รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 หน้า 47 / 60
 2301.ศน.สพป.ออกประเมินสถานศึกษาพอเพียง[09/09/2562]
 2302.อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสำนักงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC E-OFFICE) งานสารบรรณ งานครุภัณฑ์และงานพัสดุ รุ่นที่ ๑[09/09/2562]
 2303.การคัดเลือก Best practice โรงเรียนขนาดเล็ก[08/09/2562]
 2304.การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา[07/09/2562]
 2305.อบรมวิทยากรบูรณาการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ Teblet เพื่อการเรียนการสอน [04/09/2562]
 2306.ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา[03/09/2562]
 2307.การคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๕๗[03/09/2562]
 2308.ผอ.สพป.ร่วมเป็นเกียรติในงาน “เส้นทางที่ภูมิใจ...สู่หลักชัยแห่งเกียรติยศ”[01/09/2562]
 2309.พิธีฌาปนกิจศพ นายนวกร ยิ่งยวด [31/08/2562]
 2310.ประชุมปฏิบัติการ “พัฒนาเครื่องมือประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”[31/08/2562]
 2311.ผอ.สพก.จชต.เคารพศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายนวกร ยิ่งยวด [31/08/2562]
 2312.เขตพื้นที่จัดอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ[29/08/2562]
 2313.ประชุมจัดเวทีแสดงและประกวดรูปแบบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[29/08/2562]
 2314.ประชุมเพื่อพิจารณาบุคคลที่สมัครเป็นผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา[29/08/2562]
 2315.ประชุมเพื่อพิจารณาบุคคลที่สมัครเป็นผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา[29/08/2562]
 2316.กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา[29/08/2562]
 2317.โครงการแนะแนวพัฒนาอาชีพก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน[29/08/2562]
 2318.ร่วมแสดงความยินดี[29/08/2562]
 2319.สนง.เขตพื้นที่เป็นเจ้าภาพในสวดพระอภิธรรมศพ คุณนวกร ยิ่งยวด[29/08/2562]
 2320.ประชุมสรุปผลการมการติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล รอบแรก[29/08/2562]
 2321.ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว คุณนวกร ยิ่งยวด[28/08/2562]
 2322.ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา [28/08/2562]
 2323.ผอ.สพป.พร้อม รองฯ และ ศน. เข้าอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม[27/08/2562]
 2324.สพป.จัดประชุมเพื่อ “พัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”[27/08/2562]
 2325.สำนักงานเขตพื้นที่จัดประกวดโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น(Best Practice)[27/08/2562]
 2326.ร่วมรดน้ำศพ คุณนวกร ยิ่งยวด[26/08/2562]
 2327.ประธานกรรมการเขตพื้นที่ ให้ความรู้ “หลักศาสนากับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”[25/08/2562]
 2328.สรุปผลการแข่งขันกีฬา สพฐ.คัพ ครั้งที่๖ ระดับเขตพื้นที่[25/08/2562]
 2329.บรรยากาศการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖[22/08/2562]
 2330.พิธีมอบเครื่องอุโภค บริโภค ผู้ได้รับผลกระทบฯ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา[22/08/2562]
 2331.ประชุมสรรหาคณะกรรมการ กตปน.เขตพื้นที่การศึกษา ๒๕๕๗[22/08/2562]
 2332.ผอ.สพป.ยล.๑ เยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา[22/08/2562]
 2333.สพป.จัดประชุมสัญจร คณะกรรมการ กพท.ครั้งที่ ๓ ณ โรงเรียนบ้านนิบงชนูปถัมภ์[21/08/2562]
 2334.ศน.สพป.ยะลา ๑ ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน [21/08/2562]
 2335.สพป.ยะลา เขต ๑ จัดแข่งขันกีฬา นร.เพื่อคัดเลือกทีมชนะไปเข้าร่วมแข่งขันในรายการ "กีฬาสพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖" ประจำปี ๒๕๕๗ [21/08/2562]
 2336.ผู้บริหารในยะลา ๑ เข้ารับฟังการชี้บทบาทอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. [21/08/2562]
 2337.งานมหกรรมวิชาการและการศึกษา เพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ [20/08/2562]
 2338.นร.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน จ.ยะลา เข้ารับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ[17/08/2562]
 2339.ประชุมเตรียมการประกวดโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice)ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่ [15/08/2562]
 2340.กิจกรรมวันอาเซียนศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ [15/08/2562]
 2341.เปิดค่ายอาเซียนศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี[14/08/2562]
 2342.ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖[14/08/2562]
 2343.พิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตำบลหน้าถ้ำ[14/08/2562]
 2344.ปฐมนิเทศและมอบทุนนักเรียนทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา ๒๕๕๗[14/08/2562]
 2345.ประชุมสร้างความเข้าใจและวางแผนการนิเทศภายใน[14/08/2562]
 2346.ผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกือเม็ง[13/08/2562]
 2347.กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗[13/08/2562]
 2348.บุคลากร สพป.ยล.๑ พร้อมใจกันร่วมงาน ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ ปี ๕๗[13/08/2562]
 2349.ประชุมปฏิบัติการ ชุดพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย [09/08/2562]
 2350.อบรมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย OTPC (Wi-Fi Network)[08/08/2562]


หน้าแรก