกลางวัน[06/03/2562]
 232.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2562]
 233.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2562]
 234.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2562]
 235.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2562]
 236.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2562]
 237.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2562]
 238.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2562]
 239.พัฒนาบุคลากร[12/10/2562]
 240.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2562]
 241.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2562]
 242.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2562]
 243.มอบเกียรติบัตร[13/09/2562]
 244.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2562]
 245.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2562]
 246.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2562]
 247.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2562]
 248.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2562]
 249.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2562]
 250.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2562]


หน้าแรก