รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 หน้า 32 / 65
 1551.ประชุมเตรียมการจัดงาน Symposium สื่อสองภาษา(ไทย-มลายู)[21/09/2562]
 1552.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา [21/09/2562]
 1553.คนดีศรียะลา[20/09/2562]
 1554.รองผอ.สพป.ยล.๑ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา[20/09/2562]
 1555.“พัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร”[20/09/2562]
 1556.คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันฯ จาก สพฐ.เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์[20/09/2562]
 1557.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ [20/09/2562]
 1558.รอง ผวจ.ยะลา ไปให้กำลังใจคณะกรรมการออกข้อสอบฯ [20/09/2562]
 1559.ครู ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ จัดจำลองบรรยากาศงานวัดเลี้ยงสังสรรค์[18/09/2562]
 1560.ยะลาคุมเข้ม การจัดสอบครูผู้ช่วย ใช้ชุดอีโอดี ตัดสัญญาณโทรศัพท์ทุกสนามสอบ[17/09/2562]
 1561.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ลงพื้นที่ จ.ยะลา ขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาการศึกษา ใน จชต.[16/09/2562]
 1562.ประชุมผ่านระบบ Conference [15/09/2562]
 1563.งานครบรอบ ๘๒ ปี ฉลองอาคารเรียน “อาคารเพชรรังษี[15/09/2562]
 1564.ให้กำลังใจกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับเขต[15/09/2562]
 1565.ประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมความพร้อมการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย[13/09/2562]
 1566.ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ[13/09/2562]
 1567.ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ [13/09/2562]
 1568.ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อจัดสรรโควต้าและคิดวงเงินเพื่อเลือนขั้นเงินเดือน[09/09/2562]
 1569.ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ยล.๑[09/09/2562]
 1570.บุคลากรในสำนักงาน เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [09/09/2562]
 1571.สพป.ยล.๑ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙[09/09/2562]
 1572.รอง ผอ.สพป.ร่วมเลี้ยงขอบคุณหน่วยกองกำลังที่ดูแลคุณครูในพื้นที่[08/09/2562]
 1573.โรงเรียนคุรุชนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมร่วมสร้างคนดีให้บ้านเมือง [08/09/2562]
 1574.เยี่ยมให้กำลังใจ นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.ปน.๒[08/09/2562]
 1575.กิจกรรมพบปะกลุ่มครูครั้งที่ ๑ เรื่องการเสนอผลงานทางวิชาการ ว.10 [08/09/2562]
 1576.รองผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจหน่วยรักษาความปลอดภัยครู สังกัด สพป.ยล.๑[08/09/2562]
 1577.ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ของ สพป.ยล.๑[06/09/2562]
 1578.ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ [06/09/2562]
 1579.ยะลา ๑ นำระบบ “สตูลโมเดล” เป็นต้นแบบแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน[05/09/2562]
 1580.ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน[05/09/2562]
 1581.ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูปฐมวัย สังกัด สพป.ยล.๑[05/09/2562]
 1582.กิจกรรมยามค่ำคืนของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ทบทวนผู้บริหารลูกเสือในสถานศึกษา”[04/09/2562]
 1583.การอบรมหลักสูตรฝึก “ทบทวนผู้บริหารลูกเสือในสถานศึกษา”[04/09/2562]
 1584.โครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรม หลักสูตรทบทวนผู้บริหารลูกเสือในสถานศึกษา [04/09/2562]
 1585.นางรจเรช เก้าเอี้ยน และครอบครัวมอบพัดลมให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ยล.๑ [02/09/2562]
 1586.อบรมการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียน งาน ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙ [02/09/2562]
 1587.สพป.ยะลา ๑ จัดอบรมนักเรียน ม.ต้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม[01/09/2562]
 1588.ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดร้อยละของการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ของพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ [01/09/2562]
 1589.ประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๙ [31/08/2562]
 1590.พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ A.T.C[31/08/2562]
 1591.ประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน[31/08/2562]
 1592.กิจกรรมยามค่ำคืนของผู้เข้าอบรม A.T.C.[29/08/2562]
 1593.กิจกรรมรวมพล รวมใจอิสลามศึกษา สพป.ยล.๑ และ งานเกษียณราชการหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา [27/08/2562]
 1594.ผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยล.๑[27/08/2562]
 1595.พิธีเปิดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ล.ส.ยล.๐๑/๒๕๕๙ [25/08/2562]
 1596.ประชุมการกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลังตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา[25/08/2562]
 1597.สพป.ยะลา ๑ รับการประเมินมาตรฐาน สนง.[25/08/2562]
 1598.พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้[25/08/2562]
 1599.ประชุม กศจ.ยะลา [25/08/2562]
 1600.ประชุมครูเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอผลงานตามหลักเกณฑ์ ว.10 [23/08/2562]


หน้าแรก