รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ในเรื่อง การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 34 / 62
 1651.นางภัทราพร ศิริโภคา รอง ผอ.สพป.ยะลา ๑ พร้อมบุคลากร ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘[28/02/2562]
 1652.ผอ.สพป.ยะลา ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net [27/02/2562]
 1653.นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ยะลา ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net [27/02/2562]
 1654.รองผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [27/02/2562]
 1655.สพป.ยล.๑ รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ครั้งที่ ๓[25/02/2562]
 1656.คณะกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ เยี่ยมชมโรงเรียนคุรุชนพัฒนา [24/02/2562]
 1657.รอง ผอ. สพป.ยล.๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET [24/02/2562]
 1658.ผอ.สพป.พบปะ นร.ครูที่รวมตัวติว o-net ย้ำ “ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง มีค่าพัฒนาการสูงกว่าเดิม หรือให้เพิ่มจากฐานเดิม ร้อยละ ๕ ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา”[24/02/2562]
 1659.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [23/02/2562]
 1660.เลขาธิการ กพฐ. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อน [23/02/2562]
 1661.กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ฮ.ศ.๑๔๓๗ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม [19/02/2562]
 1662.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT[18/02/2562]
 1663.รมช.ศธ. เดินหน้านโยบายรัฐบาล เปิดสัมมนายกระดับการศึกษา ศตวรรษที่ ๒๑ [18/02/2562]
 1664.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙[15/02/2562]
 1665.พิธีมอบจักรยานพระราชทาน ณ จังหวัดยะลา[15/02/2562]
 1666.ขอบคุณอาจารย์ นศ.จากสถาบันอาชีวศึกษา จ.ยะลา[15/02/2562]
 1667.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET[14/02/2562]
 1668.การพัฒนาสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา[14/02/2562]
 1669.นำร่องโครงการ “เส้นทางการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยคลังปัญญาชายแดนใต้”[14/02/2562]
 1670.ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนนำร่อง E-Classroom[14/02/2562]
 1671.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [13/02/2562]
 1672.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ [12/02/2562]
 1673.งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙[11/02/2562]
 1674.ประชุมวางแผนการจัดนิทรรศการ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑[11/02/2562]
 1675.ลงพื้นที่เพื่อวางแผนเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙[10/02/2562]
 1676.ประชุมเตรียมจัดสอบ I-NET [10/02/2562]
 1677.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เขต จชต.[10/02/2562]
 1678.โครงการแนะแนวพัฒนาอาชีพก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ [10/02/2562]
 1679.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรหลักในพื้นที่ จชต.[09/02/2562]
 1680.ตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญ[06/02/2562]
 1681.สพป.ยะลา ๑ จัดสัมมนาองค์คณะบุคคลและศึกษาดูงาน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑[08/02/2562]
 1682.การอบรมขยายผลการใช้ระบบ Smart OBEC และ Smart Area[05/02/2562]
 1683.รอง.ผอ.สพป.ยล.๑ เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมการใช้ระบบ Smart OBEC และ Smart Area[05/02/2562]
 1684.รอง.ผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมเป็นเกียรติงานตรุษจีน ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา[04/02/2562]
 1685.ขอเชิญรับชมการเสวนา "ครูดีขับเคลื่อนพื้นที่" ทางช่อง NBT (ช่อง 11) [02/02/2562]
 1686.สพป.จัดสัมมนา ๓ องค์คณะ ร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของยะลา เขต ๑[02/02/2562]
 1687.ผอ.สพป.ยล. ๑ ประชุมคณะกรรมการนิเทศและติดตามภายใน [01/02/2562]
 1688.รองหัวหน้าส่วนติดตามและประเมิน กอ.รมน. ภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิด [00/00/2562]
 1689.การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [31/01/2562]
 1690.กิจกรรมยามค่ำคืนโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ [31/01/2562]
 1691.ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙[28/01/2562]
 1692.มอบรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด [28/01/2562]
 1693.ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา มิติด้านการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ [27/01/2562]
 1694.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙[27/01/2562]
 1695.ผอ.สพป.พบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านลิมุด [26/01/2562]
 1696.คณะกรรมการมูลนิธิสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานสู่ต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโกตาบารู[25/01/2562]
 1697.ผอ.สพป.ร่วมประชุมเตรียมจัด “การแข่งขันกีฬา นร. นศ.ภาคฤดูร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙”[23/01/2562]
 1698.ผอ.สพป.เป็นประธานเปิด-ปิด กิจกรรมยามค่ำคืน ลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรี และโรงเรียนบ้านดอนรัก[23/01/2562]
 1699.ประชุมเตรียมจัดค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ[22/01/2562]
 1700.ประชุมครูวิชาการชี้แจงประเมินการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖[22/01/2562]


หน้าแรก