รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 12 / 14
 551.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2562]
 552.อบรมอาสาจราจร[05/06/2562]
 553.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2562]
 554.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2562]
 555.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2562]
 556.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2562]
 557.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2562]
 558.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2562]
 559.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2562]
 560.ขอแสดงความยินดี[28/05/2562]
 561.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2562]
 562.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2562]
 563.ประเมินครู คศ.3[22/05/2562]
 564.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2562]
 565.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2562]
 566.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2562]
 567.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2562]
 568.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2562]
 569.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2562]
 570.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2562]
 571.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 572.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2562]
 573.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2562]
 574.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2562]
 575.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2562]
 576.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2562]
 577.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2562]
 578.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2562]
 579.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2562]
 580.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2562]
 581.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2562]
 582.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 583.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 584.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2562]
 585.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 586.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 587.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2562]
 588.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2562]
 589.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2562]
 590.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2562]
 591.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2562]
 592.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2562]
 593.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2562]
 594.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 595.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 596.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2562]
 597.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2562]
 598.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2562]
 599.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2562]
 600.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2562]


หน้าแรก