รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนบ้านเบญญา

โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
    วันที่ 18 -19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านเบญญา(บุญชอบ  สาครินทร์) ได้นำคณะครูและนักเรียนจำนวน 25 คน เข้าอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ  2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านเบญญา
  1 2 3 4 5 6 7 8 หน้า 1 / 8
 1.ให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอล[09/07/2562]
 2.ประชุมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน สพป.ยะลา 1 เกมส์ ประจำปี 2562[04/07/2562]
 3.ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[03/07/2562]
 4.การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ Active learning ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[03/07/2562]
 5.เข้าร่วมงานวันคล้ายงานสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[03/07/2562]
 6.ซ้อมกีฬา - กรีฑานักเรียน[27/06/2562]
 7.ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอดีตนักการภารโรง โรงเรียนบ้านเบญญา[26/06/2562]
 8.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2562[26/06/2562]
 9.ปฏิบัติราชการตามคำสั่งงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"[25/06/2562]
 10.เข้าร่วมอบรมโครงการวัยรุ่น ไม่ท้องก่อนวัยอันควร[25/06/2562]
 11.ประชุมสภาสันติสุขตำบลตาเซะ[25/06/2562]
 12.โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร[20/06/2562]
 13.ประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน[20/06/2562]
 14.เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน[19/06/2562]
 15.งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน[14/06/2562]
 16.โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1440 (กิจกรรมละศีลอด)[27/05/2562]
 17.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)[24/05/2562]
 18.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน(พนม.) อำเภอเมืองยะลา[23/05/2562]
 19.ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[23/05/2562]
 20.ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน[23/05/2562]
 21.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[23/05/2562]
 22.ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[15/05/2562]
 23.ประชุมเชิงปฏิบัติการ [15/05/2562]
 24.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิเทศจิตอาสาประจำโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนรู้วิธีการActive learningเพื่อยกระดับคุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก"ศาสตร์พระราชา"[15/05/2562]
 25.อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย[14/05/2562]
 26.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์[14/05/2562]
 27.ประชุมการบริหารงาน 4 ฝ่าย[14/05/2562]
 28.ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา[14/05/2562]
 29.การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน[26/03/2562]
 30.กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561[26/03/2562]
 31. การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา [21/03/2562]
 32.ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี 2561[15/03/2562]
 33.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ระดับสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐาน[15/03/2562]
 34.เปิดบัญชีเงินฝาก"โครงการอุ่นใจวัยเรียน"[15/03/2562]
 35.รับทุนการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/03/2562]
 36.ร่วมแสดงความยินดี[14/03/2562]
 37.ร่วมแสดงความยินดี[14/03/2562]
 38.ร่วมแสดงความยินดี[14/03/2562]
 39.การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา[13/03/2562]
 40.กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง[13/03/2562]
 41.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี[06/03/2562]
 42.กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์[06/03/2562]
 43.อบรมมหัศจรรย์การอ่าน ป้องกันแอลดี[21/02/2562]
 44.ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[15/02/2562]
 45.ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ที่ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านพร่อน[15/02/2562]
 46.ประชุมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561[11/02/2562]
 47.ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[08/02/2562]
 48.ประชุมชี้แจงการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการสาธารณูปโภค (ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต) 2562[31/01/2562]
 49.กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนสานสัมพันธ์ 2562[31/01/2562]
 50.กิจกรรมพบปะยามเช้าสังสันเสวนา "ที่ ค.บ.2"[31/01/2562]


หน้าแรก