รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562
    

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันไหว้้ครู ของโรงเรียนอนุบายะลา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สอนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ คอยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป 
ศิริพร ::ข่าว  
ประทีป :: ภาพ
อามาล :: ประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 12 / 15
 551.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2562]
 552.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2562]
 553.มอบเกียรติบัตร[26/06/2562]
 554.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2562]
 555.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2562]
 556.มอบเกียรติบัตร[25/06/2562]
 557.โครงการครู 5 นาที[25/06/2562]
 558.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2562]
 559.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2562]
 560.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2562]
 561.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2562]
 562.รับถ้วยรางวัล[20/06/2562]
 563.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2562]
 564.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2562]
 565.มอบเกียรติบัตร[19/06/2562]
 566.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2562]
 567.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2562]
 568.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2562]
 569.ศึกษาดูงาน[17/06/2562]
 570.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2562]
 571.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2562]
 572.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2562]
 573.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2562]
 574.อบรมอาสาจราจร[05/06/2562]
 575.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2562]
 576.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2562]
 577.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2562]
 578.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2562]
 579.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2562]
 580.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2562]
 581.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2562]
 582.ขอแสดงความยินดี[28/05/2562]
 583.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2562]
 584.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2562]
 585.ประเมินครู คศ.3[22/05/2562]
 586.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2562]
 587.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2562]
 588.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2562]
 589.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2562]
 590.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2562]
 591.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2562]
 592.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2562]
 593.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 594.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2562]
 595.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2562]
 596.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2562]
 597.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2562]
 598.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2562]
 599.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2562]
 600.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2562]


หน้าแรก