รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ในเรื่อง การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 26 / 67
 1251.ผอ.สพป.ยล.1 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำศพ จ.ส.อ.เพิ่ม อินศรีไกร[09/11/2562]
 1252.ผอ.สพป.ยล.1 เปิดประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์O-NET ของศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ [09/11/2562]
 1253.ผอ.สพป.ยล.1 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน[09/11/2562]
 1254.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานการประชุมคัดเลือกครูต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.2561 [08/11/2562]
 1255.สพป.ยล.1 รับการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ[08/11/2562]
 1256.ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สพป.ยล.1[07/11/2562]
 1257.ผอ.สพป.ยล.1 รุกติดตามการสอบคุณภาพภาษาไทย[07/11/2562]
 1258.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจบุคลากรโรงเรียนบ้านกรงปินัง[07/11/2562]
 1259.เตรียมความพร้อมรับการประเมินรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560[07/11/2562]
 1260.แทนคำขอบคุณ[07/11/2562]
 1261.ผอ.สพป.ยล.1 มอบนโยบายการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ[06/11/2562]
 1262.ผอ.สพป.ยล.1 มอบนโยบายออกนิเทศสถานศึกษา 100% [06/11/2562]
 1263.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาเซะ[06/11/2562]
 1264.ผอ.สพป.ยล.1 รับการรายงานตัวนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย[06/11/2562]
 1265.ประชุมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ [03/11/2562]
 1266.ประชุม Video Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ. [01/11/2562]
 1267.ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ [31/10/2562]
 1268.ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา [31/10/2562]
 1269.ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐[31/10/2562]
 1270.ยะลา เขต 1 จัดประชุมขับเคลื่อนตั้งศูนย์ภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน[30/10/2562]
 1271.ประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ [30/10/2562]
 1272.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร ครูอิสลามศึกษา [30/10/2562]
 1273.ประชุม พนง.ราชการ ชี้แจงนโยบายและสิทธิประโยชน์การปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ[28/10/2562]
 1274.บุคลากร สพป.ยะลา 1 ร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ น้อมส่งเสด็จสูู่สวรรคาลัย[27/10/2562]
 1275.ผอ.สพป.ประชุม รอง/ผอ.กลุ่ม แจ้งนโยบายเร่งด่วน วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ[25/10/2562]
 1276.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[25/10/2562]
 1277.รองผอ.สพป.ยล.๑ ออกเยี่ยมเพื่อนครู[25/10/2562]
 1278.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ยล.๑ ณ จังหวัดกระบี่ พังงา [25/10/2562]
 1279.ผอ.สพป.ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน[24/10/2562]
 1280.ผอ.สพป.ยะลา 1 วางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช[24/10/2562]
 1281.สพป.ยะลา 1 จัดอบรมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ[20/10/2562]
 1282.สพป.ยะลา 1 จัดอบรมด้านการเงิน บัญชี ให้แก่ จนท.การเงินในสถานศึกษา ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน[20/10/2562]
 1283.สพป.ยะลา 1จัดอบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มความรู้ ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน[20/10/2562]
 1284.สพป.ยะลา 1 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ระบบควบคุมภายในให้บุคลากร ลดความเสี่ยงการปฏิบัติงาน[20/10/2562]
 1285.พิธีมอบเสื้อกันฝนและอุปกรณ์การเรียนในกิจกรรม ปันน้ำใจในสายฝน[19/10/2562]
 1286.ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference) พุธเช้า ข่าว สพฐ. [18/10/2562]
 1287.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ยล.๑ [18/10/2562]
 1288.พิธีปิดการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน [12/10/2562]
 1289.ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ยล.๑ ณ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี [12/10/2562]
 1290.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ[12/10/2562]
 1291.ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ จังหวัดกระบี่ , พังงา [11/10/2562]
 1292.ประชุม Video Conference [11/10/2562]
 1293.กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ONET) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา[10/10/2562]
 1294.ประชุมบุคลากร สพป.ยล.๑ [10/10/2562]
 1295.การฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน[10/10/2562]
 1296.ออกเยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้[10/10/2562]
 1297.ร่วมแสดงความยินดีกับนายนพพร มากคงแก้ว ที่ย้ายไปรับตำแหน่งเป็น ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑ [05/10/2562]
 1298.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นผู้นำโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ [04/10/2562]
 1299.ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[04/10/2562]
 1300.สพป.ยะลา 1 จัดกิจกรรมฝึก นร. สร้างงานสร้างอาชีพ[04/10/2562]


หน้าแรก