รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุชนพัฒนา
    วันที่ 27 กันยายน 2562  พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  องคมนตรี  พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุชนพัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของโรงเรียนว่าได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างไรบ้าง และได้ติดตามความสำเร็จของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในด้านต่าง ๆ  ในการนี้  นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  นายธีรพงษ์ สำเร ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุชนพัฒนา  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุรุชนพัฒนา  ร่วมให้การต้อนรับ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-09-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 หน้า 1 / 65
 1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ[09/07/2562]
 2.สพป.ยล.1 สนับสนุนรถยนต์ให้กับโรงเรียนบ้านแบหอ[08/07/2562]
 3.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2563 [08/07/2562]
 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา [04/07/2562]
 5.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563 [04/07/2562]
 6.ประชุมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563[03/07/2562]
 7.ถวายเทียนพรรษา[03/07/2562]
 8.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาโละ และ โรงเรียนบ้านทุ่งคา [03/07/2562]
 9.คณะจาก สพฐ. ลงพื้นที่ จ.ยะลา เยี่ยม ร.ร.เปิดเทอมวันแรก[02/07/2562]
 10.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนยานพาหนะราชการ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยล.1[01/07/2562]
 11.เปิดเทอมวันแรก[01/07/2562]
 12.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนและโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน [30/06/2562]
 13.ประชุมชี้แจงประเด็นเตรียมรับการประเมินรอบ2 ครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ [30/06/2562]
 14.ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี[30/06/2562]
 15.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา[30/06/2562]
 16.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา [29/06/2562]
 17.ประชุมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ยล 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [29/06/2562]
 18.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563[26/06/2562]
 19.ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ 2563 [25/06/2562]
 20.ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ [25/06/2562]
 21.ประชุมรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563[25/06/2562]
 22.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563[24/06/2562]
 23.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพบปะและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา[24/06/2562]
 24.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563[23/06/2562]
 25.ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 [23/06/2562]
 26.ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบทางไกล video conference [22/06/2562]
 27.อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา [22/06/2562]
 28.ประชุมทางไกล video Conference[19/06/2562]
 29.ประชุมชี้แจงการตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [19/06/2562]
 30.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19[18/06/2562]
 31.Coaching Team รองผอ.สพป. ครั้งที่ 1[17/06/2562]
 32.สพป.ยล.1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 สังกัด สพป.ยล.1[13/06/2562]
 33.ประชุมจัดทำข้อมูล ITA[12/06/2562]
 34.สพป.ยล.1 ร่วมต้อนรับ พันเอกสุตศรัณย์ ลำเจียก พร้อมคณะในการเตรียมความพร้อมรับการติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษาใน จชต.[12/06/2562]
 35.ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่งประเทศ ครั้งที่ 5/2563[10/06/2562]
 36.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยล. 1 ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [10/06/2562]
 37.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรมวันธรรมสวนะ [05/06/2562]
 38.ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563)[05/06/2562]
 39.ประชุมการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานสูองค์กรคุณภาพ “สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ”[04/06/2562]
 40.อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ครูในสังกัด สพป.ยล.1 รุ่นที่ 2[02/06/2562]
 41.สพป.ยล.1 สนับสนุนรถยนต์ให้กับโรงเรียนบ้านบาตัน(ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) [01/06/2562]
 42.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี[01/06/2562]
 43.สพป.ยล.1 จัดกิจกรรม big cleaning day ขุดลอกคูระบายน้ำ[29/05/2562]
 44.ประชุมคัดเลือกผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก[28/05/2562]
 45.ประชุมคณะทำงานเตรียมรับการประเมิน รอง ผอ.สพป.[28/05/2562]
 46.สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมรายงานผลและติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [27/05/2562]
 47.อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ครูในสังกัด สพป.ยล.1 รุ่นที่ 1[27/05/2562]
 48.สพป.ยะลา เขต 1 จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 [22/05/2562]
 49.ผอ.สพป.ยล.1 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบI-NET เต็ม 100 คะแนน [21/05/2562]
 50.ประชุมทางไกล(Video conference)[20/05/2562]


หน้าแรก