รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ในเรื่อง การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 34 / 67
 1651.คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันฯ จาก สพฐ.เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์[20/09/2562]
 1652.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ [20/09/2562]
 1653.รอง ผวจ.ยะลา ไปให้กำลังใจคณะกรรมการออกข้อสอบฯ [20/09/2562]
 1654.ครู ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ จัดจำลองบรรยากาศงานวัดเลี้ยงสังสรรค์[18/09/2562]
 1655.ยะลาคุมเข้ม การจัดสอบครูผู้ช่วย ใช้ชุดอีโอดี ตัดสัญญาณโทรศัพท์ทุกสนามสอบ[17/09/2562]
 1656.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ลงพื้นที่ จ.ยะลา ขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาการศึกษา ใน จชต.[16/09/2562]
 1657.ประชุมผ่านระบบ Conference [15/09/2562]
 1658.งานครบรอบ ๘๒ ปี ฉลองอาคารเรียน “อาคารเพชรรังษี[15/09/2562]
 1659.ให้กำลังใจกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับเขต[15/09/2562]
 1660.ประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมความพร้อมการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย[13/09/2562]
 1661.ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ[13/09/2562]
 1662.ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ [13/09/2562]
 1663.ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อจัดสรรโควต้าและคิดวงเงินเพื่อเลือนขั้นเงินเดือน[09/09/2562]
 1664.ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ยล.๑[09/09/2562]
 1665.บุคลากรในสำนักงาน เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [09/09/2562]
 1666.สพป.ยล.๑ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙[09/09/2562]
 1667.รอง ผอ.สพป.ร่วมเลี้ยงขอบคุณหน่วยกองกำลังที่ดูแลคุณครูในพื้นที่[08/09/2562]
 1668.โรงเรียนคุรุชนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมร่วมสร้างคนดีให้บ้านเมือง [08/09/2562]
 1669.เยี่ยมให้กำลังใจ นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.ปน.๒[08/09/2562]
 1670.กิจกรรมพบปะกลุ่มครูครั้งที่ ๑ เรื่องการเสนอผลงานทางวิชาการ ว.10 [08/09/2562]
 1671.รองผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจหน่วยรักษาความปลอดภัยครู สังกัด สพป.ยล.๑[08/09/2562]
 1672.ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ของ สพป.ยล.๑[06/09/2562]
 1673.ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ [06/09/2562]
 1674.ยะลา ๑ นำระบบ “สตูลโมเดล” เป็นต้นแบบแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน[05/09/2562]
 1675.ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน[05/09/2562]
 1676.ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูปฐมวัย สังกัด สพป.ยล.๑[05/09/2562]
 1677.กิจกรรมยามค่ำคืนของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ทบทวนผู้บริหารลูกเสือในสถานศึกษา”[04/09/2562]
 1678.การอบรมหลักสูตรฝึก “ทบทวนผู้บริหารลูกเสือในสถานศึกษา”[04/09/2562]
 1679.โครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรม หลักสูตรทบทวนผู้บริหารลูกเสือในสถานศึกษา [04/09/2562]
 1680.นางรจเรช เก้าเอี้ยน และครอบครัวมอบพัดลมให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ยล.๑ [02/09/2562]
 1681.อบรมการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียน งาน ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙ [02/09/2562]
 1682.สพป.ยะลา ๑ จัดอบรมนักเรียน ม.ต้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม[01/09/2562]
 1683.ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดร้อยละของการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ของพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ [01/09/2562]
 1684.ประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๙ [31/08/2562]
 1685.พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ A.T.C[31/08/2562]
 1686.ประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน[31/08/2562]
 1687.กิจกรรมยามค่ำคืนของผู้เข้าอบรม A.T.C.[29/08/2562]
 1688.กิจกรรมรวมพล รวมใจอิสลามศึกษา สพป.ยล.๑ และ งานเกษียณราชการหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา [27/08/2562]
 1689.ผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยล.๑[27/08/2562]
 1690.พิธีเปิดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ล.ส.ยล.๐๑/๒๕๕๙ [25/08/2562]
 1691.ประชุมการกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลังตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา[25/08/2562]
 1692.สพป.ยะลา ๑ รับการประเมินมาตรฐาน สนง.[25/08/2562]
 1693.พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้[25/08/2562]
 1694.ประชุม กศจ.ยะลา [25/08/2562]
 1695.ประชุมครูเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอผลงานตามหลักเกณฑ์ ว.10 [23/08/2562]
 1696.ประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดยะลา[23/08/2562]
 1697.รมช.ศธ.เปิดการประชุมพัฒนาการศึกษาเอกชน จชต.[21/08/2562]
 1698.ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล[21/08/2562]
 1699.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการฯ โรงเรียนขนาดเล็ก[18/08/2562]
 1700.ประชุมซักซ้อม เตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานสำนักงานฯ[18/08/2562]


หน้าแรก