รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา
    โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ 
-นโยบายการจัดการศึกษา แผนงานขับเคลื่อนของโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
-การพัฒนาบุคลิคภาพ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ / วัฒนธรรม องค์กรโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล เป็นวิทยากร
-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดย นางศิริพร  อมรนรชัย และคณะ
-ระบบการสร้างวินัย ดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน / การสือสารในองค์กร โดย นางปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์
-การบริหารจัดการชั้นเรียน โดย จุฑารัตน์  แก้วประดับ และคณะ 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 6 / 14
 251.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 252.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 253.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2562]
 254.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 255.ประเมิน 5 ส.[07/06/2562]
 256.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2562]
 257.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2562]
 258.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2562]
 259.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2562]
 260.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2562]
 261.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2562]
 262.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2562]
 263.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2562]
 264.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2562]
 265.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2562]
 266.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2562]
 267.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2562]
 268.บัณฑิตน้อย[08/03/2562]
 269.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2562]
 270.มอบเกียรติบัตร[04/03/2562]
 271.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2562]
 272.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2562]
 273.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2562]
 274.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2562]
 275.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2562]
 276.ยินดีต้อนรับ[26/02/2562]
 277.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2562]
 278.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2562]
 279.ทัศนศึกษา[26/02/2562]
 280.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2562]
 281.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2562]
 282.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2562]
 283.เสริมสร้างความรู้[09/02/2562]
 284.ประชุมประจำเดือน[09/02/2562]
 285.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2562]
 286.มอบเกียรติบัตร[09/02/2562]
 287.มอบเกียรติบัตร[01/02/2562]
 288.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2562]
 289.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2562]
 290.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2562]
 291.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2562]
 292.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2562]
 293.มอบทุน[20/01/2562]
 294.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 295.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 296.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2562]
 297.กิจกรรมวันครู[19/01/2562]
 298.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2562]
 299.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2562]
 300.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2562]


หน้าแรก