รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ในเรื่อง การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 21 / 67
 1001.พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่19/2561[23/05/2562]
 1002.พิธีสักการะพระสังกัจจายน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองยะลา [22/05/2562]
 1003.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา [22/05/2562]
 1004.ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ร.ร.บ้านลิมุด คนใหม่[18/05/2562]
 1005.ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อม ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.1 นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม ร.ร.ในสังกัด[18/05/2562]
 1006.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อม ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.1 นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม ร.ร.ในสังกัด[17/05/2562]
 1007.ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อม ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.1 นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม ร.ร.ในสังกัด[17/05/2562]
 1008.รองผอ.สพป.ยล.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561[17/05/2562]
 1009.ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561[17/05/2562]
 1010.ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อม ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561[17/05/2562]
 1011.สพป.ยล.1 ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี[16/05/2562]
 1012.ประชุมชี้แจงการขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต.[16/05/2562]
 1013.พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่18/2561[16/05/2562]
 1014.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Base Assesment)[16/05/2562]
 1015.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ 4 [15/05/2562]
 1016.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2561[15/05/2562]
 1017.ประชุมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายพญางาม [11/05/2562]
 1018.ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์เครือข่ายดงตาล [10/05/2562]
 1019. ร.ร.บ้านบือยอง สังกัด สพป.ยะลา 1 ได้รับรางวัล Best of the best รางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [10/05/2562]
 1020.พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่17/2561[10/05/2562]
 1021.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 56 [10/05/2562]
 1022.สพป.ยะลา ๑ จัดประชุมประจำเดือน ผอ.ร.ร.ในสังกัด แจ้งข้อราชการ พร้อมเชิญชวนให้ ผู้บริหาร/ครู เข้าร่วมไลน์กลุ่ม “OBEC LINE 2018” เพื่อรับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตรงจาก สพฐ. [08/05/2562]
 1023.สพป.ยะลา เขต ๑ จัดประชุมเตรียมมาตรการ รปภ.ครูก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๖๑[08/05/2562]
 1024.ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เกษียณประจำปี ๒๕๖๑ [04/05/2562]
 1025.สพป.ยะลา ๑ จัดประชุมยกระดับสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา[04/05/2562]
 1026.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนยานพาหนะราชการให้กับสถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้[04/05/2562]
 1027.โครงการอำเภอเมืองยะลา ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561[03/05/2562]
 1028.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบเครือข่าย (Mikrotik)[03/05/2562]
 1029.พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่16/2561[02/05/2562]
 1030.อบรมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (mE - Office) รุ่นที่ 3,4[01/05/2562]
 1031.อบรมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (mE - Office) รุ่นที่ 1,2[30/04/2562]
 1032.พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่15/2561[25/04/2562]
 1033.รอง ผอ.สพป.ยะลา 1 พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร รุดเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวพนักงานราชการ/ธุรการโรงเรียน เสียชีวิตจากช่วย นร.จมน้ำ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องตนจาก รมช.ศธ. และเครื่องอุปโภคบริโภคจาก เลขาธิการ กพฐ. [21/04/2562]
 1034.สพป.ยะลา ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ เพื่อออกติดตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ(ทำงานช่วงปิดภาคเรียน) ประจำปี ๒๕๖๑ [19/04/2562]
 1035.นิเทศ ติดตาม นักเรียนโรงเรียนบ้านสะเอะและโรงเรียนบ้านตาเซะ ตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561[18/04/2562]
 1036.สพป.ยะลา 1 ออกนิเทศ ติดตาม นักเรียนทำงานภาคฤดูร้อน[17/04/2562]
 1037.นิเทศ ติดตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561 [17/04/2562]
 1038.พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่14/2561[11/04/2562]
 1039.กิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา [11/04/2562]
 1040.ประชุมทางไกล โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[10/04/2562]
 1041.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการประเมิน ITA Online พ.ศ.2561 [09/04/2562]
 1042.บุคลากร สพป.ยะลา 1 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมวางพานพุ่มเนืองในวันจักรี[09/04/2562]
 1043.พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13[04/04/2562]
 1044.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[03/04/2562]
 1045.กิจกรรม Free Jambore งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561[02/04/2562]
 1046.วันข้าราชการพลเรือนจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 [02/04/2562]
 1047.วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า[02/04/2562]
 1048.กีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561[30/03/2562]
 1049.สพป.ยะลา 1 อบรมทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฯ และกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางบริบทของโรงเรียน[30/03/2562]
 1050.แสดงความยินดี กับ เด็กหญิงขวัญชนก แซ่อิ้ง [30/03/2562]


หน้าแรก