รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 11 / 14
 501.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2562]
 502.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2562]
 503.รับถ้วยรางวัล[20/06/2562]
 504.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2562]
 505.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2562]
 506.มอบเกียรติบัตร[19/06/2562]
 507.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2562]
 508.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2562]
 509.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2562]
 510.ศึกษาดูงาน[17/06/2562]
 511.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2562]
 512.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2562]
 513.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2562]
 514.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2562]
 515.อบรมอาสาจราจร[05/06/2562]
 516.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2562]
 517.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2562]
 518.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2562]
 519.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2562]
 520.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2562]
 521.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2562]
 522.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2562]
 523.ขอแสดงความยินดี[28/05/2562]
 524.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2562]
 525.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2562]
 526.ประเมินครู คศ.3[22/05/2562]
 527.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2562]
 528.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2562]
 529.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2562]
 530.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2562]
 531.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2562]
 532.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2562]
 533.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2562]
 534.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 535.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2562]
 536.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2562]
 537.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2562]
 538.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2562]
 539.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2562]
 540.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2562]
 541.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2562]
 542.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2562]
 543.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2562]
 544.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2562]
 545.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 546.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 547.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2562]
 548.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 549.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 550.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2562]


หน้าแรก