รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา
    โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ 
-นโยบายการจัดการศึกษา แผนงานขับเคลื่อนของโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
-การพัฒนาบุคลิคภาพ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ / วัฒนธรรม องค์กรโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล เป็นวิทยากร
-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดย นางศิริพร  อมรนรชัย และคณะ
-ระบบการสร้างวินัย ดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน / การสือสารในองค์กร โดย นางปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์
-การบริหารจัดการชั้นเรียน โดย จุฑารัตน์  แก้วประดับ และคณะ 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 8 / 15
 351.ถวายพระพร[12/11/2562]
 352.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2562]
 353.รับครูใหม่[10/11/2562]
 354.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2562]
 355.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2562]
 356.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2562]
 357.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2562]
 358.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2562]
 359.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2562]
 360.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2562]
 361.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2562]
 362.มอบเกียรติบัตร[07/10/2562]
 363.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2562]
 364.เกษียณอายุ[01/10/2562]
 365.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2562]
 366.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2562]
 367.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2562]
 368.มอบเกียรติบัตร[18/09/2562]
 369.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2562]
 370.ครุมุทิตา[08/09/2562]
 371.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2562]
 372.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2562]
 373.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2562]
 374.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2562]
 375.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2562]
 376.มอบเกียรติบัตร[26/08/2562]
 377.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2562]
 378.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2562]
 379.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2562]
 380.ขวัญกำลังใจ[20/08/2562]
 381.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2562]
 382.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2562]
 383.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2562]
 384.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2562]
 385.ขวัญกำลังใจ[10/08/2562]
 386.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2562]
 387.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2562]
 388.สภาพบเพื่อน[28/07/2562]
 389.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2562]
 390.คุณภาพการศึกษา[28/07/2562]
 391.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2562]
 392.ขวัญกำลังใจ[20/07/2562]
 393.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2562]
 394.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 395.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2562]
 396.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2562]
 397.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2562]
 398.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2562]
 399.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2562]
 400.นิเทศติดตาม[24/06/2562]


หน้าแรก