รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา
    โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ 
-นโยบายการจัดการศึกษา แผนงานขับเคลื่อนของโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
-การพัฒนาบุคลิคภาพ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ / วัฒนธรรม องค์กรโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล เป็นวิทยากร
-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดย นางศิริพร  อมรนรชัย และคณะ
-ระบบการสร้างวินัย ดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน / การสือสารในองค์กร โดย นางปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์
-การบริหารจัดการชั้นเรียน โดย จุฑารัตน์  แก้วประดับ และคณะ 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 6 / 15
 251.มอบเกียรติบัตร[13/09/2562]
 252.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2562]
 253.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2562]
 254.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2562]
 255.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2562]
 256.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2562]
 257.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2562]
 258.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2562]
 259.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2562]
 260.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2562]
 261.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 262.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2562]
 263.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2562]
 264.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2562]
 265.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2562]
 266.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2562]
 267.ตรวจราชการ[13/07/2562]
 268.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2562]
 269.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2562]
 270.ทำบุญตักบาตร[24/06/2562]
 271.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2562]
 272.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2562]
 273.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2562]
 274.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2562]
 275.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2562]
 276.แถลงข่าว[16/06/2562]
 277.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2562]
 278.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2562]
 279.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2562]
 280.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2562]
 281.รับครูใหม่[09/06/2562]
 282.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 283.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 284.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 285.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2562]
 286.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 287.ประเมิน 5 ส.[07/06/2562]
 288.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2562]
 289.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2562]
 290.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2562]
 291.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2562]
 292.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2562]
 293.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2562]
 294.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2562]
 295.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2562]
 296.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2562]
 297.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2562]
 298.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2562]
 299.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2562]
 300.บัณฑิตน้อย[08/03/2562]


หน้าแรก