รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ในเรื่อง การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 50 / 62
 2451.ประชุมปฏิบัติการ ชุดพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย [09/08/2562]
 2452.อบรมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย OTPC (Wi-Fi Network)[08/08/2562]
 2453.งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ไทย-ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗ [08/08/2562]
 2454.ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา[07/08/2562]
 2455.อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-OFFICE)[06/08/2562]
 2456.ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗[06/08/2562]
 2457.เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายการศึกษาใน จชต.[05/08/2562]
 2458.ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายกรงปินัง[05/08/2562]
 2459.ให้กำลังใจ[04/08/2562]
 2460.พิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตร จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่[04/08/2562]
 2461.เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร[01/08/2562]
 2462.ประชุมตัวแทนจัดทำหนังสือที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ [01/08/2562]
 2463.ประชุมครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม [31/07/2562]
 2464.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตร งานมหกรรมวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[31/07/2562]
 2465.แสดงความยินดี [31/07/2562]
 2466.จ.ยะลาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา[27/07/2562]
 2467.ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗[25/07/2562]
 2468.ประชุมพนักงานขับรถ สพป.ยล.๑[25/07/2562]
 2469.โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กโดยการบริหารจัดการแบบศูนย์เครือข่าย [24/07/2562]
 2470.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ โรงเรียนดีประจำตำบล ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาพความสำเร็จ [24/07/2562]
 2471.ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗[24/07/2562]
 2472.ประชุมคณะกรรมการชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ไทย-ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗ [24/07/2562]
 2473.กลุ่มนิเทศฯจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาระบบประกันฯ ภายใน[23/07/2562]
 2474.ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษ[23/07/2562]
 2475.ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและขับเคลื่อนแผนการกำกับและติดตาม[22/07/2562]
 2476.ประชุมลูกจ้างฝ่ายอาคารสถานที่[22/07/2562]
 2477. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายถวิล นุ้ยจินดา [21/07/2562]
 2478.นร.โรงเรียนอนุบาลยะลา คว้าเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก[21/07/2562]
 2479.บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี (ปี ๒๕๕๗) [18/07/2562]
 2480.ประชุมเตรียมการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี ๕๗[18/07/2562]
 2481.ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กโดยการบริหารจัดการแบบศูนย์เครือข่าย[18/07/2562]
 2482.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ[18/07/2562]
 2483.เยี่ยมและให้กำลังใจ นายถวิล นุ้ยจินดา[17/07/2562]
 2484.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม [17/07/2562]
 2485.ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคล [15/07/2562]
 2486.นร.โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นตัวแทน นร.ไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง[11/07/2562]
 2487.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดคูหาภิมุข(วัดหน้าถ้ำ) อ.เมือง จ.ยะลา[09/07/2562]
 2488.ผู้บริหาร ครู นร. และบุคลากร สพป.ยล. ๑ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗[08/07/2562]
 2489.จัดประชุมครูภาษาอังกฤษ เพื่อทำความเข้าใจแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ [08/07/2562]
 2490.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการแข่งขันกีฬา นักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ [08/07/2562]
 2491.โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปี ๒๕๕๗ [08/07/2562]
 2492.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปี ๒๕๕๗ [08/07/2562]
 2493.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ร่วมฌาปนกิจศพ ผอ.อนุวัตร จันทร์กานต์[07/07/2562]
 2494.กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเขตพื้นที่”[07/07/2562]
 2495.ผอ.สพป.พร้อมบุคลากรไปร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (กิจกรรมละศีลอด) ณ โรงเรียนบ้านเบญญา[05/07/2562]
 2496.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาพความสำเร็จโรงเรียนดีประจำตำบล [04/07/2562]
 2497.ร่วมพิธีรดน้ำศพ นายอนุวัตร จันทรกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ[04/07/2562]
 2498.วันธรรมสวนะ [04/07/2562]
 2499.กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ สู่ ปี ฮ.ศ.๑๔๓๕[04/07/2562]
 2500.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาพความสำเร็จโรงเรียนดีประจำตำบล [03/07/2562]


หน้าแรก