รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 หน้า 32 / 60
 1551.นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ยะลา ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net [27/02/2562]
 1552.รองผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [27/02/2562]
 1553.สพป.ยล.๑ รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ครั้งที่ ๓[25/02/2562]
 1554.คณะกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ เยี่ยมชมโรงเรียนคุรุชนพัฒนา [24/02/2562]
 1555.รอง ผอ. สพป.ยล.๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET [24/02/2562]
 1556.ผอ.สพป.พบปะ นร.ครูที่รวมตัวติว o-net ย้ำ “ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง มีค่าพัฒนาการสูงกว่าเดิม หรือให้เพิ่มจากฐานเดิม ร้อยละ ๕ ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา”[24/02/2562]
 1557.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [23/02/2562]
 1558.เลขาธิการ กพฐ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อน [23/02/2562]
 1559.กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ฮ.ศ.๑๔๓๗ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม [19/02/2562]
 1560.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT[18/02/2562]
 1561.รมช.ศธ. เดินหน้านโยบายรัฐบาล เปิดสัมมนายกระดับการศึกษา ศตวรรษที่ ๒๑ [18/02/2562]
 1562.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙[15/02/2562]
 1563.พิธีมอบจักรยานพระราชทาน ณ จังหวัดยะลา[15/02/2562]
 1564.ขอบคุณอาจารย์ นศ.จากสถาบันอาชีวศึกษา จ.ยะลา[15/02/2562]
 1565.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET[14/02/2562]
 1566.การพัฒนาสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา[14/02/2562]
 1567.นำร่องโครงการ “เส้นทางการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยคลังปัญญาชายแดนใต้”[14/02/2562]
 1568.ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนนำร่อง E-Classroom[14/02/2562]
 1569.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [13/02/2562]
 1570.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ [12/02/2562]
 1571.งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙[11/02/2562]
 1572.ประชุมวางแผนการจัดนิทรรศการ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑[11/02/2562]
 1573.ลงพื้นที่เพื่อวางแผนเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙[10/02/2562]
 1574.ประชุมเตรียมจัดสอบ I-NET [10/02/2562]
 1575.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เขต จชต.[10/02/2562]
 1576.โครงการแนะแนวพัฒนาอาชีพก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ [10/02/2562]
 1577.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรหลักในพื้นที่ จชต.[09/02/2562]
 1578.ตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญ[06/02/2562]
 1579.สพป.ยะลา ๑ จัดสัมมนาองค์คณะบุคคลและศึกษาดูงาน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑[08/02/2562]
 1580.การอบรมขยายผลการใช้ระบบ Smart OBEC และ Smart Area[05/02/2562]
 1581.รอง.ผอ.สพป.ยล.๑ เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมการใช้ระบบ Smart OBEC และ Smart Area[05/02/2562]
 1582.รอง.ผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมเป็นเกียรติงานตรุษจีน ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา[04/02/2562]
 1583.ขอเชิญรับชมการเสวนา "ครูดีขับเคลื่อนพื้นที่" ทางช่อง NBT (ช่อง 11) [02/02/2562]
 1584.สพป.จัดสัมมนา ๓ องค์คณะ ร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของยะลา เขต ๑[02/02/2562]
 1585.ผอ.สพป.ยล. ๑ ประชุมคณะกรรมการนิเทศและติดตามภายใน [01/02/2562]
 1586.รองหัวหน้าส่วนติดตามและประเมิน กอ.รมน. ภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิด [00/00/2562]
 1587.การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [31/01/2562]
 1588.กิจกรรมยามค่ำคืนโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ [31/01/2562]
 1589.ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙[28/01/2562]
 1590.มอบรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด [28/01/2562]
 1591.ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา มิติด้านการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ [27/01/2562]
 1592.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙[27/01/2562]
 1593.ผอ.สพป.พบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านลิมุด [26/01/2562]
 1594.คณะกรรมการมูลนิธิสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานสู่ต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโกตาบารู[25/01/2562]
 1595.ผอ.สพป.ร่วมประชุมเตรียมจัด “การแข่งขันกีฬา นร. นศ.ภาคฤดูร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙”[23/01/2562]
 1596.ผอ.สพป.เป็นประธานเปิด-ปิด กิจกรรมยามค่ำคืน ลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรี และโรงเรียนบ้านดอนรัก[23/01/2562]
 1597.ประชุมเตรียมจัดค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ[22/01/2562]
 1598.ประชุมครูวิชาการชี้แจงประเมินการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖[22/01/2562]
 1599.ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙[22/01/2562]
 1600.ยะลา เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment :ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[21/01/2562]


หน้าแรก