รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ในเรื่อง การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 26 / 62
 1251.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา [02/05/2562]
 1252.ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ ๒[02/05/2562]
 1253.ประชุมรองผอ.สพป.ยล.๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย/ศูนย์[01/05/2562]
 1254.ประชุมจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดยะลา ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) [01/05/2562]
 1255.ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. [01/05/2562]
 1256.นักฟุตบอล Kota junior fc เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ[26/04/2562]
 1257.ประธานจัดการแข่งขันกีฬาฯ ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันและให้กำลังใจนักกีฬา[26/04/2562]
 1258.พิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ [26/04/2562]
 1259.ประชุมรับรายงานตัวผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย [25/04/2562]
 1260.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐[25/04/2562]
 1261.รมช.ศธ. ร่วมรับฟังพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดปัตตานี [21/04/2562]
 1262.ประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ (จังหวัดปัตตานี) [20/04/2562]
 1263.โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำของนักเรียนขยายโอกาส [19/04/2562]
 1264.ประชุม กศจ.ยะลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐[19/04/2562]
 1265.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำ 2560[19/04/2562]
 1266.กิจกรรมพบปะยามเช้า[12/04/2562]
 1267.พิธีฌาปนกิจศพ นายเสฐียร พรหมสะอาด [11/04/2562]
 1268.ประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลโรงเรียน(ICU) [11/04/2562]
 1269.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมกิจกรรมทางน้ำ[11/04/2562]
 1270.พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล[11/04/2562]
 1271.กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12[11/04/2562]
 1272.ประชุม อกศจ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐[11/04/2562]
 1273.ศธ. จัดงานชุมนุมลูกเสือ จชต. ครั้งที่ 12 พร้อมเชิญเพื่อนบ้านร่วมงาน สานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล [11/04/2562]
 1274.ประชุมรองผอ.สพป.ยล.๑ และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา [10/04/2562]
 1275.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมงานศพ นายเสฐียร พรหมสะอาด [07/04/2562]
 1276.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรี[06/04/2562]
 1277.เบิกฟ้ารามันห์ ครั้งที่ ๘ [04/04/2562]
 1278.ประชุมประชามติรับฟังความคิดเห็นการควบรวมโรงเรียนบ้านคลองทราย[04/04/2562]
 1279.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET จังหวัดชายแดนภาคใต้ [04/04/2562]
 1280.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ [03/04/2562]
 1281.ร่วมประชุมประชามติรับฟังความคิดเห็นการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก [03/04/2562]
 1282.กีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐[03/04/2562]
 1283.วันข้าราชการพลเรือนจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ [31/03/2562]
 1284.วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า [31/03/2562]
 1285.ค่ายย่อยที่ ๑ จังหวัดยะลา [30/03/2562]
 1286.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) [28/03/2562]
 1287.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอย้าย/ขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘..ค.(๒)[28/03/2562]
 1288.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ศธ.ในจังหวัดยะลา[27/03/2562]
 1289.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๒ [27/03/2562]
 1290.ประชุมการคัดเลือกโรงเรียนของผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ[27/03/2562]
 1291.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1[27/03/2562]
 1292.ประชุม กศจ.ยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐[24/03/2562]
 1293.ประชุม รปภ.ครู ณ โรงเรียนบ้านกรงปินัง[24/03/2562]
 1294.บุคลากร สพป.ยล.๑ เข้าร่วมกราบถวายบังคมถวายสักการะพระบรมศพ[24/03/2562]
 1295.บุคลากร สพป.ยล.๑ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ณ สพป.เพชบุรีเขต 1[23/03/2562]
 1296.ประชุมจัดหาสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา[23/03/2562]
 1297.การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเสนอขอรับรางวัลสูงสุดระดับชาติ ปี 2560[22/03/2562]
 1298.ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1[21/03/2562]
 1299.ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา นักเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[21/03/2562]
 1300.ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดยะลา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)[21/03/2562]


หน้าแรก