รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
    11 มิถุนายน 2562 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1  ได้มานิเทศ ติดตามการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนอนุบาลยะลาเพื่อมุ่งเน้นแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ส่งเสริมนักเรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น และพัฒนาการเรียนการสอนที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป


 ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 12 / 15
 551.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2562]
 552.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2562]
 553.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2562]
 554.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2562]
 555.มอบเกียรติบัตร[26/06/2562]
 556.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2562]
 557.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2562]
 558.มอบเกียรติบัตร[25/06/2562]
 559.โครงการครู 5 นาที[25/06/2562]
 560.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2562]
 561.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2562]
 562.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2562]
 563.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2562]
 564.รับถ้วยรางวัล[20/06/2562]
 565.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2562]
 566.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2562]
 567.มอบเกียรติบัตร[19/06/2562]
 568.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2562]
 569.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2562]
 570.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2562]
 571.ศึกษาดูงาน[17/06/2562]
 572.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2562]
 573.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2562]
 574.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2562]
 575.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2562]
 576.อบรมอาสาจราจร[05/06/2562]
 577.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2562]
 578.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2562]
 579.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2562]
 580.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2562]
 581.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2562]
 582.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2562]
 583.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2562]
 584.ขอแสดงความยินดี[28/05/2562]
 585.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2562]
 586.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2562]
 587.ประเมินครู คศ.3[22/05/2562]
 588.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2562]
 589.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2562]
 590.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2562]
 591.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2562]
 592.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2562]
 593.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2562]
 594.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2562]
 595.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 596.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2562]
 597.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2562]
 598.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2562]
 599.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2562]
 600.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2562]


หน้าแรก