รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา
    โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ 
-นโยบายการจัดการศึกษา แผนงานขับเคลื่อนของโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
-การพัฒนาบุคลิคภาพ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ / วัฒนธรรม องค์กรโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล เป็นวิทยากร
-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดย นางศิริพร  อมรนรชัย และคณะ
-ระบบการสร้างวินัย ดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน / การสือสารในองค์กร โดย นางปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์
-การบริหารจัดการชั้นเรียน โดย จุฑารัตน์  แก้วประดับ และคณะ 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 9 / 15
 401.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2562]
 402.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2562]
 403.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2562]
 404.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2562]
 405.มอบเกียรติบัตร[10/06/2562]
 406.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2562]
 407.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2562]
 408.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2562]
 409.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2562]
 410.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2562]
 411.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2562]
 412.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2562]
 413.นำเสนอสื่อ[16/05/2562]
 414.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2562]
 415.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2562]
 416.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2562]
 417.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2562]
 418.การนิเทศ[13/05/2562]
 419.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2562]
 420.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2562]
 421.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2562]
 422.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2562]
 423.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2562]
 424.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2562]
 425.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2562]
 426.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2562]
 427.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2562]
 428.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2562]
 429.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2562]
 430.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2562]
 431.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2562]
 432.มอบของที่ระลึก[11/03/2562]
 433.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2562]
 434.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2562]
 435.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2562]
 436.มอบเกียรติบัตร[06/03/2562]
 437.ทำบุญตักบาตร[03/03/2562]
 438.มอบเกียรติบัตร[03/03/2562]
 439.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2562]
 440.มอบเกียรติบัตร[27/02/2562]
 441.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2562]
 442.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2562]
 443.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2562]
 444.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2562]
 445.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2562]
 446.ขอแสดงความยินดี[17/02/2562]
 447.ธารน้ำใจ[10/02/2562]
 448.ขอแสดงความยินดี[09/02/2562]
 449.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2562]
 450.ประชุมบุคลากร[05/02/2562]


หน้าแรก