รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ในเรื่อง การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 39 / 62
 1901.ประชุมการพิจารณากำหนดร้อยละของการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ[03/09/2562]
 1902.ผู้บริหารพร้อมบุคลากร ในสังกัด ร่วมให้กำลังใจ นางวรรณี เสือสิงห์ ที่เข้ารับการประเมินเพื่อมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ[03/09/2562]
 1903.สวดพระอภิธรรมศพ นายสมัย นาชัยเวียง[02/09/2562]
 1904.ประชุมลูกจ้างประจำ[02/09/2562]
 1905.ประเมินโครงการประกวดภูมิทัศน์บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ (โรงเรียนขนาดกลาง) [02/09/2562]
 1906.ประเมินโครงการประกวดภูมิทัศน์บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ (โรงเรียนขนาดเล็ก) [01/09/2562]
 1907.ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ จัดแข่งขันมหกรรมวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[01/09/2562]
 1908.ร.ร.ในสังกัด สพป.ยะลา ๑ จำนวน ๓๐ โรง เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา [01/09/2562]
 1909.ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘[01/09/2562]
 1910.โครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้[31/08/2562]
 1911.โครงการแนะแนวพัฒนาอาชีพก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘[28/08/2562]
 1912.ประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘[27/08/2562]
 1913.ปั้นขยะเป็นเงิน" จาก ร.ร.บ้านบาโด สังกัด สพป.ยะลา ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดนิทรรศการจากงานมหกรรมวิชาฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ [27/08/2562]
 1914.อบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระยะที่ ๑[26/08/2562]
 1915.งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้[25/08/2562]
 1916.ประกวดเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น(Best Practice) ประจำปี ๒๕๕๘ [25/08/2562]
 1917.เยี่ยมค่ายลูกเสือพร้อมมอบของเป็นกำลังใจ[24/08/2562]
 1918.ติดตามนักเรียนทุนโครงการคืนรอยยิ้มให้น้องๆ ชายแดนภาคใต้ [21/08/2562]
 1919.ผอ.สพป.รับมอบอัล-กุรอาน[21/08/2562]
 1920.ยะลา เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๘[21/08/2562]
 1921.ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างระบบ EGP[19/08/2562]
 1922.ผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑[19/08/2562]
 1923.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะครูคณิตศาสตร์[18/08/2562]
 1924.กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดยะลา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนางสาวยามีละห์ มะมิง[18/08/2562]
 1925.พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของ นร. โปรแกรม SchoolMIS [18/08/2562]
 1926.อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ[18/08/2562]
 1927.ผอ.สพป. มอบสิ่งของพร้อมเงินสด เพื่อช่วยเหลือ นร.ยากจน ครอบครัวเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง[17/08/2562]
 1928.ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะความสามารถของ นร. “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๘ [14/08/2562]
 1929.วันธรรมสวนะ [14/08/2562]
 1930.กิจกรรมวันอาเซียน “นิบงเบิกฟ้าอาเซียน” ประจำปี ๒๕๕๘ [14/08/2562]
 1931.“วันอาเซียน(ASEAN Festival) ประจำปี ๒๕๕๘” ของศูนย์เครือข่ายพญางาม[14/08/2562]
 1932.กิจกรรมพบปะยามเช้า[14/08/2562]
 1933.สพป.ยล.๑ รับการติดตามและเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๘ ระยะที่ ๒ [13/08/2562]
 1934.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ [13/08/2562]
 1935.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ[13/08/2562]
 1936.ผอ.สพป.ร่วมสวดดุอาร์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ[13/08/2562]
 1937.คณะทำงาน รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน[11/08/2562]
 1938.โรงเรียนบ้านท่าสาปจัดกิจกรรม“เชิดชูบูชาแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ[11/08/2562]
 1939.โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน [11/08/2562]
 1940.คัดเลือกนักเรียนโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี [11/08/2562]
 1941.อบรมครูสู่อาเชี่ยน[09/08/2562]
 1942.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี โรงเรียนที่สอนเพื่อเตรียมเด็กไปสู่อาชีพ[09/08/2562]
 1943.กิจกรรมมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑[09/08/2562]
 1944.การแข่งขันคัดเลือกนักเรียน วิ่ง ๓๑ ขา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑[07/08/2562]
 1945.อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา [07/08/2562]
 1946.อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ศปก.อำเภอเมืองยะลา และชุด ชคต.กรงปินัง [07/08/2562]
 1947.ประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตาม ตามจุดเน้น สพฐ.[06/08/2562]
 1948.ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ [06/08/2562]
 1949.ผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจำปูน และ โรงเรียนบ้านพรุ[05/08/2562]
 1950.โครงการสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนวัดรังสิตาวาส ประจำปี ๒๕๕๘ [05/08/2562]


หน้าแรก