รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุค Thailand 4.0
    วันที่ 12 ตุลาคม 2562 นายพลวัฒน์ บุญช่วย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรงปินัง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูบรรจุใหม่สู่ครูมืออาชีพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุค Thailand 4.0  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วยในสังกัดที่บรรจุตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 – สิงหาคม 2562  จำนวน 78 คน มีคุณลักษณะเป็นครูมืออาชีพ เป็นครูที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  โดยในวันนี้มีวิทยากรมาให้ความรู้กับครูบรรจุใหม่จำนวน  7 ท่าน ประกอบด้วย ( 1) นางพวงนิตย์  วิชญรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ยล.1 มาให้ความรู้เรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพครู   (2) นางปราณี  อ่องหลี ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.1  มาให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้หลักสูตรปฐมวัย  (3) นายอครัญญบากา   (4)นายยะมะลูดิน  นิยาแม  ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.1 มาให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561   (5) นางรัชณีย เกื้อเดช  ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.1 มาให้ความรู้เรื่องกระบวนการเรียนรู้   (6) นางสาวซารินดา บินวาฮับ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.1 มาให้ความรู้เรื่องการวัดและประเมินผล  และ (7) นายอาฟฟาน  เจะเตะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.1 มาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียน   ณ ห้องประชุมรายา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-10-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 หน้า 1 / 65
 1.สพป.ยล.1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครบรอบ 17 ปี [14/07/2562]
 2.สพป.ยะลา 1 จัดประชุมโรงเรียนนำร่องส่งเสริมการเชื่อมต่อทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563[14/07/2562]
 3.รอง ผอ.สพป.ยะลา 1 เข้าประชุมขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือ มัคคุเทศก์[14/07/2562]
 4.ศธจ.ยะลา จัดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษจังหวัดยะลา ประจำปี 2563[14/07/2562]
 5.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาเพื่อการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 [13/07/2562]
 6.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ [13/07/2562]
 7.ประชุมรองผอ.สพป.ยล.1 ผอ.กลุ่ม หน่วย/ศูนย์[13/07/2562]
 8.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ[09/07/2562]
 9.สพป.ยล.1 สนับสนุนรถยนต์ให้กับโรงเรียนบ้านแบหอ[08/07/2562]
 10.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2563 [08/07/2562]
 11.ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา [04/07/2562]
 12.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563 [04/07/2562]
 13.ประชุมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563[03/07/2562]
 14.ถวายเทียนพรรษา[03/07/2562]
 15.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาโละ และ โรงเรียนบ้านทุ่งคา [03/07/2562]
 16.คณะจาก สพฐ. ลงพื้นที่ จ.ยะลา เยี่ยม ร.ร.เปิดเทอมวันแรก[02/07/2562]
 17.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนยานพาหนะราชการ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยล.1[01/07/2562]
 18.เปิดเทอมวันแรก[01/07/2562]
 19.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนและโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน [30/06/2562]
 20.ประชุมชี้แจงประเด็นเตรียมรับการประเมินรอบ2 ครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ [30/06/2562]
 21.ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี[30/06/2562]
 22.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา[30/06/2562]
 23.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา [29/06/2562]
 24.ประชุมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ยล 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [29/06/2562]
 25.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563[26/06/2562]
 26.ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ 2563 [25/06/2562]
 27.ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ [25/06/2562]
 28.ประชุมรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563[25/06/2562]
 29.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563[24/06/2562]
 30.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพบปะและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา[24/06/2562]
 31.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563[23/06/2562]
 32.ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 [23/06/2562]
 33.ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบทางไกล video conference [22/06/2562]
 34.อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา [22/06/2562]
 35.ประชุมทางไกล video Conference[19/06/2562]
 36.ประชุมชี้แจงการตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [19/06/2562]
 37.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19[18/06/2562]
 38.Coaching Team รองผอ.สพป. ครั้งที่ 1[17/06/2562]
 39.สพป.ยล.1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 สังกัด สพป.ยล.1[13/06/2562]
 40.ประชุมจัดทำข้อมูล ITA[12/06/2562]
 41.สพป.ยล.1 ร่วมต้อนรับ พันเอกสุตศรัณย์ ลำเจียก พร้อมคณะในการเตรียมความพร้อมรับการติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษาใน จชต.[12/06/2562]
 42.ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่งประเทศ ครั้งที่ 5/2563[10/06/2562]
 43.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยล. 1 ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [10/06/2562]
 44.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรมวันธรรมสวนะ [05/06/2562]
 45.ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563)[05/06/2562]
 46.ประชุมการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานสูองค์กรคุณภาพ “สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ”[04/06/2562]
 47.อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ครูในสังกัด สพป.ยล.1 รุ่นที่ 2[02/06/2562]
 48.สพป.ยล.1 สนับสนุนรถยนต์ให้กับโรงเรียนบ้านบาตัน(ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) [01/06/2562]
 49.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี[01/06/2562]
 50.สพป.ยล.1 จัดกิจกรรม big cleaning day ขุดลอกคูระบายน้ำ[29/05/2562]


หน้าแรก