รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนบ้านเบญญา

โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
    วันที่ 18 -19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านเบญญา(บุญชอบ  สาครินทร์) ได้นำคณะครูและนักเรียนจำนวน 25 คน เข้าอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ  2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านเบญญา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้า 1 / 9
 1.ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน[11/11/2562]
 2.ต้อนรับวิทยากรอิสลามศึกษา[08/11/2562]
 3.กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562[30/10/2562]
 4.มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[09/10/2562]
 5."วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"[01/10/2562]
 6.งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 10[26/09/2562]
 7.รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา[24/09/2562]
 8.กิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย[16/09/2562]
 9.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา[12/09/2562]
 10.กิจกรรมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน[12/09/2562]
 11.ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา[11/09/2562]
 12.ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)[04/09/2562]
 13.ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาโรงเรียนสุจริต[03/09/2562]
 14.ร่วมงานเลี้ยงน้ำชา เพื่อการศึกษา[30/08/2562]
 15.เลี้ยงส่งครูนาริสา นิโซ๊ะ ได้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย [29/08/2562]
 16.ประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562[27/08/2562]
 17.ประชุมกิจกรรมมุฑิตาจิตบุคลากรทางการศึกษา[27/08/2562]
 18.ลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์[27/08/2562]
 19.ประชุมการเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์[24/08/2562]
 20.ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[16/08/2562]
 21.อบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการเสนอข่าวสาร รุ่นที่ 2 [08/08/2562]
 22.การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษาในสถานศึกษา[08/08/2562]
 23.การประชุมออกแบบกิจกรรมน้อมนำศาสตร์2 พระราชาสู่การเสริมสร้างจิตสำนึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา[08/08/2562]
 24.การอบรมพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย - มลายูถิ่น)[08/08/2562]
 25.อบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้[08/08/2562]
 26.เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ[06/08/2562]
 27.ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[06/08/2562]
 28.เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย)[06/08/2562]
 29.ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการโรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[30/07/2562]
 30.การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปี 2562 "ยะลา 1 เกมส์"[30/07/2562]
 31.ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562[30/07/2562]
 32.โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[25/07/2562]
 33.ให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอล[09/07/2562]
 34.ประชุมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน สพป.ยะลา 1 เกมส์ ประจำปี 2562[04/07/2562]
 35.ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[03/07/2562]
 36.การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ Active learning ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[03/07/2562]
 37.เข้าร่วมงานวันคล้ายงานสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[03/07/2562]
 38.ซ้อมกีฬา - กรีฑานักเรียน[27/06/2562]
 39.ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอดีตนักการภารโรง โรงเรียนบ้านเบญญา[26/06/2562]
 40.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2562[26/06/2562]
 41.ปฏิบัติราชการตามคำสั่งงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"[25/06/2562]
 42.เข้าร่วมอบรมโครงการวัยรุ่น ไม่ท้องก่อนวัยอันควร[25/06/2562]
 43.ประชุมสภาสันติสุขตำบลตาเซะ[25/06/2562]
 44.โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร[20/06/2562]
 45.ประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน[20/06/2562]
 46.เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน[19/06/2562]
 47.งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน[14/06/2562]
 48.โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1440 (กิจกรรมละศีลอด)[27/05/2562]
 49.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)[24/05/2562]
 50.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน(พนม.) อำเภอเมืองยะลา[23/05/2562]


หน้าแรก