รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
    เมือวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางแวฟาตีเม๊าะ  แวดาราแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส และนางสาวมารอนี  อาแซ ครูโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส พร้อมด้วยนักเรียน จำนวน 25 คน ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 40 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ บึงน้ำใส ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ยูไรดา ภาพ/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
  1 2 3 หน้า 1 / 3
 1.นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562[27/06/2562]
 2.พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ[20/06/2562]
 3.กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562[15/01/2562]
 4.รับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[13/09/2562]
 5.การประเมินการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา[13/09/2562]
 6.กิจรรมวันแม่[14/08/2562]
 7.รับการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง[14/08/2562]
 8.การนิเทศติดตาม โครงการครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp)[06/08/2562]
 9.ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม[06/08/2562]
 10.การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชน กริชเกมส์ คั้งที่ 1[23/07/2562]
 11.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด[27/06/2562]
 12.นิเทศ ติดตามและประเมินผล ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561[25/05/2562]
 13.การแจกอินตผาลัม ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ[25/05/2562]
 14.การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561[25/05/2562]
 15.การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561[25/05/2562]
 16.การจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560[27/03/2562]
 17.การจัดทำสกุ๊ปข่าวการจัดการเรียนการสอนทวิภาษาของททบ.5[23/02/2562]
 18.กิจกรรมวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561[12/01/2562]
 19.นิเทศ ติดตาม ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2560[18/12/2562]
 20.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมโรงเรียน[03/11/2562]
 21.ประเมินครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ[15/09/2562]
 22.แข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มลุ่มน้ำสายบุรี[24/08/2562]
 23.กีฬาสีสัมพันธ์เกมส์ 2560[24/08/2562]
 24.กิจกรรมบัณฑิตน้อย[23/03/2562]
 25.กิจกรรมลูกเสื่อ - เนตรนารี[17/03/2562]
 26.ประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล[17/03/2562]
 27.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาติดตามนักเรียนชั้น ป.5-ป.6[02/03/2562]
 28.สอบLAS[27/02/2562]
 29.ศึกษาแหล่งแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่[17/02/2562]
 30.ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล[30/06/2562]
 31.เลือกตั้งสภานักเรียน[22/06/2562]
 32.กิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์[22/06/2562]
 33.ทีมงาน Jas Media Group จัดทำสารคดี เกี่ยวกับทวิภาษาฯ[06/06/2562]
 34.กิจกรรมวิชาการทวิ-พหุภาษา[30/03/2562]
 35.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.๖[30/03/2562]
 36.กิจกรรมบัณฑิตน้อย 58[18/03/2562]
 37.กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล[26/01/2562]
 38.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/01/2562]
 39.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ[12/01/2562]
 40.ส่งครูวิทย์-คณิต ไปปฏิบัติโรงเรียนบ้านพอแม็ง[09/12/2562]
 41.ทดสอบการอ่านและเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑[06/10/2562]
 42.๑ โรงเรียน๑ โครงงานอาชีพ[06/10/2562]
 43.รางวัล"เพชรเสมายะลา เขต๑"[05/10/2562]
 44.สอบปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๕๘[01/10/2562]
 45.ทวิฯเยี่ยมเยียนพะปะครู[01/10/2562]
 46.ค่ายเปิดโลกทวิภาษาฯ สู่การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม[18/09/2562]
 47.พิธีรับมอบรางวัลจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน จังหวัดยะลา[11/09/2562]
 48.โครงการคาราวานสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย & ผู้ปกครอง[11/09/2562]
 49.ผลผลิตเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน[03/09/2562]
 50.กิจกรรม"เปิดโลกอาเซี่ยน"[21/08/2562]


หน้าแรก